Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Redaksjonelt
Åpen tilgang
(side 5-6)
av Ada I. Engebrigtsen & Peter I. Crawford
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 7-18)
av Mikkel Rytter
SammendragEngelsk sammendrag

”Vejen til paradis” er en etnografisk fiktion, der befinder sig i rummet mellem gængs etnografisk fremstilling og en mere litterær tekst. Første del præsenterer fortællingen om en pakistansk migrantfamilie i Danmark og udforsker de komplekse, ambivalente og ofte forbudte følelser, som man konfronteres med, når et ældre familiemedlem bliver ramt af invaliderende sygdom eller, som i dette tilfælde, bliver dement og følgelig har brug for massiv hjælp og omsorg. Anden del er et iscenesat interview, hvor antropolog og forfatter Mikkel Rytter forklarer om tekstens virkemidler, etiske overvejelser omkring genrevalg og generelt diskuterer, hvilket potentiale etnografiske fiktioner har i antropologisk vidensproduktion – men som interviewet skrider frem, bliver forfatterens egen troværdighed et stadig mere presserende tema.

“The road to paradise” is an ethnographic fiction, situated somewhere in the space between ethnographic data and literary writing. The first part is a story about a Pakistani migrant family in Denmark that explores the complex, contradictory and often forbidden feelings we may be confronted with when a close family member is struck by serious illness or, as in this case, grow old and experience failing physical abilities and dementia, and therefore needs to be cared for. The second part is a staged interview in which the author, Mikkel Rytter, explains his text and writing techniques and discusses the potentials of ethnographic fiction in anthropological knowledge production – but as the interview proceeds, the reliability of the author becomes a central theme.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 19-32)
av Martin Eggen Mogseth
SammendragEngelsk sammendrag

Basert på samtaler med donorunnfangede mennesker i California utforsker artikkelen forståelser av genetisk arv og medfølgende effekter. Disse forståelsene og effektene blir sammenlignet med Kalulienes fortolkninger av skogsånders budskap. Gjennom sammenligningen nærmer artikkelen seg spørsmål om virkelighetsfremtreden og sanse- og erfaringsmessig uavhengige mekanismer. Artikkelen relaterer sådan til en vedvarende antropologisk debatt om erkjennelse og virkelighet, og fremlegger et løsningsforslag basert i kritisk realisme og ontologisk stratifisering.

Based on conversations with donor-conceived persons in California, this article explores understandings of genetic heredity and some accompanying implications. These understandings and implications are compared to the Kaluli people’s interpretations of the messages of forest spirits. Through this comparison the article approaches questions of the emergence of reality and sense- and experience-independent mechanisms. Thus, the article relates to an ongoing anthropological debate about the limits of knowledge and reality, and proposes a resolution based in critical realism and ontological stratification.

Essay
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 33-42)
av Jon Rasmus Nyquist
SammendragEngelsk sammendrag

Hverdagslige opplevelser i løpet av koronatiden kan bidra til å endre hvordan vi selv tenker om vår egen kropp. Gjennom rutiner som håndvask og spriting, avstand og munnbindbruk blir vi minnet på bestemte ting ved relasjonen mellom kroppen og våre omgivelser. Vi får erfaringer med at kroppen er porøs og distribuert, at den er involvert i interobjektive relasjoner som gjør den uforutsigbar og at den er strukket ut i tid og rom.

Everyday experiences in the Covid era can affect how we think about ourselves and our own bodies. Through routines like hand-washing and disinfection, distancing and mask use, we are reminded of certain things concerning the relation between our bodies and our surroundings. We experience the body as porous, distributed, stretched out in time and space, and involved in relations that can make it appear unpredictable to us.

1-2021, årgang 32

www.idunn.no/nat

Norsk antropologisk tidsskrift er et norskspråklig forum for formidling av sosialantropologisk forskning. Tidsskriftet inneholder originale, empiriske og komparativt funderte artikler, debattinnlegg og bokanmeldelser. Tidsskriftet er vitenskapelig og praktiserer fagfellevurdering av artiklene. Det utgis av Norsk antropologisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget, og med støtte fra Norges forskningsråd. Norsk antropologisk tidsskrift henvender seg til forskere (antropologer og andre samfunnsvitere), studenter og allment interesserte lesere.

Redaktører

Ada I. Engebrigtsen

Peter Ian Crawford

Bokmeldingsredaktør

Kirsten Danielsen

Redaksjonssekretær

Mathilde Aarvold Bakke

Redaksjonsråd

Lorenzo Cañás Bottos (NTNU)

Siri Lange (CMI)

Arne Perminow (UiO)

Jorun Bræck Ramstad (UiT – Norges arktiske universitet)

Sidsel Roalkvam (UiO)

 

Sats: Tekstflyt AS

Design: Type-it AS, Trondheim

ISSN Online: 1504-2898

DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898

 

Norsk antropologisk tidsskrift utgis av Norsk antropologisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget, og med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon