Siden forrige nummer av tidsskriftet har det skjedd en del større og mindre endringer av betydning for fagmiljøet. Tidligere leder av Norsk Antropologisk Forening, professor Halvard Vike, har gått av, og førsteamanuensis Rune Flikke er valgt som ny leder av foreningen. Vi benytter anledningen til å takke Halvard Vike for en strålende innsats og ønsker Rune Flikke til lykke med stillingen og med det viktige arbeidet han står foran – jobben med å lede, støtte og inspirere det norske antropologimiljøet!

Dette nummeret inneholder tre vitenskapelige artikler som på ulike måter reflekterer viktige strømninger i antropologien og i fag som står i en løpende dialog med antropologisk arbeid. Erling Sandmo er historiker og holdt et av plenumsforedragene på Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse i Bergen i mai 2009. Han er blant annet opptatt av forholdet mellom operaens utvikling og former for politisk liv på slutten av 1700-tallet, og holder for tiden på med et arbeid om Sveriges Kong Gustav III, «operakongen». Tina Wilchen Christensen har studert antropologi i Norge og er nå bosatt i Danmark der hun driver firmaet Human Culture, et firma som anvender antropologisk forståelse i arbeid med konflikthåndtering og problematikk knyttet til arbeidsmiljøer. Som forskningsassistent ved Dansk Folkemindesamling deltok hun i prosjektet «De unge fra Jagtvej 69. En analyse af fællesskab blant unge med tilhørsforhold til Ungdomshuset», og artikkelen som er presentert i dette nummeret, rommer en diskusjon av en del av det fascinerende materialet hun samlet i den forbindelse. Lars Risan har i atskillige år arbeidet ved det tverrfaglige Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo og har en faglig bakgrunn som strekker seg langt utover sosialantropologiens kjerneområder. Men felles for Risans ulike arbeider og prosjekter har likevel vært den grunnleggende forankringen i sosialantropologiske perspektiver.

De to første artiklene i nummeret, nemlig artiklene til henholdsvis Erling Sandmo og Tina Wilchen Christensen, behandler begge en form for politisk kultur som performative uttrykk. De to artiklene er likevel forskjellige på et interessant punkt. For der Sandmos arbeid i det alt vesentlige søker å behandle den politiske toppens – eller elitens – praksiser og perspektiver, tar Christensen utgangspunkt i et knippe gatekamper i København sett fra den andre enden av makthierarkiet. Lars Risans artikkel analyserer noen trekk ved fenomenet «spam», eller uønsket e-post, og drøfter en del av ideene til en av antropologiens sentrale teoretikere, nemlig Mary Douglas. Artikkelen utvikler og formulerer en kritikk av Douglas’ generelle teori om «det urene» (noe som inkluderer «skitt», «søppel», «spam» osv.).

Den faghistoriske seksjonen i dette nummeret inneholder to bidrag som begge er knyttet til professor emeritus Axel Sommerfelts liv og virke. For det første presenterer vi en forkortet versjon av et intervju med Sommerfelt gjort av Jan Simonsen og Rune Flikke. Intervjuet publiseres i sin helhet på Norsk Antropologisk Forenings hjemmesider. For det andre er vi glade for at Norsk Antropologisk Tidsskrift har fått anledning til å presentere en tidligere upublisert artikkel skrevet av Sommerfelt. Artikkelen, som er basert på data innsamlet gjennom feltarbeid på begynnelsen av 1960-tallet, ble i sin nåværende form opprinnelig skrevet på engelsk for en presentasjon på et seminar om Afrika arrangert ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo i 1997. Vi publiserer her en forkortet norsk versjon. Oversettelsen og nedkortingen har blitt utført av Knut Christian Myhre i et samarbeid med Sommerfelt. Myhre har videre skrevet en kort innledning til artikkelen.

God lesning!

Ingjerd Hoëm og Christian Krohn-Hansen