Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Tilbakelagt fremtid: Tidsarbeid og selvdannelse blant indonesisk ungdom rundt millenniumskiftet (1996-2005)

Studieleder og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus

lars.gjelstad@hioa.no

Lars Gjelstad er studieleder og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Gjelstad har nylig avsluttet postdoktorprosjektet Youth and vocational education in Post-industrial Norway ved Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Han har også vært universitetslektor samme sted og førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen. Doktorgradsarbeidet handlet om ungdom, utdanning, slektskap og kulturell kompleksitet i det urbane Indonesia.

Sammendrag

Artikkelen analyserer noen karakteristiske fremtidsforestillinger blant urban javanesisk ungdom rundt millenniumskiftet (1996-2005). I disse årene vokser det frem et nytt ungdomsideal, anak gaul, assosiert med fremvoksende trender innen musikk, film, Internett og mobilteknologi, samt noen distinkte omgangsformer. Teknologi og andre artefakter er innvevet i og virker generativt på disse sosialitetsformene. Ungdomsspråket bahasa gaul materialiserer en særegen temporalitet: Det har en kjapp og direkte stil, et tidsspesifikt og omskiftelig vokabular, og det avgrenser en bestemt aldersgruppe. Ungdom aktualiserer virtuelle fremtider i nåtiden ved å oppøve bestemte måter å snakke og opptre på. Artikkelen fokuserer på hvordan fremtidsforestillingene til en enkelt javanesisk ungdom endrer seg over denne tiårsperioden, og jeg viser at denne biografiske temporaliteten i stor grad formes gjennom forestillingen om en ny forestående tidsalder, symbolisert gjennom begreper som den globale æra og Millennium. Denne relasjonen mellom nye ungdomsideal og en ny tidsalder fører også til noen karakteristiske former for tidsarbeid. Ungdommen som portretteres her, har en klar formening om at ungdomstiden skal oppleves til fulle og gjøres mest mulig minneverdig, og at han må transformere, kultivere og disiplinere seg selv for å passe inn og ikke bli «forlatt av tiden». Artikkelen viser hvordan fremtiden gjøres håndgripelig og realiserbar gjennom ulike artefakter. Artefakter har imaginære effekter som utforskes, aktualiseres og fortolkes av ungdom med referanse til bredere «forestillinger om det sosiale (social imaginaries)».

English abstract

Elapsed future: Timework and self-formation among Indonesian youth around the Millennium shift (1996–2005) 

This article analyzes some of the characteristic imaginings of the future among urban Javanese youth at the turn of the Millennium (1996-2005), when a new concept of youth (anak gaul) was evolving associated with emerging trends in music, film, the internet and mobile technology, as well as some distinct social conventions. Technology and other artifacts are immanent and generative to these forms of sociality. Youth language (bahasa gaul) materializes a certain temporality: It has a quick and direct style, a time-specific and changeable vocabulary, and it defines a particular age group. Youth actualizes virtual futures in the present by cultivating certain ways of speaking and acting. The article focuses on how a Javanese youth changes his conceptions of the future over the decade, and shows that this biographical temporality is largely shaped in relation to the notion of a new forthcoming era symbolized through concepts such as the global era and the Millennium. This specific relation between a new notion of youth and a new era leads to some characteristic forms of ‘timework’. The youth portrayed here has a clear idea that youth should be experienced to the full, made memorable, and that he/she must transform, cultivate and discipline him/herself into fitting in with and not being left behind the present era. The article shows how the future is made tangible and realizable through various artifacts. Artifacts have imaginary effects that in turn are being explored, actualized and interpreted by youths themselves with reference to wider «social imaginaries».

Keywords: Youth culture, Self-formation, Temporality, Materiality, Globalization, Indonesia
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon