Under en ekspedisjon til kysten av nordøstre Russland i slutten av juni 2013 kom vi over brunbjørner som ventet på gytevandrende laks ved flere elvemunninger. Ved et par tilfeller observerte vi også bjørner på ivrig matjakt på grunt vann utenfor strendene. Ved et av disse tilfellene, ved elva Pika i Chukotka, opptrådde en brunbjørn samtidig som noen gråhval var på næringssøk på relativt grunt vatn like utenfor. Jeg fikk anledning til å følge bjørnenes spor inne på land slik at jeg kunne se etter ekskrementer som kunne avsløre hva bjørnene hadde spist. Litt overraskende inneholdt noen av disse ferske ekskrementene nesten bare skallfragmenter fra blåskjell (Mytilus spp). Derfor var det ikke helt usannsynlig at både hvalene og brunbjørnen søkte samme næringsressurs ved utløpet av Pika, nemlig masseforekomster av blåskjell. I tidligere tider, da mange av våre bjørner fantes langs vestkysten av Norge, kan blåskjell også ha vært et viktig næringssupplement under deler av året for deler av den norske bjørnebestanden.