Kjære antropologer,

Også denne høsten presenterer vi et temanummer i NAT. Vi er veldig fornøyd med å kunne gi dere et fyldig nummer om «norsk fortid», med bergensantropologen Eldar Bråten som gjesteredaktør. Her får vi perspektiver på hva historisk antropologi er, hvorfor denne tradisjonen har vært (til dels) fraværende i det norske antropologimiljøet (se Bråtens introduksjonsartikkel) og hva en historisk orientert antropologi kan bidra med for vår forståelse av samtiden. En ambisjon er nettopp å undersøke hvordan representasjoner av fortiden inngår i samtidens prosjekter – sosialt, politisk, økonomisk og på andre måter. Dette er et bredt sammensatt nummer som ikke bare omhandler norske forhold, men også tematiserer mer generelle utviklingstrekk i Norden.

Ottar Brox bidrar med en artikkel om industrialisering og norsk økonomisk historie i et komparativt perspektiv, mens Halvard Vike utforsker sider ved egalitarianismen i Norden gjennom en diakront inspirert analyse. Heidi Haukelien trekker også lange historiske linjer i sin artikkel om arbeid og kjønn i omsorgsyrker. Ann-Kristin Ekmans artikkel omhandler slektskap, arv og ressursforvaltning i en svensk småby i Härjedalen med vekt på historisk kontinuitet og fleksibilitet som kulturell verdi. Disse tematikkene står også sentralt i Eldar Bråtens artikkel om odel og slekt-jord forbindelser på Øksendal i Vest-Agder hvor et komparativt antropologisk begrep, «hus», testes ut på publisert lokalhistorisk materiale. I artikkelen til Anne-Katrine Brun Norbye er setra og seterlandskapet omdreiningspunkt for en diskusjon om temporalitet, narrativitet og opplevelse av sted. Et sentralt anliggende er å vise hvordan setra – som kulturhistorisk ikon – er gjenstand for konkurrerende oppfatninger om «ekthet» og «tradisjon». Levendegjøring av fortid er hovedtema i Anne Kathrine Larsens artikkel som sporer viktige endringer i hvordan fortid formidles og ikke minst erfares gjennom museer, lokalhistoriske spel og kulturløyper i dagens Norge. Kirsten Danielsens artikkel viser hvordan klasse og kjønnsbestemte erfaringer er nedfelt i folks livshistorier, og hvordan fortiden lever videre i nåtiden.

Et temanummer i året er noe vi har lyst til å satse på i en periode fremover, og derfor lyste vi ut en temanummer-konkurranse i sommer. Vi gleder oss til å ta fatt på de innsendte forslagene.

Forrige høst ga vi ut et temanummer om «ANTropologiens grenseflater». Det er åpenbart at et temanummer klarer å synliggjøre faglige retninger og perspektiver på en måte som det ellers er vanskelig å oppnå, og at slike numre leses bredt i fagmiljøet. I forbindelse med ANT-nummeret sendte flere lesere kommentarer som kom på trykk i NAT 2, 2013. I dette nummeret får gjesteredaktørene mulighet til å svare på disse kommentarene. Debatten går med andre ord videre, og det er vi glade for. Slikt engasjement bidrar til å holde forskningsfronten i antropologifaget synlig og vital. Deltagerne på årskonferansen i Tromsø i vår fikk også med seg «premieren» på NAT-debatt. Dette er en årlig hendelse arrangert av NAT-redaksjonen, etter modell av den mer kjente Manchester debatten – de såkalte Nøkkeldebattene i antropologisk teori, som utgis i Critique of Anthropology. Hvert år fremover vil redaksjonen velge et tema som vi ser at engasjerer antropologer i Norge.

I år var det ikke vanskelig å se hvilket tema dette var. Neste nummer av NAT vil inneholde innlegg fra den friske og innsiktsfulle debatten om ANT i Tromsø. Gled dere!

Til slutt vil vi igjen appellere til våre lesere om å bruke NAT som publiseringskanal – selv om mange av oss etter hvert skriver det meste på engelsk. Vi etterlyser enkeltbidrag til de ordinære numrene av NAT. Vi tar også imot bidrag til spalten Visjoner og Strømninger som skal ta pulsen på trender innen faget. Her vil vi gjerne ha bidrag som synliggjør et tematisk felt, presenterer et nytt forskingsprosjekt, eller sterke meningsbidrag om fremtiden til antropologi generelt eller spesifikke fagfelt. Dette er med andre ord en bredt definert genre. Kort sagt, skriv og send oss bidrag!

God lesning!

Annelin Eriksen og Kari Telle