Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk antropologisk tidsskrift
Norsk antropologisk tidsskrift er et norskspråklig forum for formidling av sosialantropologisk forskning og meningsytring. Tidsskriftet inneholder originale, empiriske og komparativt funderte artikler, debattinnlegg og bokanmeldelser.

Tidsskriftet er vitenskapelig og praktiserer fagfellevurdering av artiklene. 

Det utgis av Norsk antropologisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget, og med støtte fra Norges forskningsråd.

Norsk antropologisk tidsskrift henvender seg til forskere (antropologer og andre samfunnsvitere), studenter og allment interesserte lesere.

Medlemskontingenten i Norsk antropologisk forening inkluderer abonnement på tidsskriftet.

Norsk antropologisk tidsskrift kommer ut med fire hefter årlig og publiserer på norsk.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende databaser:
 • ERIH PLUS
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris)
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
Redaktører:
Kjersti Larsen
Jan Ketil Simonsen

Bokmeldingsredaktør
Randi Kaarhus

Redaksjonssekretær:
Linn Silje O. Thun

Redaksjonsråd
Halvard Vike (Universitetet i Oslo)
Arne Perminow (Universitetet i Oslo)
Liv Haram (Norges teknisk-naturlvitenskapelige universitet - NTNU)
Jorunn Bræck Ramstad (UiT - Norges arktiske universitet)
John Andrew McNeish (CMI/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - NMBU)
Knut Nustad (Universitetet i Oslo)

Redaksjonens adresse:

Norsk antropologisk tidsskrift
Att: Linn Silje O. Thun
Institutt for sosialantropologi
NTNU Dragvoll
7491 Trondheim

E-post til redaksjonen:
nat-redaksjon@antropologi.org
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
FORFATTERVEILEDNING NORSK ANTROPOLOGISK TIDSSKRIFT

Innlevering av manus
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: nat-redaksjon@antropologi.org.

Om tidsskriftet

Norsk antropologisk tidsskrift har som formål å fremme kontakten mellom antropologer og å representere faget utad mot andre fag og allmennheten. Hovedvekten ligger på det rent faglige, og det inviteres til bidrag over et bredt tematisk spektrum. Tidsskriftet publiserer empirisk baserte forskningsresultater, betraktninger over teoretisk-metodiske spørsmål og antropologiske bidrag til den generelle kunnskapstradisjon og -debatt.

Tidsskriftet er også åpent for synspunkter og kritikk som angår fagets profesjonalisering, de antropologiske yrkesroller og de norske fagmiljøer og fagtradisjoner. Redaksjonen setter av plass til kortere bidrag i form av kritiske refleksjoner, debattinnlegg og bokomtaler. Behovet for et norsk fagforum og for faglig formidling utad tilsier at bidrag fortrinnsvis bør være på norsk, og at forfatterne tilstreber en tilgjengelig stil, uten overdreven fagsjargong. NAT er et fagfellebetjent tidsskrift. Alle innsendte bidrag blir gjenstand for en ekstern vurdering utført av anonyme fagfeller.

Krav til manuskriptet
Maksimum lengde for en vitenskapelig artikkel er 9 000 ord, inkludert noter og referanser.

Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel.

Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer. Overskrifter skal ikke nummereres.

Sjekkliste før innsending

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Norsk sammendrag, inntil 200 ord
 • Engelsk tittel
 • Engelsk sammendrag, inntil 200 ord
 • 3–5 nøkkelord på norsk og engelsk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter (før referanseliste)
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (3–4 linjer) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.
Referansesystem
Tidsskriftet bruker referansestilen APA.

Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/

http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx.
 

Referanser i tekst

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson 2006).

Referanseliste 

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn.

DOI
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.   

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. DOI: 10.1524/hzhz.2011.0001.

Sitat i teksten

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, 33; egen oversettelse).

Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

Tabeller, figurer og illustrasjoner

Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Noter

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter).

Vurderingsprosessen

Bidrag som sendes inn til Norsk antropologisk tidsskrift, må ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Etter publisering

Norsk antropologisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Innlevering av manus

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering nat-redaksjon@antropologi.org.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest leste artikler

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon