Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Naturen

Skrivekonkurranse

Tidsskriftet Naturen inviterer til ny skrivekonkurranse med flotte premier. Alle manuskript som mottas i tidsrommet 1. oktober – 15.  desember 2017 er med i konkurransen. Vi håper du vil sende oss ditt bidrag!

Vi lokker med følgende premiering:

1. premie: 12 000 kr
2. premie: 5 000 kr
3. premie: 3 000 kr

Manuskriptene vil bli vurdert ut fra både faglige kvaliteter, kvaliteter ved presentasjonen og innholdets aktualitet. Les forfatterveiledning her på Idunn.

Manuskripter sendes til naturen@uib.no.

------------------------

Naturen er Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift. Tidsskriftet ble grunnlagt av H. Reusch ved det Kongelige Universitet i Kristiania i 1877, og eies av Universitetet i Bergen. Tidsskriftet omfatter fagområdene biologi, meteorologi, oseanografi, arkeologi, antropologi, teknologi, fysikk, vitenskapsfilosofi, matematikk, geologi, kjemi og medisin.

Naturen har som mål å publisere aktuelle artikler av høy kvalitet innenfor naturvitenskap, og er et bindeledd mellom forskere og publikum. Artiklene favner både nasjonal og internasjonal naturvitenskapelig forskning.

Tidsskriftet retter seg mot forskere og studenter, elever og lærere i videregående skoler og andre undervisningsinstitusjoner, og mot andre som er interesserte i naturvitenskap.

Temahefter i 2017:
Utgave nr. 4 - Norsk Geofysisk Forenings 100-års jubileum

Redaksjonen ønsker seg artikler og annet stoff til tidsskriftet. Alle bidrag sendes inn til: naturen@uib.no.

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Redaktør
Professor Arne Skorping (biolog)

Redaksjonssekretær
Gunvar Mikkelsen (M.Sc.)

Redaksjonen
Professor William Helland-Hansen (geologi)
Professor Knut Børve (kjemi)
Statsmeteorolog Jostein Mamen (meteorologi)
Professor Elling Ulvestad (immunologi)
Professor John-Arvid Grytnes (botanikk)
Førsteamanuensis Kjartan Olafsson (fysikk)
Forsker Lisbeth Charlotte Olsen (molekylærbiologi)

Nasjonalt redaksjonsråd
Professor Rolf Anker Ims, UiT Norges Arktiske Universitet (arktisk biologi)
Forsker Nina Jonsson, NINA, Oslo (naturforvaltning)
Professor Henning Knutsen, Universitetet i Stavanger (astronomi og fysikk)
Forsker Markus Lindholm, NIVA, Oslo (limnologi)

Redaksjonens adresse
UiB
Institutt for biologi
Tidsskriftet Naturen
Thormøhlensgate 53 A
Postboks 7803
5020 Bergen

E-post: naturen@uib.no
Redaksjonen ønsker at artikler og annet stoff er skrevet på et lett og forståelig norsk og ber forfatteren unngå unødvendig bruk av spesielle faguttrykk. Så lang det er mulig bør forfatteren unngå bruk av matematiske formler osv. En mindre eksakt verbal form er oftest å foretrekke.

Artikler kan ikke være publisert i et annet tidsskrift eller være sendt inn til vurdering i et annet tidsskrift. Alt stoff blir vurdert redaksjonelt, og redaksjonen forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer.

Artikler bør i hovedsak skrives på norsk, men redaktøren vurderer også manus skrevet på dansk og svensk.

INNSEND​ING AV MANUSKRIPTER

Manuskripter sendes til redaksjonens e-postadresse naturen@uib.no.

Ved innsendelse av manuskripter må forfatter legge ved:
 • Bilder og illustrasjoner som ønskes til teksten. Det er viktig at bildene og illustrasjonene har god kvalitet og at forfatter selv har innhentet rettigheter til bruk. Ta kontakt med redaksjonen hvis dette ikke lar seg gjøre. OBS! Bilder og illustrasjoner må sendes inn som egne filer, og plassering i teksten må være markert tydelig.
 • Forfatterinformasjon
 • Postadresse for utsendelse av forfattereksemplar (hver forfatter mottar ett papireksemplar av tidsskriftet når heftet er ferdig trykket).
 • Sammendrag
 • 5–7 margtekster
 • Artikkel i rekkefølgen: tittel, forfatterinformasjon, sammendrag, selve artikkeltekst, ev. sluttnoter, referanseliste.

FORMAT

Manus må leveres elektronisk i Word-format (Times New Roman 12 og enkel linjeavstand).

LENGDE PÅ ARTIKKELEN

Artikler bør ikke overstige mer enn 8 A4-sider ren tekst, men kan gjerne være kortere. Undertitler skal brukes for å markere større avsnitt i teksten. Småstykker eller kommentarer bør ikke være over 500 ord. Redaksjonen er svært takknemlig over å motta småstykker om likt og ulikt av aktuelt stoff i naturvitenskap. Bokomtaler bør ikke være på over 1000 ord.

ARTIKKELTITTEL

Tittelen må være kort og presis. Det samme gjelder også undertitler. Av hensyn til layout og digital publisering, er det ikke anledning å bruke stjernenote eller fotnote i artikkeltittel eller undertittel.

FORFATTERINFORMASJON

Forfatteren må informere om nåværende stilling, arbeidsgiver, arbeidsområde, utdannelse, praksis, ev. relevante verv, faglige interesser. Biografiske opplysninger brukes til forfatterpresentasjon på artikkelens førsteside.

SAMMENDRAG

Sammendrag plasseres rett under forfatterinformasjonen i manuskriptet. Bruk overskriften sammendrag for å skille sammendrag fra resten av teksten.

MANUSTEKSTEN

Manus må leveres med tydelige overskriftsnivåer. Unngå understreking (også i overskrifter) og hyperlenker. Bruk kursiv og ikke fet skrift ved fremheving av viktig innhold. Ved henvisning til figurer, formler, tabeller, bilder eller illustrasjoner i teksten, må forfatteren tydelig vise til disse ved å skrive f.eks. «se figur 1», «se tabell 1»,«se illustrasjon 1».

ILLUSTRASJONER OG BILDER

Gode illustrasjoner og bilder er en viktig del av populariseringsarbeidet. Illustrasjoner og bilder bør være i god kvalitet (f.eks. minimum 300 dpi). Det vil si at bilder lastet ned fra internett vanligvis har for lav oppløsning. Tidsskriftets redaksjons kan være behjelpelig med rentegning av figurene, finne frem bilder og illustrasjoner med god nok kvalitet.

Bilder kan blant annet hentes fra disse nettsidene:

http://commons.wikimedia.org

https://www.flickr.com (sjekk at lisensen godtar publisering i Naturen)

Redaksjonen er stadig på jakt etter gode forsideillustrasjoner. De må være fotografisk sett meget gode illustrasjoner, som ikke bare er dekorative, men som også forteller en historie i tilknytning til en artikkel eller et småstykke i heftet. Det er altså ikke bare naturmotiv som er av interesse. Disse kan leveres digitalt eller som originalfoto.

FIGURER, FORMLER, TABELLER

Forfatteren må vise tydelig hvor figurer, formler, tabeller og bilder skal inn i manuskriptet (f.eks. «se figur 1», «se tabell 1»,«se formell 1»). Alle må leveres i originalformatet slik at setteriet kan redigere og tilpasse til layouten.

Formler bør skrives som «vanlig tekst» så langt der er mulig. Pluss, minus, gange, hevet, senket og kursiv kan brukes for å bygge opp formlene. Deletegn kan lages med skråtegn. Forfatter må bestrebe seg på at formler laget med formeleditoren (Word) ligger på egne linjer.

Figurer og tabeller legges helst ved teksten som vedlegg, men husk å markere tydelig i teksten hvor de skal plasseres. Figurer og tabeller skal kunne leses uavhengig av teksten og må derfor inneholde en god figur-/tabelltekst.

NOTER

Ved bruk av sluttnoter skal disse følge i fortsettelsen av artikkelteksten, før referansene.

LAYOUT

På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.).

·         Nummerering av avsnitt i teksten må unngås.

·         Overskriftsnivåer må være tydelig angitt og artikkelen kan ikke overgå mer enn 3 overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Redaksjonen anbefaler maks 2 overskriftsnivåer i selve artikkelen. Overskriftsnivåene markeres med ulik fontstørrelse og settes i fet skrift.

·         Fotnoter kan ikke benyttes i titler, men kun i selve teksten. Bruk fotnote fremfor stjernenote.

·         Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes med mindre de er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende.

·         Sitater settes i anførselstegn («….»). Ved sitater som går over 30 ord, settes disse som blokksitat (settes ved hjelp av inntrykk) og anførselstegn fjernes.

REFERANSER OG ANBEFALT LESNING

Henvisning til referanser må innarbeides i teksten, men helst ikke for mange.  Referansene legges ved som en kort alfabetisk liste over kilder som er brukt.

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. DOI: http://dx.doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.

VIKTIG INFORMASJON OM OPPHAVSRETT

Forfattere som ønsker å bruke bilder, illustrasjoner, figurer, tabeller eller tekstpassasjer som allerede er publisert et annet sted, er pliktet til å innhente rettigheter for gjenbruk av rettighetshaveren. Det gjelder både gjenbruk på papir og digital bruk på idunn.no. Navn på opphavspersonen må oppgis. Forfatteren må selv sørge for at nødvendige rettigheter til å gjengi disse elementene er avklart med dem som har opphavsrett, før disse sendes inn til redaksjonene. Ta kontakt med redaksjonen for spørsmål om dette.

KORREKTUR

Før artikkelen trykkes, vil forfatteren motta en PDF av artikkel slik den vil se ut i tidsskriftet. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Ved korrekturgjennomlesing er det ikke anledning til å gjøre større endringer, og fristen for å returnere ev. små korrigeringer er kort.

FORFATTEREKSEMPLARER

Forfatter mottar ett eksemplar av ferdig hefte og en PDF av artikkelen.

TIDSSKRIFTETS HJEMMESIDE

For mer informasjon om Naturen, se tidsskriftets hjemmeside på www.idunn.no/natur. Her kan du lese tidsskriftet i fulltekst.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon