I mars 1914 gik der gjennem den europæiske presse en meddelelse fra Berlin om at der i Afrika ved en tysk videnskabelig ekspedisjon var fundet dele av et menneskeskelet av høi ælde, men meddelelsen var meget uklar. Hittil er ogsaa kun kommet en ganske kort videnskabelig beretning om fundet i «Sitzungsberichte» fra Selskapet for naturforskningens venner i Berlin, 13. hefte 1914, hvis indhold her gjengis efter Adolf Koelsch’ oversigt i Sozialistische Monatshefte 1914, 15. hefte.

Fundet blev gjort ved den centralafrikanske ekspedition, hvis leder var dr. Hans Reck, i det nordlige omraade av det tyske østlige «Schutzgebiet» ved randen av Serengetisteppen, øst for Viktoriasjøen. Efter den av dr. Reck givne beretning er fundets alder endnu ikke nøie bestemt. Man kan bare si saa meget, at den døde ikke har tilhørt nutiden, snarest et meget tidlig avsnit av istiden. Fundforholdene er ret eiendommelige. Stedet ligger høit og steilt ved en ca. 50 meter dyp slugt, som tidligere kan ha været utfyldt av en indsjø. I det minste bestaar hele fjeldsiden av tuffer, som uten videre kan erkjendes at være avleiret av et lokalt ferskvand. Reck forsøker at paavise at menneskeskelettet er samtidig med selve tufdannelsen og at det saaledes paa grund av de i tuffen forekommende dyreformer, maa være meget gammelt (diluvialt). Det skulde da antas, at det er omkommet ved at det er styrtet i sjøen, og er blit dækket av slammet. Om selve menneskeskelettet, som sies at være aldeles fortrinlig konservert, meddeles intet, saa de interessanteste spørsmaal fremdeles staar ubesvaret.

Noget mere er derimot meddelt om et nyt fund fra Tyskland av betydelig interesse. Det er gjort iaar ved Oberkasel litt øst for Bonn, og der er alt git den første videnskabelige meddelelse om det av de vel kjendte forskere Verworn, Bonnet og Steinmann. Det bestaar av et mands- og et kvindeskelet fra slutningen av istiden, – manden har været omkring 40–50 aar, mens kvinden har været i 20-aarene. Skelettene blev fundet ved et basaltstenbrud, er nu præparert ved Bonns universitet. De geologiske forhold er meget klare, og likeledes er det arkæologiske materiale saa karakteristisk at fundet kan tidfæstes nøie til det første avsnit av Magdalenien-tiden (rensdyrtiden) i Europa. Der blev fundet et karakteristisk glatteinstrument av ben og dess­uten flere gjenstande med tegninger av hester, slik som man kjender dem fra Sydfrankrike og Pyrenæerne, men ikke hittil fra andre omraader. Et av disse stykkene laa under hodet på det ene Oberkassel-skelet. Begge de døde var gravlagt efter Magdalenien-tidens ritus paa selve bopladsen, og de har været indballert med en intensiv rød jordblanding av ler og okker, og dækket til med store basaltplater. Denne omhyggelige behandling kan man takke for at det nye fund har git videnskapen det antagelig første virkelig hele men­neske­skelet fra istidens stenalder.

Antropologisk er begge individer meget interessante. De tilhører den langskallede Cro-Magnon-rase og er merkelig nok meget smaa. Kvinden har hat en legemshøide av høist 155 cm., og manden har ikke været høiere end 160 cm. Kvinden har været meget fint bygget, manden grovere, – et individ av ganske overordentlig kraft. Ingen av de to individer ansees for at være av helt rent Cro-Magnon-blod. Det synes at vise sig, at kvinden i flere henseender har kjendemerker tilfælles med den saakaldte ­Aurignac-rase. Man kan netop i denne henseende komme til at vente sig interes­sante utredninger av den fyldigere videnskabelige bearbeidelse av det vigtige fund.