Siste hovedrapport fra FNs klimapanel viser hvordan menneskeskapte klimaendringer antagelig vil påvirke det globale klimaet under forskjellige antagelser om fremtidige utslipp av klimagasser. Norsk klimaservicesenter (KSS; se faktaboks 1) har i rapporten Klima i Norge 2100 beregnet hvordan de modellerte globale klimaendringene vil slå ut i Norge. Denne artikkelen bygger på den nevnte rapporten, og vi vil her konsentrere oss om endringer i meteorologiske og hydrologiske forhold. Med store utslippskutt reduseres klimaendringene betraktelig. Det er viktig at samfunnet vårt er forberedt på de endringene som kommer. Samtidig er det aller viktigste at de menneskeskapte utslippene av klimagasser reduseres, slik at klimaendringene begrenses.