Små isolerte tjern og småvann i fjellet er egnete lokaliteter for å studere bio­logiske responser på klimaendringer. Disse habitatene har vanligvis få arter og enkle interaksjoner, organismene kan ikke lett forflytte seg om miljøbetin­gelsene blir ugunstige, og effekten av en klimatisk endring er dermed lettere å måle. Nedenfor presenteres noen resultater fra et forskningsprosjekt i regi av Norsk Institutt for Vannforskning/NIVA og Universitetet i Oslo, som har sett på endringer i utbredelse hos langhalet tusenbeinskreps (Branchinecta paludosa) i sørnorske fjellvann.