Kjære antropologer,

Med dette nummeret overtar vi som redaktører av Norsk antropologisk tidsskrift for perioden 2012–2015, og vi er i den heldige situasjon at vi tar over et tidsskrift som har befestet sin posisjon som et vitalt organ for antropologisk analyse, refleksjon og fagdebatt på norsk. Den avtroppende redaksjonen med Ingjerd Hoëm og Christian Krohn-Hansen som ansvarlige redaktører har nedlagt et stort arbeid for å styrke tidsskriftets karakter og kvalitet, og vi vil med dette takke dem for innsatsen! Med på laget har vi Ørnulf Gulbrandsen som er redaktør for bok-anmeldelser og Espen Helgesen som er tidsskriftets nye redaksjonssekretær.

Vi vil benytte anledningen til å komme med vår «programerklæring» for hva vi vil at tidsskriftet skal være. Vi ønsker å videreføre NAT som en arena både for etnografisk formidling og kritisk tenkning i vårt mangfoldige antropologmiljø. I en stadig mer anglofil samtid er det viktig at vi opprettholder og utvikler en faglig diskurs, på norsk, som befester oss som et bærekraftig og spenstig antropologisk miljø. Det er viktig at vi har en arena for kritisk tenkning, ikke bare omkring samfunnsfenomener og samfunnsutvikling, men også om vårt eget fag. Derfor lanserer vi en ny seksjon i tidsskriftet fra og med dette nummeret: «Visjoner og strømninger». Dette skal være en seksjon hvor vi inviterer til å tenke kritisk og nytt omkring fagutvikling og undersøker grenseflatene mellom antropologi og andre disipliner. Vi ser for oss artikler som tar pulsen på et tematisk felt, men ønsker også bidrag som utfordrer etablerte tradisjoner og begreper i faget og lanserer nye perspektiver. For at spalten skal være representert i hvert nummer trenger vi bidrag, og herved oppfordres antropologer i alle stillinger og arbeidsfelt til å gjøre dette til en livlig spalte som vekker interesse og utfordrer oss! Den første artikkelen i denne seksjonen publiseres i dette nummeret: «Varianter av vest-europeiske statsformasjoner: Utkast til en historisk antropologi» av Halvard Vike. Vike argumenterer for en historisk orientert antropologi som kan gi oss nye perspektiver på våre nordiske velferdsstater.

Dette nummeret inneholder også to artikler som bidrar til kritisk tenkning rundt faget og vilkårene for etnografisk praksis. Både Øye og Bjelland og Sande Lie stiller fundamentale spørsmål om antropologiens metode og feltarbeidets karakter. I artikkelen «Deltagende observasjon i fare?» tar Christine Øye og Anne Karen Bjelland et oppgjør med et omfattende sett av såkalt «forskningsetiske» retningslinjer (NESH, NEM osv.) for datainnsamling, og hvordan dette påvirker antropologers arbeid. Det store spørsmålet er; står selve feltarbeidet og deltagende observasjon for fall i møte med generelle samfunnsvitenskapelige retningslinjer og normer? Fordi vi mener at debatten som reises i artikkelen er uhyre viktig for antropologimiljøet i Norge har vi bedt Ingjerd Hoëm, leder i Nasjonalt Fagråd for Sosialantropologi, om å gi en kort redegjørelse for hvordan Fagrådet forholder seg til de nye retningslinjene. I artikkelen «Utfordrer antropologiske utfordringer antropologien?» drøfter Jon Harald Sande Lie relevansen av Malinowskis klassiske etnografiske idealer i studiet av komplekse moderne institusjoner, som for eksempel Verdensbanken.

Norsk Antropologisk Forening har de siste årene gjennomført en rekke intervjuer med seniorer i norsk antropologi for å dokumentere vår faghistorie. Seksjonen «Fremveksten av norsk sosialantropologi» vil komme med jevne mellomrom, men den vil ikke være representert i hvert nummer. I dette nummeret publiserer vi et intervju med Bruce Kapferer, gjort av Bjørn Enge Bertelsen, hvor vi kommer tett innpå en mann som har hatt stor innflytelse på en generasjon av norske antropologer, kanskje spesielt fra Bergensmiljøet, men også i landet generelt. Intervjuet ble gjort på engelsk, og vi har valgt å beholde den originale formen hvor Bruce insisterer på at «periferien» kan være et utmerket utgangspunkt for å bedrive antropologi.

NAT har lang tradisjon for å publisere vinneren av beste artikkel i Betwixt and between, mastergradsstudentenes årbok. I dette nummeret kan dere lese Hanne Grimsruds artikkel «Å danse fra Peru til Spania». Artikkelen har vært gjennom fagfellevurdering og er dermed en omarbeidet versjon av den som vant prisen i 2010.

 

God lesning!

 

Annelin Eriksen og Kari Telle