Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Naturen er Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift. Tidsskriftet ble grunnlagt av H. Reusch ved det Kongelige Universitet i Kristiania i 1877, og eies av Universitetet i Bergen. Tidsskriftet omfatter fagområdene biologi, meteorologi, oseanografi, arkeologi, antropologi, teknologi, fysikk, vitenskapsfilosofi, matematikk, geologi, kjemi og medisin.

Naturen har som mål å publisere aktuelle artikler av høy kvalitet innenfor naturvitenskap, og er et bindeledd mellom forskere og publikum. Artiklene favner både nasjonal og internasjonal naturvitenskapelig forskning.

Tidsskriftet retter seg mot forskere og studenter, elever og lærere i videregående skoler og andre undervisningsinstitusjoner, og mot andre som er interesserte i naturvitenskap.

Redaksjonen ønsker seg artikler og annet stoff til tidsskriftet. Alle bidrag sendes inn til: naturen@uib.no.

Planlagte temautgaver i 2021:
Nr. 3: Polarforskning
Nr. 5: Havforskning

Fra 2019 vil Naturen dele ut en årlig forfatterpris, Fægriprisenfor å oppmuntre til god, skriftlig populærvitenskapelig formidling. For mer informasjon om prisen, se her.

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • SHERPA/RoMEO
 • Norart
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Ansvarlig redaktør
Arne Skorping, professor, Universitetet i Bergen (biolog)

Redaksjonssekretær
Gunvar Mikkelsen, M.Sc., Universitetet i Bergen

Redaksjonen
Knut Børve, professor, Universtietet i Bergen (kjemi)
John-Arvid Grytnes, professor, Universtietet i Bergen (botanikk)
William Helland-Hansen, professor, Universitetet i Bergen (geologi)
Jostein Mamen, statsmeteorolog, Meteorologisk institutt (meteorologi)
Kjartan Olafsson, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen  (fysikk)
Elling Ulvestad, professor, Universitetet i Bergen (immunologi)

Nasjonalt redaksjonsråd
Rolf Anker Ims, professor, UiT Norges Arktiske Universitet (arktisk biologi)
Henning Knutsen, professor, Universitetet i Stavanger (astronomi og fysikk)
Markus Lindholm, seniorforsker, NIVA, Oslo (limnologi)
Lisbeth Charlotte Olsen, førsteamanuensis, Oslo Metropolitan University (molekylærbiologi) 

Redaksjonens adresse
Universitetet i Bergen
Institutt for biovitenskap
Tidsskriftet Naturen
Thormøhlensgate 53 A
Postboks 7803
5020 Bergen

E-post: naturen@uib.no
Naturen er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen «grønn» åpen tilgang (open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfattere å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), og etter at artikkelen er publisert (uten forsinkelse).

Forlaget oppfordrer forfattere til å ta vare på den endelige versjonen av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til versjonen som publiseres på Idunn. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på nettsiden til NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets plattform for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, Idunn.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 
Redaksjonen ønsker at artikler og annet stoff er skrevet på et lett og forståelig språk og vi ber forfatteren om å unngå unødvendig bruk av spesielle faguttrykk. Så lang det er mulig bør forfatteren unngå bruk av matematiske formler osv. En mindre eksakt verbal form er oftest å foretrekke, i det minste som et supplement til formlene.

Artikler kan ikke være publisert i et annet tidsskrift eller være sendt inn til vurdering i et annet tidsskrift. Alt stoff blir vurdert redaksjonelt, og redaksjonen forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer.

Artikler bør i hovedsak skrives på norsk, men redaktøren vurderer også manus skrevet på dansk og svensk.

For mer informasjon om Naturen, se tidsskriftets hjemmeside på www.idunn.no/natur. Her kan abonnenter lese tidsskriftet i fulltekst.

INNSEND​ING AV MANUSKRIPTER

Manuskripter sendes til redaksjonens e-postadresse naturen@uib.no.

Ved innsendelse av manuskripter må forfatter legge ved:
 • Bilder og illustrasjoner som ønskes til teksten. Det er viktig at bildene og illustrasjonene har god kvalitet og at forfatter selv har innhentet rettigheter til bruk. Ta kontakt med redaksjonen hvis dette ikke lar seg gjøre. OBS! Bilder og illustrasjoner må sendes inn som egne filer, og plassering i teksten må være markert tydelig.
 • Forfatterinformasjon
 • Postadresse for utsendelse av forfattereksemplar (hver forfatter mottar ett papireksemplar av tidsskriftet når heftet er ferdig trykket).
 • Sammendrag
 • Artikkel i rekkefølgen: tittel, forfatterinformasjon, sammendrag, selve artikkeltekst, ev. sluttnoter, referanseliste.
FORMAT

Manus må leveres elektronisk i Word-format (Times New Roman 12 og enkel linjeavstand).

LENGDE PÅ ARTIKKELEN

Artikler bør ikke overstige mer enn 8 A4-sider ren tekst, men kan gjerne være kortere. Undertitler skal brukes for å markere større avsnitt i teksten. Småstykker eller kommentarer bør ikke være over 500 ord. Redaksjonen er svært takknemlig over å motta småstykker om likt og ulikt av aktuelt stoff i naturvitenskap. Bokomtaler bør ikke være på over 1000 ord.

ARTIKKELTITTEL

Tittelen må være kort og presis. Det samme gjelder også undertitler. Av hensyn til layout og digital publisering, er det ikke anledning å bruke stjernenote eller fotnote i artikkeltittel eller undertittel.

FORFATTERINFORMASJON

Forfatteren må informere om nåværende stilling, arbeidsgiver, arbeidsområde, utdannelse, praksis, ev. relevante verv, faglige interesser, og gjerne også fødselsår. Biografiske opplysninger brukes til forfatterpresentasjon på artikkelens førsteside.

SAMMENDRAG

Sammendrag plasseres rett under forfatterinformasjonen i manuskriptet. Bruk overskriften sammendrag for å skille sammendrag fra resten av teksten.

MANUSTEKSTEN

Manus må leveres med tydelige overskriftsnivåer. Unngå understreking (også i overskrifter) og hyperlenker. Bruk kursiv og ikke fet skrift ved fremheving av viktig innhold. Ved henvisning til figurer, formler, tabeller, bilder eller illustrasjoner i teksten, må forfatteren tydelig vise til disse ved å skrive f.eks. «se figur 1», «se tabell 1»,«se illustrasjon 1».

ILLUSTRASJONER OG BILDER

Gode illustrasjoner og bilder er en viktig del av populariseringsarbeidet. Illustrasjoner og bilder bør være i god kvalitet (f.eks. minimum 300 dpi). Tidsskriftets redaksjons kan være behjelpelig med rentegning av figurene, finne frem bilder og illustrasjoner med god nok kvalitet.

Bilder kan blant annet hentes fra disse nettsidene: NB: sjekk at lisensen godtar republisering, og husk å referere til lisens og ev. fotograf/illustratør og URL/internettadresse.

Redaksjonen er stadig på jakt etter gode forsideillustrasjoner. De må være gode illustrasjoner, som ikke bare er dekorative, men som helst også forteller en historie i tilknytning til en artikkel eller et småstykke i heftet. Det er altså ikke bare naturmotiv som er av interesse. Disse kan leveres digitalt eller som originalfoto/-tegning.

VIKTIG INFORMASJON OM OPPHAVSRETT

Forfattere som ønsker å bruke bilder, illustrasjoner, figurer, tabeller eller tekstpassasjer som allerede er publisert et annet sted, er pliktet til å innhente rettigheter for gjenbruk av rettighetshaveren. Det gjelder både gjenbruk på papir og digital bruk på idunn.no. Navn på opphavspersonen må oppgis. Forfatteren må selv sørge for at nødvendige rettigheter til å gjengi disse elementene er avklart med dem som har opphavsrett, før disse sendes inn til redaksjonene. Ta kontakt med redaksjonen for spørsmål om dette.

FIGURER, FORMLER, TABELLER

Forfatteren må vise tydelig hvor figurer, formler, tabeller og bilder skal inn i manuskriptet (f.eks. «se figur 1», «se tabell 1»,«se formell 1»). Alle må leveres i originalformatet slik at setteriet kan redigere og tilpasse til layouten.

Formler bør skrives som «vanlig tekst» så langt der er mulig. Pluss, minus, gange, hevet, senket og kursiv kan brukes for å bygge opp formlene. Deletegn kan lages med skråtegn. Forfatter må bestrebe seg på at formler laget med formeleditoren (Word) ligger på egne linjer.

Figurer og tabeller legges helst ved teksten som vedlegg, men husk å markere tydelig i teksten hvor de skal plasseres. Figurer og tabeller skal kunne leses uavhengig av teksten og må derfor inneholde en god figur-/tabelltekst.

NOTER

Ved bruk av sluttnoter skal disse følge i fortsettelsen av artikkelteksten, før referansene.

LAYOUT

På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.).
 • Nummerering av avsnitt i teksten må unngås.
 • Overskriftsnivåer må være tydelig angitt og artikkelen kan ikke overgå mer enn 3 overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Redaksjonen anbefaler maks 2 overskriftsnivåer utover artikkelens tittel. Overskriftsnivåene markeres med ulik fontstørrelse og settes i fet skrift.
 • Fotnoter kan ikke benyttes i titler, men kun i selve teksten. Bruk fotnote fremfor stjernenote.
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes med mindre de er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende.
 • Sitater settes i anførselstegn («….»). Ved sitater som går over 30 ord, settes disse som blokksitat (settes ved hjelp av inntrykk) og anførselstegn fjernes.

REFERANSER 

Henvisning til referanser må innarbeides i teksten med etternavn og årstall (f.eks. Haftorn 1971), men helst ikke for mange. Referansene legges ved som en kort alfabetisk liste over kilder som er brukt. 

Eksempel:

Fourcade Y, Åström S og Öckinger E. 2019. Climate and land-cover change alter bumblebee species richness and community composition in subalpine areas. Biodiversity and Conservation 28: 639–653. DOI: https://doi.org/10.1007/s10531-018-1680-1

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

KORREKTUR

Før artikkelen trykkes, vil forfatteren motta en PDF av artikkel slik den vil se ut i tidsskriftet. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Ved korrekturgjennomlesing er det ikke anledning til å gjøre større endringer, og fristen for å returnere ev. små korrigeringer er kort.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

FORFATTEREKSEMPLARER

Forfatter mottar ett eksemplar av ferdig hefte og en PDF av artikkelen.

 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon