Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

De andres mange ansikter – Mangfold i tanker, ord og gjerninger

Odd Are Berkaak er professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. Berkaak har i perioden fra 1991 skrevet et tjuetalls utredninger og evalueringer innenfor det flerkulturelle området både på offentlig og sivil sektor i Norge. Den siste av disse er evalueringen av Mangfoldsåret 2008 Mangfoldsåret. Muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv (2010). Siste bok er På sporet av den tapte samtid (2009). Jobber for tiden med boken Den motvillige verdensborger på oppdrag fra Norsk kulturråd hvor en generasjon med mangfolds-politikk oppsummeres og analyseres.

Mangfoldspolitikken i Norge er i dag i ferd med å bevege seg fra en diskursiv fase hvor det først og fremst var viktig å la mangfoldet komme til uttrykk og å strukturere feltet i gjenkjennelige posisjoner, over mot en operativ fase hvor prosjektet er å bygge institusjoner der disse posisjonene kan iverksettes. I denne situasjonen er det viktig å operasjonalisere de sentrale nøkkelbegrepene som det framvoksende feltet hviler på. Jeg forsøker først å gjennomføre en slags retorisk vareopptelling hvor jeg ringer inn noen av begrepene og sporer mangfoldet av referanser. Dernest setter jeg navn på noen hovedgrupper av bruksmåter som utgjør prinsipielt ulike paradigmer for annerledeshet. Jeg benytter begrepene taksonomi, komplementaritet, pluralisme og synkretisme. Dernest diskuterer jeg hvilke former for organisasjon av kulturforskjeller de ulike paradigmene åpner for og hvilke institusjonelle løsninger som vanskeliggjøres. Jeg argumenterer for det første for at uten en slik avklaring vil det fortsette å bli ført en inkonsistent politikk hvor ulike prinsipper gjelder på ulike samfunnsfelter og i ulike regioner. I tillegg blir begrunnelsene for de ulike løsning-ene utydelige, noe som på sikt svekker deres legitimitet i befolkningen. For det andre hevder jeg at uten en grundig kritikk og operasjonalisering av nøkkel-begrepene, slik som «multikulturell», «mangfoldig» og «sammensatt», vil det fortsette å utvikle seg en uoverensstemmelse mellom det diskursive og det -institusjonelle nivået som etter hvert vil undergrave tilliten til «det nye Norge».

The politics of cultural diversity in Norway is changing from a discursive phase where the primary focus is on expressing the multicultural situation and to structure the field in recognisable positions, over towards an operative phase where the main project is to build institutions where these positions can be acted out in practice. In this situation it is imperative to operationalise the key concepts the emerging field is founded on. First I try to make a rhetorical inventory of some of these concepts and to show the multiplicity of references. Then I group together types of references and suggest four different classes (paradigms) of otherness such as taxonomy, complementarity, pluralism and syncretism. Then I discuss which forms of institutional arrangements the different paradigms normally will facilitate and which organisational solutions they will impede. I argue that whithout this critique of the vocabulary of diversity and difference there will develop two types of contradictions in the institutional fabric of what is called the New Norway. Firstly, the unreflexive use of different constructions (paradigms) of otherness will generate an inconsistency between different sectors. Secondly, without a rigorous critique and operationalization of key concepts, such as «multicultural» and «diversity», there will develop an incompatibility between the discursive/rhetorical and the institutional levels that over time will erode the legitimacy of the new social order.

Keywords: cultural diversity, ethnic incorporation, political rhetoric
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon