Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Arbeidslag-spillets estetikk og evnen til å forutse

Førsteamanuensis, Nautikk, Høgskulen på Vestlandet

bjarne.vandeskog@hvl.no

Bjarne Vandeskog er utdannet Dr.Polit ved UiB i 2005 med avhandlingen «Love taken for granted; Relationships between fathers and adolescent sons among Pakeha New Zealanders». Han var førsteamanuensis ved Høyskolen Stord/Haugesund (HSH) i 2004-6, deretter løsarbeider på New Zealand fram til 2012. Der arbeidet han blant annet som bygningsarbeider, kommunebyråkrat, «importert sesongarbeider» på et norsk slakteri og som selvstendig kontraktforsker. I 2012 ble han igjen ansatt som førsteamanuensis på HSH, som nå er blitt til Høgskulen på Vestlandet, hvor han underviser i «kulturforståelse» på Nautikkutdanningen, samt forsker på sikkerheten på skip involvert i petro-maritime operasjoner.

SAMMENDRAG

I denne artikkelen utforskes samspillet mellom medlemmene av et arbeidslag på et skip under en ankerhåndteringsoperasjon. Blikket rettes mot hvordan det å forutse er en nødvendig betingelse for sosial organisering (Firth 1951), og jeg argumenterer for at i denne typen sosiale organisasjoner og operasjoner må aktørene møte framtiden på to gjensidig utelukkende måter for at operasjonen skal lykkes. På den ene siden bygges forutsigbarhet ved å lage prosedyrer, og på den andre ved at arbeidslagets medlemmer «deltar» i hverandres arbeidsutførelse og kontinuerlig forutser hva som kommer til å skje. Jeg argumenterer for at når noe uventet skjer, er den smidige og grasiøse estetikken (Johansen 2001) som kjennetegner godt arbeids-lagspill, avhengig av lagspillernes evne til å ta hverandres posisjon og forutse hverandres handlinger samtidig med at de lar være å snakke om det de forutser. I denne prosessen kan verken forestillingsprosessen, eller de handlingene som forutsees, fanges og gjøres til identifiserbare enheter fordi lagspillets smidige estetikk krever at man aldri blir ved det som allerede er skjedd, men kontinuerlig skifter oppmerksomheten mot det som skal komme til å skje, og hva den andre vil komme til å gjøre. Jeg skriver altså om hvordan folk spiller smidig og grasiøst på lag for å løse en teknisk oppgave, og hvordan den relasjonelle estetikken og kompetansen forsvinner når man prøver å lage prosedyrer av og for den.

ENGLISH ABSTRACT

This article explores the interactional flow among team members on an Anchor Handling Vessel during an operation at sea. My concern is with foresight as a necessary condition of social organisation (Firth 1951) and I argue that in this type of social organisation and operation the actors need to approach the future in two mutually exclusive ways in order for the operation to succeed. On the one hand they must build foresight through creating and employing procedures, and on the other hand through participation in each others work performance, and by continuously foreseeing (forecasting) what will happen. I argue that when something unexpected happens, successful solutions to the problems depend on teamwork that flows smoothly and gracefully because team-members are able to assume each other’s positions and anticipate what the others will do without verbalising it. In this process the act of imagining the future, and the acts needed to be executed in the future, cannot be explicitly conceptualised and formulated because the aesthetic qualities of flow and grace demand that actors never linger with that which has happened, but continuously shift their attention towards the future, what will happen, and what the others will do. My concern is with how teamwork unfolds gracefully when team players cooperate to solve a technical task, and how the relational aesthetics and competence is disturbed when it is transformed into procedures.

Keywords: Teamwork, Safe practice, Logic of participation, Metonymic meaning, Anchor handling, Petro-maritime operations
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon