Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk antropologisk tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Norsk antropologisk tidsskrift er et forum for formidling av sosialantropologisk forskning og meningsytring, og henvender seg til forskere (antropologer og andre samfunnsvitere), studenter og allment interesserte lesere.

Tidsskriftet publiserer originale, empiriske og komparativt funderte artikler, debattinnlegg, bokanmeldelser, filmanmeldelser og lignende. Tidsskriftet anmelder bare verker som vedrører norsk antropologisk forskning, eller nordisk/international antropologisk forskning med norsk bidrag eller relevans. Det kommer ut med fire utgaver årlig, fordelt på to enkeltutgaver og et dobbeltnummer. Publiseringsspråket er norsk, men artikler på dansk, svensk og unntaksvis engelsk vurderes også. 

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet er eid av Norsk antropologisk forening og utgis av Universitetsforlaget, med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

KVALITETSVURDERING
Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Scopus
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Redaktører:
Ada Engebrigtsen, forsker I, OsloMet
Peter Ian Crawford, professor, UiT

Bokmeldingsredaktør
Kirsten Danielsen, forsker I, OsloMet

Redaksjonssekretær:
Mathilde Aarvold BakkeRedaksjonsråd
Lorenzo Cañás Bottos, førsteamanuensis, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Siri Lange, seniorforsker, Chr. Michelsen Institutt
Arne Perminow, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Jorun Bræck Ramstad, førsteamanuensis, UiT - Norges arktiske universitet
Sidsel Roalkvam, senterleder, Universitetet i Oslo

Redaksjonens adresse:

Norsk antropologisk tidsskrift
Att: Ada Engebrigtsen
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
OsloMet
Stensberggata 26,
0170 Oslo.


E-post til redaksjonen:
nat-redaksjon@antropologi.org
(Gjeldende fra og med 2017-årgangen)

Norsk antropologisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.

Innlevering av manus

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: nat-redaksjon@antropologi.org.

Om tidsskriftet

Norsk antropologisk tidsskrift har som formål å fremme kontakten mellom antropologer og å representere faget utad mot andre fag og allmennheten. Hovedvekten ligger på det rent faglige, og det inviteres til bidrag over et bredt tematisk spektrum. Tidsskriftet publiserer empirisk baserte forskningsresultater, betraktninger over teoretisk-metodiske spørsmål og antropologiske bidrag til den generelle kunnskapstradisjon og -debatt.

Tidsskriftet er også åpent for synspunkter og kritikk som angår fagets profesjonalisering, de antropologiske yrkesroller og de norske fagmiljøer og fagtradisjoner. Redaksjonen setter av plass til kortere bidrag i form av kritiske refleksjoner, debattinnlegg og bokomtaler. Behovet for et norsk fagforum og for faglig formidling utad tilsier at bidrag fortrinnsvis bør være på norsk, og at forfatterne tilstreber en tilgjengelig stil, uten overdreven fagsjargong. NAT er et fagfellebetjent tidsskrift. Alle innsendte bidrag blir gjenstand for en ekstern vurdering utført av anonyme fagfeller.

Krav til manuskriptet

Maksimum lengde for en vitenskapelig artikkel er 9 000 ord, inkludert noter og referanser.

Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel. Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer. Overskrifter skal ikke nummereres.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Norsk sammendrag, inntil 200 ord
 • Engelsk tittel
 • Engelsk sammendrag, inntil 200 ord
 • 3–5 nøkkelord på norsk og engelsk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter (før referanseliste)
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (3–4 linjer) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.

Referansesystem

Tidsskriftet bruker referansestilen APA 7th. Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:

Referanser i tekst

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson 2006).

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Sitat i teksten

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, 33; egen oversettelse).

Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

Tabeller, figurer og illustrasjoner

Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Noter

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter).

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Vurderingsprosessen

Bidrag som sendes inn til Norsk antropologisk tidsskrift, må ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Etter publisering

Norsk antropologisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din. 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon