Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kopier av internasjonal betydning - Nasjonal trolldomskunst ved Universitetets Etnografisk Museum ved inngangen til det 20. århundre

Førsteamanuensis, Avdeling for etnografi, Kulturhistorisk museum, UiO

a.a.perminow@khm.uio.no

Arne Aleksej Perminow er førsteamanuensis i sosialantropologi ved etnografisk avdeling på Kulturhistorisk museum, UiO og har samlingsansvar for museets Oseania-samling. Hans forskningsinteresser er forholdet mellom omgivelser, rituell estetikk og sosiale verdier og endringer knyttet til bevegelse i tid og rom. Han har publisert arbeider om forholdet mellom hverdagserfaringer, ritualer og sosialitet basert på flere langvarige feltarbeid på Kotu i Ha’apaiøyene i Tonga, bl.a. Captain Cook and the roots of precedence in Tonga. «Leading» and «following» as naturalised concepts (History and Anthropology 2001), og Food presentations moving overseas. Ritual aesthetics and everyday sociality in Tonga and among Tongan migrants (i Ø. Fuglerud & I. Wainwright, 2015, Objects and Imagination. Perspectives on materialization and meaning. Berghahn Books). Han har vært faglig ansvarlig flere utstillinger, bl.a. Stjernestier over Stillehavet. Fortellinger om opprinnelse I Oseania ( Kulturhistorisk museum, 2006) som formidlet forskningen i NFR-prosjektet Identity Matters. Movement and Place in Oceania, og Verdien av X. Filipe Tohis kunst og polynesisk designtradisjon (Kulturhistorisk museum, 2009).

Sammendrag

Oppdagelsen av en samling gipskopier av polynesiske klubber i den etnografiske samlingen ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo utgjør artikkelens utgangspunkt: Hvem skaffet dem til veie, når og hvorfor? Og videre, hvordan kan kopienes gåtefulle tilstedeværelse i den etnografiske samlingen i Oslo bidra til vår forståelse av betydningen av å samle inn og utstille eksotiske gjenstander i en nasjon som var i støpeskjeen i Europas utkant? Ved å bruke tilgjengelig arkivmateriale er det mulig å fastslå både hva gipsavstøpningene var kopier av, når de ble kopiert, hvem som fikk dem kopiert og hva som var kopieringens foranledning. Kopieringen forstås først og fremst i lys av det sterke engasjementet til Yngvar Nielsen, bestyreren for Etnografisk Museum i Oslo, i debatter om nasjonal identitet og hans opptatthet av berømte nordmenn med sterk internasjonal tilstedeværelse. Det argumenteres for at ikke bare klubbekopiene men også originale gjenstander hjembragt gjennom nordmenns engasjementer i fjerne strøk, spilte en rolle i produksjonen av forestillinger om Norges internasjonale tilstedeværelse og betydning. Med utgangspunkt i Taussigs analyse av kopiering som en form for magisk miming, argumenteres det avslutningsvis at etnografisk innsamling og utstilling i en ung nasjon i Europas utkant, delvis kan forstås som en «støpning» av nasjonen gjennom miming av samtidens store og mektige kolonimakter som produserte eksotiske gjenstander gjennom nettopp omfattende internasjonal tilstedeværelse og betydning.

English abstract

Casting for colonial presence. National magic at the ethnographic museum of Oslo at the turn to the 20th century

The discovery of a number of casted copies of Polynesian clubs among the artifacts of the ethnographic collections from Oceania constitutes the point of departure for the article: Who acquired them, why, when and under what circumstances? But more importantly how might a focus on the mystery of their presence in the Oslo collection contribute to our understanding of the significance of collecting and exhibiting exotic artefacts in a budding nation-state in the periphery of Europe? Using available archival material it is established both what the casts were copies of, when they were copied, who had them copied and what occasioned the acquisition. The casting is first of all interpreted in light of the prominent role of the director of the ethnographic museum of Oslo in contemporary debates about national identity and his fascination with Norwegians famous for their international agency. It is argued that not only the copied clubs but also original artefacts resulting from Norwegian engagements in remote places, were significant for their capacity to create images of Norwegian international significance and agency. Finally, using Taussig’s analysis of copying as a strategy of magical mimesis, it is argued that in a budding nation state at the outskirts of Europe ethnographic collecting might partly be understood as a casting of the nation through a miming of the grandeur of the leading colonial powers of the day who acquired exotic artefacts through their agency and extensive international presence.

Keywords: D'Entrecasteux-samlingen, Museum copies, Growth of ethnographic museums, National identity, International presence, Imagination, Magical mimesis, Yngvar Nielsen, Michael Taussig
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon