Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Bringing it all back home - familien som generativ kulturell formasjon i det moderne

Forsker 1 emerita, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

jorun.solheim@samfunnsforskning.no

Jorun Solheim er forsker 1 emerita ved Institutt for samfunnsforskning, Oslo. Hun har tidligere vært ansatt ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og ved Arbeidsforskningsinstituttet, og har vært gjesteforsker ved Stanford University og University of Bristol. Hennes forskningsfelt omfatter studiet av familie og arbeidsliv, kjønn og modernitet, og symbolteoretiske studier omkring kjønn, kropp og kultur. I den senere tid har hun særlig vært opptatt av ekteskap, familie og eiendom, og ulike familiekulturer i historisk og komparativt perspektiv.

Denne artikkelen er en lettere omarbeidet versjon av den æresforelesning jeg holdt på Norsk antropologisk forenings årskonferanse i mai 2015. Den tar for seg et spesifikt familie- og husholdsmønster som etter alt å dømme har eksistert i det nordvestlige Europa siden senmiddelalderen, og stiller spørsmål ved hvorfor dette kulturelle mønsteret har vært så lite kjent og diskutert innenfor antropologisk teori. Artikkelens hovedpåstand er at denne familieformen kan betraktes som en generativ struktur med viktige implikasjoner for utviklingen av moderniteten som samfunnsformasjon, spesielt når det gjelder forholdet mellom kjønn og mellom generasjoner. Et viktig poeng er å rette oppmerksomheten mot ulike systemer for arv og eiendom i ekteskapet, og hvordan familien som økonomisk og rettslig institusjon setter sitt preg på bredere sosiale og kulturelle mønstre.

English abstract

Bringing it all back home – the family as a generative cultural structure in modernity

This article is a slightly modified version of the honour lecture I gave at the yearly convention of the Norwegian Anthropological Association in May 2015. It presents a specific family and household pattern which has probably existed in Northwestern Europe since the late Middle Ages, asking why so little is known and discussed about it within anthropological theory. The main proposition is that this family form may be seen as a generative structure with important implications for the development of modernity, in particular regarding gender relations and bonds between generations. An important point has been to problematize different types of marital property systems, and to ask how the family as an economic and jural institution may be said to inform broader social and cultural patterns.

Keywords: Family, Kinship, Marital property systems, Modernity
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon