Kjære antropologer,

Vårens NAT-nummer inneholder en god blanding av klassiske og nyere antropologiske temaer; klassekonstruksjon og fortidsforståelse blant beboere på aldershjem i Bergen, overlevelsesstrategier blant midlertidige flyktninger i Hellas, erfaringer og forestillinger om staten i Peru.

Det første temaet knytter seg til fjorårets temanummer (3–4, 2013) om «norsk fortid», historie og antropologi. Anne Karen Bjelland, artikkelens forfatter, var opprinnelig tiltenkt en plass i temanummeret, men av ulike årsaker ble artikkelen dessverre forsinket. Vi er veldig glad for at den nå er på trykk. Artikkelen «Fortid og fellesskap – identitetshåndtering blant eldre i aldersboliger» komplementerer fjorårets temanummer på interessante måter, bl.a. ved at Bjelland diskuterer «fortid» både som en subjektiv konstruksjon men også som et «fast» bakteppe for klasseforståelse og by-historie.

I artikkelen «This is prison: Afghanska flyktningars situation i Aten» skriver Anna-Sofie Ekendahl om et stadig mer aktuelt tema; situasjonen til midlertidige flyktninger, deres håp, skuffelser og overlevelsesstrategier i en europeisk storby preget av økende rasisme. Artikkelen er en bearbeidet versjon av artikkelen som ble kåret til vinner av Betwixt & Between-prisen i 2012, en kåring gjennomført i regi av styremedlemmer fra Norsk Antropologisk Forening. Det er likevel en noe endret versjon som nå kan leses i NAT, fordi også denne artikkelen har vært gjennom en fagfellevurdering.

Mattias Borg Rasmussen bidrar med artikkelen «Statens nye tilstedeværelse? Decentralisering, kvægtyverier og kampen for justis i det peruanske højland». Artikkelen tematiserer forholdet mellom stat og lokalsamfunn; mer spesifikt undersøker Rasmussen hvordan en omfattende desentraliseringsprosess har bidratt til at deler av befolkningen i Andesregionen opplever å være glemt av staten. Forventninger til, og erfaringer med staten avdekkes gjennom en etnografisk nærstudie av tyveri og lokaljustis.

I dette nummeret av NAT trykker vi også, som ledd i foreningens faghistorieprosjekt, et lengre intervju med Ingrid Rudie, tidligere professor ved SAI. De fleste av NATs lesere vil trolig være godt kjent med Ingrid Rudie og hennes sentrale og originale teoretiske arbeider på en rekke tematiske felt. Det er Anne Kathrine Larsen som har intervjuet sin tidligere veileder og kollega. Intervjuet bringer også frem viktige sider ved utviklingen av antropologifaget i Norge fra den tidlige fasen til slik vi kjenner det i dag.

Vi vil også gjøre dere oppmerksomme på at det er store endringer på trappene for norske tidsskrift. Norges forskningsråd har bestemt at tidsskrifter innen samfunnsfag og humaniora som mottar publiseringsstøtte må være åpent tilgjengelig på internett. Etter en treårig overgangsperiode stilles det fra 2017 krav om at tidsskriftene må publisere såkalt «Open Access» for å motta støtte. Det er dermed et krav til NAT, som i dag er et NFR-støttet tidsskrift, at det blir gitt fri tilgang til alle artikler. Dette er selvsagt svært gledelig; vi vil jo gjerne at flest mulig skal få tilgang til artiklene vi publiserer. Men det er også potensielt problematiske sider ved denne omleggingen. Som tidligere rektor ved UiB, Sigmund Grønmo, har uttalt (Klassekampen 19. mars 2014) diskuteres nå andre måter å hente inn inntekter for forlagene, for eksempel forfatterbetaling, som igjen kan medføre lavere grad av publisering på norsk. Bente Riise, leder i Norsk Tidsskriftforening, er også bekymret for at omleggingen kan gjøre det vanskeligere å opprettholde mangfoldet av vitenskapelige tidsskrifter på norsk og at forskere i enda større grad vil prioritere å publisere på engelsk. Det er viktig for antropologifaget at vi har et tidsskrift som holder i hevd, og utvikler, et norsk fagspråk. Hvor lett dette blir med ny finansieringsordning vil fremtiden vise.

Til slutt vil vi informere om en endring i redaksjonen. Vår redaksjonssekretær Wenche Iversen har gått over i en annen stilling og erstattes av Janne Bøe. Vi takker Wenche for godt samarbeid og ønsker Janne velkommen.

God lesning!

Annelin Eriksen og Kari Telle