Fjordantologien 2019 er den syvende antologien i regi av Fjordkonferansen og baseres på artikler som ble presentert på Fjordkonferansen 2018. Fokuset for Fjordkonferansen er faglig utvikling med mottoet «av fagfolk for fagfolk» der hovedformålet er å bidra til en økning i publiseringer av vitenskapelige artikler fra Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal («Fjordregionen»). Dette fører til økt kompetanse for fagpersoner og dermed også for regionen. Konferansen er også en samlingsplass for utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverksbygging mellom fagmiljøene i regionen.

Fjordkonferansen 2018 ble arrangert på NTNU i Ålesund 21. og 22. juni 2015 med vel 100 deltakere. Temaet for konferansen var «Modeller». Det var tre innledere. Professor Kristen Ringdal ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, holdt et innlegg om «Bruk av modellar i sosiologi og statsvitenskap», universitetslektor Bjørn Nervik ved Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU, et foredrag om utviklinga i dagligvarehandelen i Norge de siste ca. 60 åra («Fra kjøpmannen på hjørnet til tre store handelshus»), og lege og direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn et innlegg om «Tjenesteinnovasjon, teknologi og brukere med livslang tjenestebehov». Vi takker alle tre innlederne for svært interessante foredrag.

På konferansen ble det presentert 49 artikler («paper») i 17 parallellsesjoner. Dette resulterte i innsending av 40 bokkapitler for vurderinger. Av disse er ca. halvparten kommet med i Fjordantologien 2019 som består av 22 kapitler. I det første kapittelet redegjøres det kortfattet om begrepet «modell» og deretter omtales de etterfølgende bokkapitlene. Deretter kommer de 21 aksepterte bidragene fra konferansen. Karakterene til artiklene varierer fra teoretisk forsking til analyser av datasett, observasjoner, intervju m.m. Etter redaksjonens oppfatning har bidragene høy faglig standard innenfor de tradisjoner som de representerer.

Dette er altså den sjuende Fjordantologien. Totalt er det blitt publisert 123 bokkapitler i perioden 2013–2019. Tabell F.1 gir en oversikt over antall kapitler i de respektive åra. Tabell F.1 viser at antall kapitler per bok har variert fra 13 til 22 med et gjennomsnitt på ca. 18 bidrag for de syv årgangene.

Tabell F.1

Oversikt over antall bokkapitler per Fjordantologi (år)

Årgang for Fjordantologien2013201420152016201720182019SUM
Antall bokkapitler17171314202022123

De to første antologiene ble publisert av forlag1, et forlag som hadde spesialisert seg på antologier. Fra 2015 har Universitetsforlaget vært samarbeidspartner for Fjordkonferansen.

Alle de sju antologiene er tilgjengelige her: https://fjordkonferansen.no/fjordantologien/

For hver antologi informerer Universitetsforlaget om antall nedlastinger av hele antologien og antall artikkelvisninger (kapitler). Tabell F.2 gir en oversikt for året 2017 og tabell F.3 for året 2018. En skal merke seg at Fjordantologien 2017 ble publisert i juni 2017. Derfor gjelder antall nedlastninger og visninger bare for et halvt år for 2017-antologien. Det samme er tilfellet for Fjordantologien 2018 for året 2018. Tabellene viser at det har vært stor interesse for å få innsikt i hva en kan finne i antologiene. I 2017 var det altså bortimot 8000 artikkelvisninger for Fjordantologiene for årene 2015–2017. I 2018 vokste antallet artikkelvisninger til over 10 000, men da hadde Fjordantologien 2018 kommet i tillegg.

Tabell F.2

Oversikt over antall nedlastinger og artikkelvisninger i 2017

Årgang for Fjordantologien2015201620171) Sum/gj.sn.
Antall nedlastinger av hele antologien6390140293
Antall artikkelvisninger3 0042 6972 2137 914
Antall artikkelvisninger per bokkapittel231193111159

1) Gjelder for et halvt år

Tabell F.3

Oversikt over antall nedlastinger og artikkelvisninger i 2018

Årgang for Fjordantologien 20152016201720181) Sum/gj.sn.
Antall nedlastinger av hele antologien6160100100393
Antall artikkelvisninger2 5632 8362 8851 84010 124
Antall artikkelvisninger per bokkapittel19720314492151

1) Gjelder for et halvt år

Uten finansiell støtte kunne prosjektet ikke ha fått det omfanget det har fått. Følgende bidragsytere har gjort arbeidet mulig: Sparebanken Møre (hovedsamarbeidspartner), som har vært den største bidragsyteren, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og de fire institusjonene som tilbyr høgere utdanning i «Fjordregionen»: Høgskulen på Vestlandet, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde og NTNU (i Ålesund). Vi takker alle for bidraga. Vi benytter også høvet til å takke alle de frivillige opponentene og ikke minst alle fagfellene («revjuerne») som har lagt ned et svært omfattende arbeid for å sikre kvaliteten på bokkapitlene. Tusen, tusen takk til dere alle!

Ålesund, 11. mars 2019

Øyvind Helgesen, Richard Glavee-Geo, Ghulam Mustafa, Erik Nesset og Paula Rice