Bibliografien er laget på bakgrunn av det materialet som finnes i fagbibliotekene og et utkast til en bibliografi over faglige publikasjoner som Arne Martin Klausen selv utarbeidet og deponerte ved biblioteket ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.

Arne Martin Klausen var sammen med Hans Fredrik Dahl idéutformer og hovedredaktør av serien Det Moderne Norge utgitt av Gyldendal Norsk forlag (syv bind fra 1982 til 1984). Han var også hovedkonsulent for skolebokserien Global: Geografi og Historie for Ungdomsskolen, også utgitt av Gyldendal Norsk forlag. Bibliografien inneholder kun referanser fra disse seriene der han selv står oppført som forfatter.

Klausens utkast til bibliografi over faglige publikasjoner inneholder referanser til enkelte artikler i Aftenposten som han regnet som faglige bidrag. De er inkludert her. I utkastet kommenterte han også enkelte publikasjoner. Kommentarene er tatt med, i klammeparentes.

Bibliografien er delt inn i fire kategorier: 1) Bøker, 2) Bokkapitler, 3) Artikler og 4) Rapporter, del av rapporter, konferanseinnlegg og bidrag til kataloger og leksika. Fagartiklene publisert i Aftenposten, samt bokomtaler finnes under artikler. Det har vært umulig å kryssjekke alle referansene fra Klausens egen bibliografi av arbeider sortert under kategori 4. Alle er imidlertid inkludert her. Klausen deponerte også skrifter og annet materiale for kopiering ved biblioteket ved Kulturhistorisk Museum. Disse er foreløpig ikke katalogisert og eventuelle upubliserte manuskripter fra dette materialet er ikke tatt med i bibliografien.

Bibliografien er utviklet i samråd med fagbibliotekarene Frøydis Haugane og Astrid Anderson ved Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo. Takk også til Gunnerusbiblioteket, NTNU i Trondheim, Nasjonalbiblioteket i Oslo, Depotbiblioteket i Mo i Rana, Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet i Stockholm og fagfellevurderer for bidrag til verifisering av referanser.

Bøker
1957 Basket-work ornamentation among the Dayaks, Studies honouring the centennial of Universitetets etnografiske museum 1857–1957, no. III. Oslo: Universitetets Etnografiske Museum.
1960Redaktør. Kultur og diffusjon: Foredrag på Nordisk etnografmøte, Oslo 1960. Universitetets Etnografiske Museum. Bulletin nr. 10. Oslo – Bergen: Universitetsforlaget.
1961 Totem, tam-tam, duk-duk: Glimt fra Universitetets Etnografiske Museums samlinger. Oslo: Etnografisk museum.
1964 Hva er rase? Oslo: Tiden Norsk Forlag. Oversettelse og tilretteleggelegging av UNESCO-utgivelsen: «What is race?». Stockholm: Ehlins-Folkbildningsförlaget AB.
1968 Kerala fishermen and the Indo-Norwegian pilot project. Oslo: Universitetsforlaget.
1968 Fiskere i Kerala: En norsk etnograf skildrer to fiskerlandsbyers første møte med motoralderen. Oslo: Pax. [Forkortet og popularisert utgave av doktoravhandlingen publisert av Universitetsforlaget.]
1968 Det Norsk-indiske Kerala-prosjekt: Reaksjoner og erfaringer i det opprinnelige forsøksområdet. København: Mellemfolkeligt Samvirke.
1970 Kultur: Variasjon og sammenheng. (Studiefakkel nr. 27). Oslo: Gyldendal.
1972 Kultur: Variation och sammanhang. Stockholm: PAN/Norstedts.
1975 India og landene omkring. Global: Geografi og historie for ungdomsskolen. Oslo: Gyldendal.
1977 Kunstsosiologi. Oslo: Gyldendal.
1977Med Alf Isak Kleskitalo, Nils Jernsletten og Harald Beyer Broch: Truede minoriteter. Emnebok. Global: Geografi og historie for ungdomsskolen. Oslo: Gyldendal.
1978 Konstsociologi. Stockholm: PAN/Norstedts.
1981 Antropologiens historie: En oversikt over fagets utvikling – fra de eldste tider frem til i dag, Fakkel-bøkene. Oslo: Gyldendal.
1982Redaktør sammen med Marit Melhuus. Sosialantropologers rolle i bistandsarbeid: Rapport fra et seminar, Sanner 1982. Oslo occasional papers in social anthropology Vol. 7. Oslo: Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo.
1984Redaktør. Den norske væremåten: Antropologisk søkelys på norsk kultur. Oslo: Cappelen.
1986 Med Dagbladet til tabloid: En studie i dilemmaet «børs og katedral». Oslo: Gyldendal.
1986Redaktør. Den norske væremåten: Antropologisk søkelys på norsk kultur. Oslo: Cappelen. (Nyutgivelse i daCapo-serien.)
1990 Antropologiens historie: En oversikt over fagets utvikling – fra de eldste tider frem til i dag. 2. utgave. Oslo: Gyldendal.
1991Redaktør. Le Savoir-être norvégien: Regards anthropologiques sur la culture norvégienne. Paris: Éditions L'Harmattan. Forord av Gabriel Gosselin. [Oversettelse av Den norske væremåten: Antropologisk søkelys på norsk kultur. Oversatt av Marina-Christine Coidan og Evelyne Nomme.]
1992 Kultur: Mønster og kaos. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
1993Redaktør sammen med Arve Sørum. Under tropenes himmel: Den store norske oppdager Carl Lumholtz. Oslo: Tiden.
1995Redaktør. Fakkelstafetten: En olympisk ouvertyre. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
1995 Socio-cultural factors in development assistance. Oslo: Norwegian National Committee of the World Decade for Cultural Development. (Oversatt av Maidie H. Kloster.)
1996 Lillehammer-OL og olympismen: Et moderne rituale og en flertydig ideologi. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
1999Redaktør. Olympic games as performance and public event: The case of the XVII Winter Olympic Games in Norway. New York: Berghahn Books.
1999 Et liv i kulturkollisjon. Oslo: Aschehoug.
2006 Bajo el cielo de los trópicos: El gran explorador noruego Carl Lumholtz: 100 años de testimonios de los pueblos indígenas. México: México Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Oversatt av Helen Kierulf Svane. [Spansk oversettelse av A.M. Klausen & A. Sørum (Red.) Under tropenes himmel: Den store norske oppdager Carl Lumholtz. Oslo: Tiden.]
Bokkapitler
1961Afrikas kunst – form og funksjon. I K.N. Dal (Red.), Afrika (s. 17–33). Oslo: Universitetsforlaget.
1965Etter Nerhu. I A. St. Langeland & H. Holmboe (Red.), (1969). India og Sørøst-Asia. Suppleringsbind i Grimbergs verdenshistorie (s. 279–292). Oslo: J.W. Cappelens Forlag.
1968India. I J. Nicolaisen, S. Kehler & G. Nellemann (Red.), Verdens folkeslag i vor tid (21 s.). København: Politikens Forlag.
1971Inda. I Nicolaisen (Red.), (1971). Världens folk: En modern översikt. Del 1 Asien och Europa. Stockholm: Prisma. (Oversettelse G. Gällmo & J. Wahlén.)
1972Museene som sosio-kulturelle institusjoner. I Ø. Vorren (Red.), Museum og universitet: Jubileumsskrift til Tromsø museum 1872–1972 (s. 172–181). Tromsø: Universitetsforlaget. [Også utgitt i 1973 i Ottar 75(1973-1), 8–19.]
1972Om etnografisk bistand til bistandsarbeidet. I J Fabricius (Red.), Nød og Hjælp. Hilsener til Folkekirkens Nødhjælp ved 50 års jubilæet 12. august 1972 (s. 125–137). København: Kristeligt Dagblads Forlag.
1973Samene – en minoritet i Norden. I S. Tornås & O. Solberg (Red.), Norden. Regionsbok. Global: Geografi og Historie for Ungdomsskolen (s. 191–199). Oslo: Gyldendal.
1976Samene – en minoritet i Norden. I S. Tornås & O. Solberg (Red.), Norden. Regionsbok. Global: Geografi og Historie for Ungdomsskolen, 2. utgave (s. 191–199). Oslo: Gyldendal.
1976Ressurs- og energiproblemet i et kulturvitenskaplig perspektiv. I K.B. Wyller & T.C. Wyller (Red.), Vekst og ressurser (s. 9–27). I serien Motforestillinger (2). Oslo: Gyldendal.
1977Minoriteter – Hvem, hvor og hvorfor. I A.I. Kleskitalo, N. Jernsletten, H. Beyer Broch & A.M. Klausen, Truede minoriteter. Emnebok. Global: Geografi og historie for ungdomsskolen, s. (133–146). Oslo: Gyldendal.
1977What do we mean by cultural imperialism? I C. Sandbacka (Red.), Cultural Imperialism and Cultural Identity: Proceedings of the 8th Conference of Nordic Ethnographers/Anthropologists (Vol. 2) (s. 7–11). Helsinki: Transactions of the Finnish Anthropological Society.
1978Om å forstå fremmed kultur – og arbeide i den. I Grønlands sprog og kultur (s. 3–12). Studieintroduksjon 1978. København: Danmarks Lærerhøjskole i samarbeid med Minesteriet for Grønland.
1980Forord. I M. Harris. Kannibaler og konger: Om kulturenes opprinnelse. Nr. 460 Fakkel-bøkene. Oversatt av Ådne Goplen. Oslo: Gyldendal.
1982Med Marit Melhuus: Utviklingshjelp og sosialantropologi i Norge. I M. Melhuus & A.M. Klausen (Red.), Sosialantropologers rolle i bistandsarbeid: Rapport fra et seminar, Sanner 1982 (s. 1–28). Oslo occasional papers in social anthropology Vol. 7. Oslo: Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo.
1984Innledning. I A.M. Klausen (Red.), Den Norske væremåten (s. 1–14). Oslo: J.W. Cappelens Forlag AS. (Gjenutgitt i daCapo-serien i 1986.)
1984Ny norsk kulturpolitikk og billedkunstnere: Rollekonflikt og revolusjon. I A.M. Klausen (Red.), Den Norske væremåten (s. 98–116). Oslo: J.W. Cappelens Forlag AS. (Gjenutgitt i daCapo-serien i 1986.)
1989Medie-estetikkens virkemidler og funksjoner. I O. Brox & M. Gullestad (Red.), På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. Festskrift til Fredrik Barth (s. 161–168). Oslo: Ad Notam forlag.
1989Fra teori til praksis: Den sosiokulturelle dimensjon i bistanden. I T.H. Eriksen (Red.), Hvor mange hvite elefanter? Kulturdimensjonen i bistandsarbeidet (s. 141–146). Oslo: Ad Notam forlag.
1992Den morderne kunstnerrollen. Håndverker og sjaman. I E. Formoe m. fl. Kunst i Østfold: 13 kunstnere viser arbeider fra 80- og 90-årene (s. 5–7). Fredrikstad: Gruppe 5.
1993Med Arve Sørum: Carl Sophus Lumholtz – oppdagelsesreisende i verdensklasse. I A.M. Klausen & A. Sørum (Red.), Under tropenes himmel: Den store norske oppdager Carl Lumholtz (s. 9–23). Oslo: Tiden.
1993Verdenskommisjonene for kultur og utvikling. I C. All og E. Solheim (Red.), Miljøårboka 1993 (s. 17–21). Oslo: Samlaget.
1993Fra fletningsromantikk til olympiske vinterleker. I B. Skavlan, M. Enger (Red.), Norsk sosialantropologi 1993 – et utsnitt. Rapport fra fagkonferansen i sosialantropologi mars 1993 (s. 4–15). Oslo: Norges forskingsråd.
1993Sport – mer enn kropp. En kulturforskers perspektiv. I I. Eidsvåg (Red.), Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge. Nansenskolens Årbok 1993 (s. 155–176). Oslo: Universitetsforlaget.
1994Kulturelle endringsprosesser – hva er det? I I. Eidsvåg (Red.), Sigrid Undset, middelalderen – og vår egen tid. Nansenskolens Årbok 1993 (s. 105–124). Oslo: Universitetsforlaget.
1995Det fellesmenneskelige og det kulturrelative – et sosialantropologisk perspektiv. I L. Østnor (Red.), Mange religioner – én etikk? (s. 21–35). Oslo: Universitetsforlaget.
1995OL-design og nasjonal identitet – mellom tradisjon og modernitet / Olympic design and national identity – between tradition and modernity. I L. Elton & P.T. Moshus (Red.), Norsk olympisk design: Design og arkitektur til de XVII Olympiske vinterleker Lillehammer 1994 / Norwegian olympic design: Design and architecture for the XVII Olympic Winter Games Lillehammer 1994 (s. 8–36). Oslo: Norsk form. Messel forlag.
1996The Lillehammer '94 Winter Games: Comments on some aspects of the opening ceremony. Lausanne: International Olympic Committee. I M. Moragas, M., J. MacAloon & M. Llinés (Red.), Olympic ceremonies: Historical continuity and cultural exchange (s. 269–274). Lausanne: International Olympic Committee.
1998Toppidrettens makt og innflytelse: Et forsøk på en forklaring. I S. Loland, S. (Red), Toppidrettens pris: En debattbok (s. 11–22). Oslo: Universitetsforlaget.
1999Introduction. I A.M. Klausen (Red.), Olympic games as performance and public event: The case of the XVII Winter Olympic Games in Norway (s. 1–8). New York: Berghahn Books.
1999Norwegian culture and Olympism: confrontations and adaptations. I A.M. Klausen (Red.), Olympic games as performance and public event: The case of the XVII Winter Olympic Games in Norway (s. 27–48). New York: Berghahn Books.
1999The torch relay: reinvention of tradition and conflict with the Greeks. I A.M. Klausen (Red.), Olympic games as performance and public event: The case of the XVII Winter Olympic Games in Norway (s. 75–95). New York: Berghahn Books.
1999Idretten: Den femte statsmakt. P2-akademiet N (s. 131–141). Oslo: NRK.
2000OL-94 og kulturdimensjonen: Bakgrunn og ettertanker. I H.W. Andersen, S. Lie & M. Melhuus (Red.), KULT – i kulturforskningens tegn: En antologi (s. 167–179). Oslo: Pax Forlag.
2001Utviklingstanken innen sosialantropologien. I M.B. Guleng & K.M. Paulssen (Red.), Utviklingsteorier og historiesyn: 15 vitenskapshistoriske studier (s. 203–214). Oslo: Forum for universitetshistorie, Universitetet i Oslo.
2003Skolen i det postmoderne samfunn: En sosialantropologs refleksjoner. I Johnsen, J., & Østerud, P. (2003). Leve skolen!: Enhetsskolen i et kulturkritisk perspektiv (s. 140–148). Vallset: Oplandske bokforlag.
2006Med Arve Sørum: Carl Sophus Lumholtz, explorador de clase mundial. I Bajo el cielo de los trópicos: El gran explorador noruego Carl Lumholtz: 100 años de testimonios de los pueblos indígenas (s. 11–25). México: México Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
2007Chaplin, Rolf Nesch med flere. I E. Bjørge, T.I. Hansen, A. Snildal & R.M. Gundersen (Red.), Kultivert debatt og debattert kultur: Det norske studentersamfunds Kulturutvalg i 60 år (s. 29–34). Oslo: Unipub.
2011Aulakjelleren og Dovrehallen. I T.I. Hansen (Red.), Universitetet i Oslo 1811–2011. Bok 9: Studentminner (s. 325–330). Oslo: Unipub.
2012Basketry of the Lumholtz collections in Norway. I B. Sellato & M. Ball (Red.), Plaited arts from the Borneo rainforest (Vol. 48, Studies on Asian topics) (s. 234–242). Copenhagen: NIAS Press.
Artikler
1956Om geometri og kunst, Filologen 14(4), 8–9 og 15.
1958Joking relationship. Dets funksjon i sosiale systemer. Norveg. Tidsskrift for folkelivsgransking 7, 61–71.
1958Der «internationalromantiker» Rolf Nesch, Ausblick. Mitteilungsblatt der Deutschen Ausland-Gesellschaft 9(3).
1958Hans Egede og den etnografiske forskning. Minneskrift over Hans Egede. Oslo: Egede-instituttet. (23 s.)
1959Vestafrikansk kunst: Fra en eksklusiv norsk privatsamling. Kunst og kultur 42, 101–110.
1960Sosial organisasjon i et norsk dissentersamfunn. Tidsskrift for samfunnsforskning 1, 153–176.
1961Samfunnsforskningen og hjelpen til utviklingslandene. Samtiden 70(6), 404–416.
1961Jens Kraft. Norsk Professor ved Sorøe Academie. Mannen som for 120 år siden skrev verdens første generelle etnografi. Aftenposten, 24. august, 2.
1963Tanker omkring vurderingen av hjelpeprosjekt i utviklingsland. Internasjonal Politikk 1963, 291–300.
1963En sosialantropologs tanker om utviklingshjelp. Tiden 55(7), 402–408.
1964Nyervervet negerkunst i Norge. Kunsten idag (19)2, 32–57. Også utgitt i Universitetets Etnografiske Museums Årbok 1965, 47–54.
1964Technical Assistance and Social Conflict: A Case Study from the Indo-Norwegian Fishing Project in Kerala, South India. Journal of Peace Research 1(1), 5–18.
1965Kaster og klasser: Gammelt og nyt i dagens Indien. Jordens folk Etnografisk revy 1(1), 7–16.
1965Enkebrænding. Jordens folk Etnografisk revy 1(4), 145–148.
1966Indiens hellige køer. Jordens folk Etnografisk revy 2(3), 257–261.
1968Diffusjonsproblemet i moderne etnografisk forskning. Universitetets Etnografiske Museums Årbok 1968, s. 39–56. [Opprinnelig prøveforelesningen over oppgitt emne til doktorgraden.]
1968Eksotisk – Moderne: Et utstillingseksperiment i Etnografisk museum. Kunsten idag Nr. 2-1968, 84. Hefte, 29–43.
1969Det samfunnsvitenskapelige perspektiv: Et forsømt felt i allmennutdannelse og fagutdannelse. Byggekunst 51(3), 94–96.
1969Etnografien og dens institusjoner: Kulturell fortidslevning eller levedyktig akademisk enhet? Universitetets Etnografiske Museums Årbok 1969, 73–90.
1969Offer for kulturrevolusjonen. Universitetets Etnografiske Museums Årbok 1969, 146–147.
1970Eksotisk kunst. Jordens folk Etnografisk revy 6(2), 264–273. [Opprinnelig trykket i katalogen Eksotisk kunst i forbindelse med en vandreutstilling til kunstforeningene i Bergen, Trondheim og Stavanger, s. 7–22].
1970Kommentar til: Eksotisk kunst og europæisk folkekunst. Et indlæg av Bengt Holbek. Jordens folk Etnografisk revy 6(4), 383–384.
1970Samfunnsfagene og lærerne. Aftenposten, 10. februar, 5. [I Aftenpostens kommentarserie til Gjelsvik-komitéens innstilling om fremtidens gymnas.]
1971Kvinnens og mannens rolle i ulike samfunn og epoker. Nordisk yrkesvägledning 71(1), 31–41. [Opprinnelig foredrag på seminar for yrkesveiledere fra Norden, Rauland.]
1972Peter Anker: En Norsk Maler I India I 1790-Årene. Kunst og kultur 55, 1–31.
1972Studiet av ikke-europeiske samfunn og kulturer innen NAVF. Forskningsnytt 17(4), 23–25.
1972Fiskerisamarbeid i lys av Stortingsmelding nr. 25. Norkontakt: Organ for Norsk utviklingshjelp 9(2–3), 36–64.
1973Mat og spisevaner i et sosiokulturelt perspektiv. NAVF Forskningsnytt 18(8), 18–21.
1973Museene som sosio-kulturelle institusjoner. Ottar 75(1973-1), 8–19. [Også utgitt i Ø. Vorren (Red.), Museum og universitet: Jubileumsskrift til Tromsø museum 1872–1972 (s. 172–181). Tromsø: Universitetsforlaget.]
1974Med Liv Hatland og Halldor Heldal. Norske lærere i Tanzania og Zambia. Norkontakt: Organ for Norsk utviklingshjelp 10(4), 4–8.
1975Samfunnsfagenes utvikling i Norge. Tidsskrift for samfunnsforsking 16, 356–358.
1975Spesialister og generalister. Samtiden 84(10), 631–637.
1977Kulturbegrepets innhold. Populist nr. 19, 17–22. [Tidsskrift utgitt av Unge Venstre.]
1977Utvikling av utviklingshjelpen. Internasjonal Politikk 31(2B), 353–370.
1979Den internasjonale antropologiorganisasjon. Antropolognytt 1(1), 10–11.
1980Minnetale over professor dr. philos. Gutorm Gjessing holdt i den historisk-filosofiske klasses møte den 21. februar 1980. Det Norske Videnskaps-akademis Årbok 1980, 225–232.
1980Formannen har ordet. Antropolognytt 2(1), 10.
1980Antropologien i Norge. Antropolognytt 2(2), 4–23.
1981Verdens nyeste etnografiske museum. Antropolognytt 3(1), 34–35.
1981Intercongress – Amsterdam. Fra en utsendt medarbeider. Antropolognytt 3(2), 40–42.
1981Årsmøte og seminar 1982. Antropolognytt 3(4), 40.
1981Sosialantropologi som skolefag. I Skoleforum: Organ for Norsk undervisningsforbund 80(21), 24–27.
1981Bildets sosiale funksjon – En krysskulturell kavalkade. Samtiden 90(6), 3–8.
1983Den internasjonale antropologikongressen Quebec / Vancouver 14–25 august 1983. Antropolognytt 5(2–3), 95.
1984Kulturforskjeller – Formidling og forståelse. Samtiden 93(1), 69–74.
1984Kultur og utviklingssamarbeid: En historisk skisse av forholdet mellom u-hjelp og samfunnsvitenskap / Culture and development co-operation: A historical sketch of the relationship between Norwegian development assistance and the social sciences, U-landsseminarets skriftserie Nr. 45. (39 s.)
1984NRK som formidler av fremmed kultur. Omkring NRK, Nr. 1(1984), 42–48.
1985Medieutvikling og forskningsformidling: Samfunnsfagenes problemer. Sosiologi i dag 15(1), 75–84.
1985Kommersialismen og de hellige verdier. Samtiden 94(3), 10–17.
1986Kulturdimensjonen settes i fokus. En antropologs refleksjoner. Stofskiftet. Tidsskrift for antropologi, Nr. 14(1986), 105–119.
1986Et greit tilbud om kulturforståelse, Norkontakt 22(1), 52. [Anmeldelse av boken: Heierdahl, I. (1985). Kulturforståelse: En kort innføring. Oslo: Frikirkerådets u-landsinformasjon.]
1987Mitt møte med marxismen og maoistene. Antropologiska studier 42, 20–22.
1987Utvikling, menneskesyn og media. Nordicom – Information om massekommunikasjonsforskning i Norden, Nr. 3–4(1987), 5–10.
1987Mediautvikling og forskningsformidling. Museumsnytt 36(1), 6–11.
1988«Løper’n er dyp»: Motsetninger mellom øst og vest i Hvaler. Dugnad. Tidsskrift for etnologi 14(4), 7–27.
1988Gro-rapporten og forskningen. Norsk Natur 24(2), 4–7.
1989Fører modernisering til verdinøytralisme? Samtiden 98(2), 8–12.
1989Sosialantropologi ved Universitetet i Oslo 25 år. Tidsskrift for Samfunnsforskning 30, 521–529.
1990Vår samtidskunst og det eksotiske. Terskel 1(1), 177–190.
1990Hva er kultur? Kirke og kultur 95(3), 201–208. [Foredrag på åpningen av Humaniorauka 1990.]
1990Nordisk Antropologimøte på Island: Rapport og refleksjoner. Antropolognytt 3(1990), 5–12.
1990Helsearbeid blant innvandrere. Synspunkter på medisinsk antropologi. Tidsskriftet for den norske lægeforening 110(18), 2393–2394.
1991Oppdagelsesreisende Carl Lumholtz: Glemt i Norge – minnes og feires i Mexico. Norsk Antropologisk Tidsskrift 2(1), 45–52.
1991Artikkelsamling om «kulturanalyse». Norsk Antropologisk Tidsskrift 2(1), 86- [Bokomtale av T. Deichman-Sørensen & I. Frønes (Red.). (1990). Kulturanalyse. Oslo: Gyldendal]
1992Glemt i Norge – feires i utlandet. Fåberg og Lillehammer historielag årbok 12, 99–107.
1993Fra Brundtland-kommisjon til kultur-kommisjon. Nytt Norsk Tidsskrift 10(2), 206–209.
1993Den norske væremåten – Sosialantropologiske skisser og kritikken av dem. TijdScrift voor Skandinavistiek 14(1), 29–43. https://rjh.ub.rug.nl/tvs/article/download/10319/7900/10319-10573-2-PB.pdf
1993Olympiaden – ikke bare en lek. Statioil Magasin 15(4), 19–21.
1993Et personlig vitnesbyrd om litteratur. Vinduet 47(4), 60–61.
1994Olympiske leker – Et moderne rituale. Samtiden 103(1), 32–39.
1994«OL-94 og kulturdimensjonen» – en kort situasjonsrapport. Antropolognytt nr. 1, 1–2.
1994UNESCO og antropologien. Antropolognytt nr. 1, 5–7.
1994The Cultural Dimension in Focus. The Norseman 34(4–5), 62–68.
1994Gruppeidentitet og egenart. Jærteikn: Nytt fra Hå gamle prestegård Årg. 8.
1994Hvad er kultur og udvikling. Nyhedsbrev nr. 6. UNESCO Danmark.
1995OL-94 og kulturdimensjonen. Antropolognytt nr. 1(mars), 28.
1995Pinsfenomenet: hysteri eller samleglede? Dugnad: Tidsskrift for Etnologi 21(2), 20–36.
1996«Zoar-folket» og Vesteøy bedehus». Kystmuseets historiske skrifter. Hefte 1, Hvaler. (10 s.)
1996Olympiske leker – et moderne rituale. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger 1996, 123–135.
1996Fagpolitikk. Finnes det i antropologimiljøet? Antropolognytt nr. 4(desember), 3–5.
1997Myter og historier som antropologer og andre har brukt dem. Norsk Antropologisk Tidsskrift 8(1), 66–76.
1998Tuareger og Pathaner. Faghistoriske refleksjoner utløst av et praktverk. Norsk Antropologisk Tidsskrift 92(2–3), 122–129.
1998Lokalhistorie i et globalt perspektiv. Om sammenligning og generalisering som problem. Heimen: Lokalhistorisk Tidsskrift 35(3), 163–168.
1998Etter start – perspektiver og oppsummerende kommentarer. Kulturforståelse, kulturbrytning, kulturpolitikk. Kulturstudier 1998(1), 223–234.
1999Jens Kraft: Norsk filosof og antropolog fra 1700-tallet. Norsk Antropologisk Tidsskrift 10(2), 217–221.
1999Den første naturforsker på Grønland. MindreAlv VII. [Årbok for Fredrikstad Historielag.], 83–90.
2001«Norske» ruiner i Kerala: Fiskeriprosjektet foran u-hjelpens 50-års jubileum 2002. Norsk Antropologisk Tidsskrift 12(1), 126–129.
2001Bokanmeldelse: Nils Johan Ringdal: «Nationaltheaterets historie 1899–1999». Tidsskrift for Samfunnsforskning 42(2), 302–308.
2001Bokomtale av F.S. & O.H. Smedal (Red.) «Mellom himmel og jord: Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien». Bergen: Fagbokforlaget. Norsk Antropologisk Tidsskrift 12(3), 217–221.
2001Er ost kultur? En impresjonistisk kavalkade over bruken av begreper og perspektiver i norsk offentlig kulturpolitikk. Viten.com (desember). http://www.viten.com/tema/norge/klausen.htm
2003Kunst, idrett og samfunn. I B.M. Løveid & B.V. Klausen (Red.), Kunst Onside, feiring av Fredrikstad Fotballklubb 100 år! Fredrikstad: Zebra Forlag.
2004Minnetale over Dr. Philos Thor Heyerdal. Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2003, 166–171.
2005Da korrekturleser Eidheim i Nationen ble førstesideoppslag i Dagbladet. Norsk Antropologisk Tidsskrift 16(4), 189–193.
2005Kjent – men glemt – forfatter på Hvaler i 1905. MindreAlv XI. [Årbok for Fredrikstad Historielag.], 173–174.
2005Lokalhistorie og noen «jubileums-sosiologiske» refleksjoner. MindreAlv XI. [Årbok for Fredrikstad Historielag.], 209–220.
2006Minneord over professor Eduardo Archetti. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Årbok 2005, 163–165.
2007Krepsefisket på Hvaler: Fra bifangst til teinefiske med kinesiskprodusert redskap. Østfoldmuseets skriftserie nr. 1. Sarpsborg: Østfoldmuseet. (21 s.)
2008Med Gunnar Håland og Randi Håland. Minneord over Knut Odner. Norsk Antropologisk Tidsskrift 19(4), 256–258.
2008Bokanmeldelse av: Fuglerud, Ø & Eriksen, T.H. (2007). Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo: Pax. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 9(2), 85–88.
2018Er ost kultur? En impresjonistisk kavalkade over bruken av begreper og perspektiver i norsk offentlig kulturpolitikk, Norsk Antropologisk Tidsskrift 29(1–2), 70–81. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2018-01-02-06 [Gjenpublisering av artikkel fra 2001 i Viten.com (desember) med samme tittel. Med ingress av Fred Cato Andersen og Thomas Hylland Eriksen.]
Rapporter, del av rapporter, konferanseinnlegg og bidrag til kataloger og leksika
1961Kerala og det norsk-indiske prosjektområdet: Noen kulturelle og sosiale bakgrunnsdata. Report 2(1). Oslo: Institutt for samfunnsforskning, Avd. for konflikt- og fredsforskning. (61 s.)
1962 Utviklingslandenes sosiale og kulturelle mangfoldighet. Stensil 8. Oslo: Kirkeakademiet, Fredriksborg. (9 s.)
1963Rapport fra UNCSAT. United Nations Conference on the Application of Science for the Benefit of the Less Developed Areas». Melding nr. 9, Avd. for konflikt- og fredsforskning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning. (9 s.)
1964 Buddhismen – Kunst og ritualer. Katalog til vandreutstilling. Oslo: Universitetets Etnografiske Museum og Den Norske Nasjonalkomiteen for UNESCO. (16 s.)
1964 Livets hjul. Buddhismens grunntanker illustrert i et tibetansk tempelmaleri. Teksthefte til Billedbånd nr. 383. Oslo: Statens Filmsentral. (14 s.)
1979Norway’s new cultural policy and the arts: Values in conflict. Paper presented at the symposium Expressive culture in Scandinavia. Annual Meeting of the American Anthropological Association in Cincinnati, November.
1971 Noen tanker om skole og samfunn, skole og samfunnsfag. Upublisert manuskript. (10 s.)
1972Noen tanker om utviklingens problemer. I I-land – U-land. Norsk Rikskringkasting. (8 s.)
1972 «Sildefisket» og «Spikerfetisj»: Forholdet mellom materiale/ teknologi, kunstens sosiale funksjon og kunstnerrollen. Stensil. Oslo. (34 s.)
1972 Notater om kunst og samfunn. Stensil. Oslo. (55 s.)
1973 Cey-Nor development project: Bakgrunnsdata og observasjoner i prosjektet og lokalsamfunnet høsten 1972. Oslo: Rapport til Ceynor-prosjektets norske styre. (65 s.)
1973 Etnografiske museers problemer og oppgaver. Et diskusjonsopplegg med spesiell referanse til moderniseringsplanene ved Etnografisk Museum, Oslo. Stensil.
1973The social and cultural variation within the developing countries. Nutrition Correspondence Course 1974/75. Oslo.
1974 Evaluering av NORADs lærerbistand i Tanzania og Zambia. Stensil.
1978Samfunnsvitenskapelig kunstforskning – Perspektiver og problemer. I De estetiske fags forhold til samfunnsvitenskapene. Rapport fra en konferanse om de estetiske fags forhold til samfunnsvitenskapene. Arrangert av Rådet for humanistisk forskning i NAVF 7. – 9. september 1977. Oslo: NAVF.
1982 The Moto-Moto Museum, Mbala, Northern Zambia. An evaluation and recommendation report. Oslo: NORAD.
1987Skal kulturforskere også bli terapeuter? Rapport. Del av Seminar om tradisjons- og kulturformidling. Bergen: Universitetet i Bergen, s. 33–42.
1987Med Long Litt Woon. Sosio-kulturelle forhold i bistanden: Et bakgrunnsnotat og noen anbefalinger til Departementet for utviklingshjelp. Vol. 2.87, Evaluation report. Oslo: Departementet for utviklingshjelp.
1988Skal evaluering være forskning – og er forskning anvendelig i evalueringsøyemed? Innlegg på Forskningsformidling – Popularization and dissemination of research results. NFU – Norsk Foreningen for Utviklingsforskning 5. årskonferanse, Universitetet i Tromsø, 5.–7. mai 1988.
1988The Brundtland Commission. Cultural and social development research requirements from a social anthropological point of view. I One earth – one world. Rapport fra seminar Fornebu, Mars 1988. Oslo: NAVF.
1989Redaktør. Sosialantropologi ved Universitetet i Oslo: Institutt for sosialantropologi gjennom 25 år, 1964–1989. Oslo Institutt for sosialantropologi. (21 s.)
1989 Museene som samfunnskritikere. Rapport utgitt av Norsk Kunst- og Kulturhistorisk Museum (NKKM), Oslo.
1989 Norsk kultur på hoppkanten. I kompendium utgitt av Lillehammers kulturutvalg. Stensil. (12 s.)
1991Redaktør sammen med Roel Puijk. OL-94 og kulturdimensjonen. Et forprosjekt utarbeidet som søknad til KULT-programmet. Stensil. Oslo: Institutt og museum for antropologi, Universitetet i Oslo.
1991Redaktør med Roel Puijk. OL-94 og forskningen. Rapport fra forskerkonferanse, Lillehammer 29.–30. november 90. Lillehammer: Østlandsforskning. (152 s.)
1991Innledning. I R. Puijk & A.M. Klausen (Red.), OL-94 og forskningen. Rapport fra forskerkonferanse, Lillehammer 29.–30. nov. 90. Lillehammer: Østlandsforskning.
1991OL-94 og kulturdimensjonen. I R. Puijk & A.M. Klausen (Red.), OL-94 og forskningen. Rapport fra forskerkonferanse, Lillehammer 29.–30. nov. 90. Lillehammer: Østlandsforskning.
1991Museene – arkiv og massemedium. Foredrag på IMAS museumskonferanse 19.-12. november 1990. Stensilert konferanserapport. Oslo: Universitetets etnografiske museum.
1992Fem funderinger om kunst. Katalogforord til utstillingen Fem fra Fredrikstad, på Hå Gamle Prestegård, Nærbø. (Også i engelsk oversettelse.)
1992Forord / Preface. I utstillingskatalogen: Tibet og Norge – Fra misjon til fredspris / Tibet and Norway – From missionaries to the Noble Peace prize (s. 4–17). Oslo: Universitetets etnografiske museum.
1992Tibet og Norge – Fra misjon til fredspris / Tibet and Norway – From missionaries to the Noble Peace prize. I utstillingskatalogen: Tibet og Norge – Fra misjon til fredspris / Tibet and Norway – From missionaries to the Noble Peace prize (s. 4–17). Oslo: Universitetets etnografiske museum.
1993Construction of the Norwegian image: Reflections of the Olympic design programme. I R. Puijk (Red.), OL-94 og forskningen III: Rapport fra forskerkonferanse Lillehammer 12.–13. november 1992 (s. 95–114). ØF-rapport Vol. 5-93. Lillehammer: Østlandsforskning.
1994Pins-fenomenet: Et analyseforsøk. I R. Puijk (Red.), OL-94 og forskningen IV: Rapport fra forskerkonferanse Lillehammer 11.–12. november 1993 (s. 89–103). ØF-rapport Vol. 1/94. Lillehammer: Østlandsforskning.
1995OL-94 og kulturdimensjonen: Perspektiver og hypoteser før og etter feltarbeidet. I R. Puijk (Red.), OL-94 og forskningen 5: Rapport fra forskerkonferanse Lillehammer 17.–18. november 1994 (s. 89–103). ØF-rapport Vol. 7/95. Lillehammer: Østlandsforskning.
1995Norsk Identitet – bare Design? I B.R. Larsen (Red.). Nordisk kultur i møte med Europa (s. 110–119). Harstad: Arbeidsnotat, Høgskolen i Harstad.
1996Culture and Health. Closing Remarks. I Report from the International Conference on Culture and Health – Oslo, September 1995. Oslo: The Norwegian National Committee of the World Decade for Cultural Development, The Norwegian National Commission for UNESCO.
1997Traditional and modern elements in Norwegian culture: Did the Winter Games change anything? I Rapport fra Lillehammer-konferansen 18.–19. april 1995 (11 s.)
1997Samfunnsfagene – mellom allmennutdanning og samfunnskompetanse. I Samfunnsfag og samfunnsliv: Kompetanse for et nytt årtusen? Konferanserapport [fra] Samfunnsfagkonferansen '97, Høgskolen i Lillehammer, 17.–18. mars 1997. Informasjonsserien. Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. (10 s.)
1997Utdanning for paradoksenes og relativismens tidsalder. I Konferanserapport nr. 6/1997. Oslo: Lærerutdanningsrådet. (9 s.)
1998Kunsten krysser grenser. Katalogforord i Jan Svensens malerier 1994–1997. Fredrikstad.
1998Landskaper: Assosiasjoner ut fra Odd Skulleruds bilder. Katalogforord. Fredrikstad.
1998Our Creative Diversity. Critical Comments of some Aspects of the World Report. I Report from the International Conference on Culture and Development. Lillehammer 5–7 September 1997». Oslo: Norwegian National Commission for UNESCO.
1998Refleksjoner etter Kulturtiåret. I Årsmelding for UNESCO 1997. Oslo: Den norske UNESCO-kommisjonen.
1999Gutorm Gjessing. Norsk Bibliografisk Leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget.
2009Gutorm Gjessing. Norsk biografisk leksikon. https://nbl.snl.no/Gutorm_Gjessing.