Kjære antropologer,

I desember 2012 ble det klart at Norges Forskningsråd tildeler 12 millioner kroner til en nasjonal satsing på disiplinutvikling. Midlene er fordelt på fem søknader fra universitetsmiljøer og instituttsektoren som er utviklet med tanke på å fremme antropologisk teoridannelse, styrke faglig samarbeid på tvers av institusjoner og gjøre norsk antropologi mer synlig internasjonalt. Dette er gode nyheter for miljøet! ISP-midlene kommer i kjølvannet av evalueringen av den sosialantropologiske forskningen i Norge. I etterkant av evalueringen ble det nedsatt et oppfølgingsutvalg som anbefalte at den nasjonale satsingen skulle organiseres i to overordnede temaområder, henholdsvis «menneske, natur og omgivelser» og «global sosial ulikhet», en anbefaling som forskningsrådet fulgte opp. Som del av denne satsingen vil NAT-redaksjonen, i samarbeid med fagmiljøene, arrangere en årlig «debatt i antropologisk teori» i forbindelse med årskonferansen, forhåpentligvis allerede på årets konferanse som arrangeres i Tromsø i perioden 3. til 5. mai. Debatten, inspirert etter tradisjonen ved Universitetet i Manchester hvor deltakerne bes argumentere for eller mot en påstand, vil deretter trykkes i NAT. Vi håper disse debattene kan bli spenstige og lærerike, og et nytt tilfang til tidsskriftet. Vi gratulerer våre kolleger med friske midler, og håper at noen av ideene og perspektivene som utvikles i forbindelse med ISP-satsingen finner veien til NAT.

I dette nummeret har vi gleden av å presentere et nytt bidrag i seksjonen «Visjoner og strømninger» skrevet av Jon Henrik Ziegler Remme. Artikkelen tar for seg «Den ontologiske vendingen i antropologien», og gir en kyndig innføring i den mangfoldige bruken av begrepet ontologi i faget. Remme identifiserer fire hovedretninger innen den ontologiske vendingen, men argumenter for at de ulike tilnærmingene har et felles fokus på tilblivelsesprosesser. Artikkelen er en bearbeidet versjon av prøveforelesningen for Dr. polit-graden; kanskje andre nylig disputerte antropologer (og ikke så ferske doktorander) lar seg inspirere til å bidra?

I artikkelen «Bønner og burgere: Forbudte fristelser under itikaf blant sufi-brødre i Pakistan» byr Mikkel Rytter på en diskusjon om mat og religiøs selvkultivering. Vi følger en gruppe dansk-pakistanske muslimer under deres opphold i Pakistan, og deres kamp for å disiplinere kroppslige lyster eller nafs. Som tittelen antyder er det særlig lysten på burgere som byr på utfordringer for disse mennene. Artikkelen skriver seg inn i pågående debatter om fromhet og selvkultivering innenfor studier av religion og antropologien om islam, men fokuset på burgere er originalt. Rytter mener at «de natlige udskejelser fortæller os mere om madens betydning og de danske sufiers spirituelle tilstand, end et studie av deres bøn og dedikation i dagstimerne ville have gjort». Om man er enig eller uenig i denne påstanden er det uansett forfriskende å lese om sufier som har lyst på både bønner og burgere.

Artikkelen «En feministisk revolusjon? Kvinner, kvinnekamp og aktivisme i Chávez’ Venezuela» av Iselin Åsedotter Strønen diskuterer hvordan kvinner har inntatt nye sosiale og politiske roller siden 1999, som følge av politiske prosesser iverksatt av Chávez-regjeringen. Artikkelen viser at det er blitt skapt nye diskurser og praksiser knyttet til kvinners roller i samfunnslivet, men Strønen argumenterer samtidig for at grunnleggende forestillinger om kjønn og maskulinitet i liten grad er blitt problematisert innenfor den dominerende diskursen om kjønn i Venezuela.

I seksjonen «Fremveksten av norsk sosialantropologi» presenter vi et intervju med Kari Siverts, som ble gjort av Anne Karen Bjelland. Som antropolog og ektefelle til Henning Siverts, som spilte en sentral rolle i utviklingen av antropologimiljøet i Bergen, besitter Kari Siverts en spesiell kunnskap og erfaring om norsk antropologis begynnelse. Intervjuet gir et kvinneperspektiv på fagmiljøet som lenge var dominert av menn, og vi synes det er fint å publisere deres stemmer ved begynnelsen av kvinneåret 2013.

 

God lesning!

Annelin Eriksen og Kari Telle