Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fortellinger om fortiden

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Kirsten.danielsen@nova.no

Kirsten Danielsen er seniorforsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. Hun er sosialantropolog og utdannet ved Universitetet i Tromsø. Norge har vært hennes empiriske nedslagsfelt og livshistorier har vært hennes metodiske innfalsvinkel, både i doktoravhandlingen Ekteskap og velferd fra 1994 og i arbeid med migranters tilpassning til det norske arbeids og ekteskapsmarkedet. For tiden arbeider hun på et Forskningsrådsprosjekt: Neighbourhoods at Risk.

Artikkelen bygger på et forskningsprosjekt som ble gjennomført i årene 1990 til 1994. Med utgangspunkt i livshistoriefortellingene til menn og kvinner født før 1914 ville jeg skrive en form for samtidshistorie – historien til «the vast majority». I artikkelen viser jeg hvorledes folks livshistorier speiler den tiden de har levd, og hvordan de har forstått og fortolket de samfunnsendringene de har vært vitne til. Fortidserfaringene, som både er klasse- og kjønnsbestemte, legger noen premisser for hvordan nåtid berettes om og fortolkes. Kjønn og klasse er hoveddimensjonene i min analyse. Jeg vil også undersøke hvordan vår faglige begrepsbruk fanger opp og innringer våre informanters fortid. Begrepene jeg har brukt benevnes som «overganger» og «hendelser». Overganger viser tilbake til mer formelle statusskifter i livet, mens hendelser refererer til tilfeldighetenes spill og historiens gang. Dette begrepsskillet viser seg å være nyttig i analysen av denne generasjonens liv, overgangene var mer eller mindre institusjonaliserte statusskifter og de tilfeldige hendelsene kunne ha store konsekvenser – den gang da velferdsstaten var mindre utbygd.

Stories of the Past

The article is based on research that was conducted in the years between 1990 and 1994. On the basis of the life story narratives of men and women born before 1914, I intended to write a more general history of a specific period. My analytical aim is to show how people’s life stories reflect the times in which they lived, and how they have understood and interpreted the social changes they have witnessed. Past experiences, which are both class and gender specific, determine how the present is recorded and interpreted. Gender and class are the main dimensions of my analysis. I also examine how our professional terminology captures my informants’ past. The terms I have used are referred to as «transitions» and «events». Transitions refer to more formal status changes in life, while events refer to historical changes. This conceptual distinction proves to be useful in the analysis of this generation’s life, while transitions were more or less institutionalized status changes and random events tended to have major consequences at a time when the welfare state was less developed.

Keywords: diachronic analysis, gender and class specific narratives, Life stories, narratives of the past
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon