Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Modeller
Fjordantologien 2019
Øyvind Helgesen , Richard Glavee-Geo , Ghulam Mustafa , Erik Nesset & Paula Rice (red.)
Innhold Info Referanse
Åpen tilgang
(side 12-14)
av Øyvind Helgesen, Richard Glavee-Geo, Ghulam Mustafa, Erik Nesset & Paula Rice
Åpen tilgang
(side 15-37)
av Øyvind Helgesen, Richard Glavee-Geo, Ghulam Mustafa, Erik Nesset & Paula Rice
SammendragEngelsk sammendrag

I dette kapittelet ser vi nærmere på begrepet «vitenskapelige modeller» og gir en kortfattet beskrivelse av de 21 bidragene til Fjordantologien 2019. Vitenskapelige modeller skiller seg fra ikke-vitenskapelige modeller, spesielt med hensyn til logisk oppbygging. Dette kapittelet gir en kort historisk oversikt, en klassifisering og en oversikt over formålene med vitenskapelige modeller. Det gis en mer utførlig beskrivelse av utviklingen av samfunnsøkonomiske empiriske modeller i nyere tid. Vi presenterer forslagene til god empirisk modellering fra den såkalte «Cowles Commision» og viser hvordan denne modelleringsprosessen støtter de ulike formålene med en vitenskapelig modell. I diskusjonsdelen sammenholdes de 21 bidragene med teorigrunnlaget som drøftes i dette kapitlet, og det tilbys en konklusjon.

In this chapter, we address the concept of «scientific models», and present a brief summary of all the 21 contributions. Scientific models are different from non-scientific models, in particular with respect to the assumption of logic reasoning. The chapter gives a short historical presentation, supplies a classification of such models and gives an overview of their purposes. A presentation of the modern development of empirical economic models and their relation to theoretical models is given particular attention. We present the «Cowles commission’s» advices for good empirical modelling, and show how this modelling process can support the different purposes of a scientific model. In the two last sections, we compare and contrast the different contributions with respect to the theoretical framework, and conclude.

Åpen tilgang
(side 38-59)
av Bjørn Nervik
SammendragEngelsk sammendrag

Dette bokkapitlet viser endringer som har skjedd i markedsføringskanalene for dagligvarer i Norge i perioden 1953–2017. Tre problemstillinger belyses: (1) Har antall detaljvareutsalg blitt redusert i løpet av perioden i henhold til mine antakelser på 1970-tallet? (2) Har det skjedd endringer mht. vareflyten/modellbruken i markedskanalene? (3) Har det skjedd endringer i maktforhold i markedskanalene (distribusjonskanalene)? Basert på et teoretisk rammeverk presenteres utviklingen inndelt i fire tidsepoker. Funnene drøftes, det pekes på videre forskning og tilbys en konklusjon.

This chapter addresses the changes that have taken place in the market channels of groceries in Norway during the period 1953–2017. Three research problems are discussed: (1) Have the number of grocery retail outlets been reduced during this period of time in accordance with my suppositions in the 1970s? (2) Has there been structural changes regarding the flow of commodities of the market channels (models used)? (3) Has there been changes regarding the power structures of the market channels (distribution channels)? Based on a theoretical framework, the chapter addresses development divided into four time eras, discusses the findings, addresses further research and offers a conclusion.

Åpen tilgang
(side 60-88)
av Erik Nesset, Øyvind Helgesen & Jon Ivar Håvold
SammendragEngelsk sammendrag

I denne analysen presenterer vi en lojalitetsmodell for sektoren for høyere utdanning hvor vi ser på hvordan studentenes følelser og ambivalens overfor holdninger kan påvirke studentenes lojalitet til en utdanningsinstitusjon. Basert på en spørreundersøkelse med et utvalg på 541 studenter, analyseres modellen ved hjelp av metoden for gruppesammenlikninger ved å bruke strukturelle ligningssystemer. Funnene viser at ambivalens har en signifikant modererende effekt på flere av relasjonene i modellen. Verdsetting av service kvalitet har en mye sterkere effekt på lojalitet når ambivalensen er lav, mens verdsetting av fasiliteter har en sterkere effekt på lojalitet når ambivalensen er høy. En generell implikasjon av disse funnene er derfor at administrasjonen/ledelsen må tilnærme seg ambivalente og ikke-ambivalente studenter på forskjellige måter. Et annet viktig funn med en tydelig implikasjon er at negative følelser har en sterkere negativ effekt på lojalitet enn de positive følelsenes positive effekt på lojalitet. For svært ambivalente studenter er det derfor viktigere å unngå situasjoner som kan utløse negative følelser enn å fremme de positive følelsene.

The paper presents an empirical analysis of a loyalty model that explores the influence of emotions and attitude ambivalence on attitude loyalty to a higher education service provider. The basis for the study is a survey of 541 students and the method is multiple group structural equation estimation. Attitude ambivalence has significant moderating effects on the various relationships of the model. Service quality (intangible quality driver) has a much stronger effect on loyalty when ambivalence is low, whereas facilities (tangible quality driver) are more important when ambivalence is high. A general managerial implication is that management should approach ambivalent and non-ambivalent customers in different ways. By focusing on intangible aspects for low ambivalent customers and tangible aspects for high ambivalent customers, loyalty may increase and thus improve the financial performance of the service provider. For highly ambivalent customers it is more important to avoid situations that can trigger negative emotional reactions, than to encourage the positive ones.

Åpen tilgang
(side 89-112)
av Andrejs Bogdanovs, Akarsh Kainth & Mark Pasquine
SammendragEngelsk sammendrag

Kjøpsbeslutninger i familier er ofte en felles beslutning som inkluderer begge ektefeller. Dette tyder på et behov for å forstå hvordan felles beslutningsprosesser påvirker kjøpsbeslutninger. En viktig teori i forbrukeratferd er teorien om planlagt adferd «Theory of planned behavior (TPB)». Innenfor denne teorien er det utforsket hvordan subjektive normer påvirker kjøpsintensjonen. Selv om ektefellens innflytelse på kjøpsintensjoner vanligvis betraktes som en del av subjektive normer, finner vi at det må behandles separat i noen sammenhenger. Vi foreslår at felles beslutningsprosesser påvirker flere aspekter av Theory of Planned Behavior (TPB). Tidligere forskning gir konkurrerende argumenter for ektefellens rolle (Spousal Involvement) i beslutningsprosessen, som at økt involvering enten bør føre til lavere intensjoner for kjøp eller høyere intensjoner for å kjøpe eksklusive produkter. Vi finner støtte for sistnevnte. Vi tester ektefellens påvirkning som et spesifikt tilfelle av subjektive normer når det gjelder kjøp av produkter til felles forbruk. En modell er testet i en indisk kontekst, og resultater fra en estimert strukturmodell viser at felles kjøpsbeslutninger (dvs. felles beslutningsprosess) har en positiv innflytelse på kjøpsintensjonen for eksklusive produkter.

Purchase decisions in families are often a joint decision including both spouses, suggesting a need to understand how joint, or syncretic, decision-making influences purchase decisions. A major theory in consumer behavior is the Theory of Planned Behavior (TPB). Within the TPB, subjective norms is explored to influence purchase intention. Although a spouse’s influence on purchase intentions is usually considered a part of subjective norms, we find that it needs to be treated separately in at least some contexts. We propose that the degree of syncretic decision-making influences several aspects of the Theory of Planned Behavior (TPB). Specifically, prior research suggests competing arguments for the role of spousal involvement, that is either increased spousal involvement should lead to lower intentions to purchase or higher intentions to purchase high-end products. We find support for the latter. We test spousal influence as a special case of subjective norms in the context of purchasing products meant for joint consumption. A model is tested in an Indian context and results from an estimated structural equation model reveal that purchase decisions made jointly (i.e syncretic decision-making) have a positive influence on purchase intention for high-end products.

Åpen tilgang
(side 113-142)
av Øyvind Helgesen, Helge Mykkeltveit Sandanger & Joakim Sandbekk
SammendragEngelsk sammendrag

Formålet med dette kapitlet er å studere bruksgrader, nyttenivåer og sammenhenger mellom bruk og oppfattet nytte av kundelønnsomhetsmodeller. En litteraturgjennomgang avdekker fem modeller: lønnsomhetsanalyser av enkeltkunder, kundesegmentmodeller, livsløpsmodeller, verdsettingsmodeller og modeller der kunder sees på som investeringsobjekter. I tillegg studeres kundelønnsomhetsanalyser som et overordnet eller helhetlig begrep. På dette overordnede nivået er potensiell nytte tatt med i tillegg til bruk og oppfattet nytte. Konteksten er store norske selskap. Totalt ble 437 foretak invitert til å delta i en markedsundersøkelse. Det var 171 som svarte på spørreskjemaet, en responsrate på 39 %. Det avdekkes interaksjonseffekter mellom bruk, nytte og potensiell nytte, dvs. jo større bruk, desto større nytte og vice versa. For alle fem modellene finnes positive sammenhenger mellom bruk og oppfattet nytte, men to modeller peker seg ut: (1) kundesegmentmodeller og (2) kundelønnsomhetsanalyser av enkeltkunder. Imidlertid har kundelønnsomhetsanalyser av enkeltkunder sterkere relasjon til oppfattet og potensiell nytte på overordnet nivå enn det kundesegmentmodeller har. Et annet funn er at respondentene ikke sondrer mellom følgende modeller: livsløpsmodeller, verdsettingsmodeller og modeller der kunder sees på som investeringsobjekter. Artikkelen drøfter funnene, deres ledelsesmessige implikasjoner, peker på områder for videre forskning og tilbyr en konklusjon.

The purpose of this paper is to study the extent of use, the level of perceived managerial merit and the relationships between use and perceived managerial merit of CPA-models. A literature review identifies five CPA-models: profitability models of individual customers, customer segment models, customer lifetime models, customer valuation models, and models of customers as investments. In addition, CPA at an overall level (holistic notion) is analysed. At this level, perceived potential managerial merit is included in addition to use and perceived managerial merit. The context is large Norwegian companies. A total of 437 companies were invited to answer a questionnaire, of which 171 participated – a response rate of about 39%. There seems to be interaction effects between use and perceived merit, the higher the use, the higher the perceived merit and vice versa. Regarding all the five CAP-models, positive relationships are found between use and perceived merit, however, the strengths of the relationships are highest for customer segment models and profitability models of individual customers. However, the findings indicate that profitability models of individual customers have the strongest relationship with perceived managerial merit and perceived potential merit at the overall level. Another result indicates that managers have problems distinguishing between the following CPA-models: customer lifetime models, customer valuation models and customers as investment models. The paper discusses the findings, addresses managerial implications, makes suggestions for further research and offers a conclusion.

Åpen tilgang
(side 143-162)
av Eirik B. Hamre Korsen
SammendragEngelsk sammendrag

En viktig ledelsesutfordring er å sikre at kortsiktige mål og prioriteringer i den daglige driften bygger oppunder organisasjonenes langsiktige strategi. En rekke styringsverktøy i ulike grener av faglitteraturen har blitt foreslått for å sikre denne koblingen. I dette kapittelet undersøkes hvordan styringsverktøyet «Hoshin Kanri» kan benyttes sammen med «balansert målstyring» («The Balanced Scorecard», BSC) for å sikre at enhetenes kortsiktige mål bidrar til å realisere organisasjonens strategi. BSC er det mest velkjente og brukte styringsverktøyet. Styrken til BSC er hvordan en kan kommunisere organisasjonenes langsiktige mål på en balansert måte ved hjelp av de fire perspektivene: økonomi, kunder, interne prosesser og læring og vekst. Hoshin Kanri (HK), som opprinnelig kommer fra Japan, er betydelig mindre kjent. Det er et helhetlig styringssystem innen kvalitetsledelse og har blitt mer populært de siste årene sammen med ledelseskonseptet «Lean». Styrken til HK er hvordan det involverer ledere og ansatte i utrulling av strategien igjennom en iterativ prosess hvor de i felleskap prioriterer kortsiktige mål som bygger oppunder den langsiktige strategien.

Eksisterende litteratur diskuterer på teoretisk grunnlag hvordan HK og BSC kan utfylle hverandre, men det er utført svært lite empirisk forskning på samspillet mellom verktøyene. I dette kapittelet bidrar jeg med en casestudie fra en norsk vareproduserende organisasjon. Her viser jeg konkret hvilke roller BSC og HK har i et kombinert styringssystem, og hvordan de er koblet sammen. HK inkluderer teknikker som kan øke engasjementet blant ansatte og bidra til å forankre strategien. Ved hjelp av en målmatrise kalt «X-matrix» tydeliggjør HK koblingen mellom organisasjonens langsiktige strategiske mål og kortsiktige mål på lavere nivå i organisasjonen. I casen viser det seg at de som har jobbet systematisk med å implementere et kombinert styringssystem, opplever en bedre strategisk kobling til den daglige driften og økt engasjement blant ansatte. I diskusjonen identifiserer jeg noen ledelsesfaktorer som har bidratt til å øke den strategiske koblingen og identifiserer behovet for videre forskning. Til slutt tilbyr jeg en konklusjon hvor jeg anbefaler ledere å utforske og vurdere HK som et styringsverktøy da det er mer fleksibelt enn BSC.

Aligning day-to-day operations with the company’s long-term strategy is a challenging managerial task. This paper explores how Hoshin Kanri (HK), from Total Quality Management, can complement the Balanced Scorecard (BSC), from strategic management, to increase the company’s strategic alignment. Previous studies have discussed this combination of management tools theoretically, but they are sparse on empirical evidence. The contribution of this paper is to demonstrate empirically how HK can complement the BSC, so that lower levels of the organization can link their short-term goals and improvement initiatives to the organization’s strategy. Based on the findings, I recommend managers to learn and adopt the HK as a complement to the BSC. I specify the roles of the two tools and discuss what is required to make the combination work. In the end, I also suggest future research opportunities.

Åpen tilgang
(side 163-180)
av Akarsh Kainth
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen studerer sammenheng mellom IFRS (International Financial Reporting Standards) baserte regnskapstørrelser (via offisielle regnskapstall) opp imot pris og risiko fra børsnoterte markedsrapporter. Hovedpoenget med artikkelen er en avklaring om IFRS bidrar til økt informasjonseffisiens i markedet ved sammenstilling av regnskapsbetaer og markedsbetaer. Regnskapsbetaer er definert som årlig kovarians mellom selskap i sin regnskapsmessige inntjening og samlet regnskapsmessig inntjening for markedet dividert på variansen til samlet regnskapsmessig inntjening for markedet. Markedsbetaer er definert som kovariansen for selskap i sin avkastning opp imot markedets avkastning dividert på variansen til markedets avkastning. Regresjonskoeffisienter beregnes for regnskapsmessige betaer ved bruk av metoder som knyttes til Fama Macbeth (1973), panelregresjoner og markedsmodeller. Regresjonene viser et signifikant forhold mellom regnskapsbeta og markedsbeta. Artikkelen gir derfor en økt innsikt i effekter fra innføring av IFRS og systematisk risiko. Samtidig gir artikkelen bedre forståelse for sammenhengen mellom relevant risiko fra regnskap og marked størrelser og gir støtte til den voksende litteratur som vurderer IFRS og informasjonseffisiens.

This paper explores the relationship between the IFRS based accounting variables and market price and risk variables. The main objective of this paper is to determine whether International Financial Reporting Standard’s (IFRS) accounting variables can add information efficiency to market participants on stock returns and systematic risk. Similar to the security betas, the accounting betas for individual securities are defined as the covariance between the earnings of securities and market to price ratios divided by the variance of market earnings to price ratios. Using the regular market model and Fama and MacBeth (1973) panel regressions the analysis determines a relationship between market and accounting relevant risk (betas). The paper provides insight into how the mandating of IFRS has influenced the systematic risk associated with common stocks listed on the Oslo Stock Exchange. The paper finds a statistically significant relationship between the accounting beta and the systematic risk of common stocks. The paper contributes to the efforts of researchers who have been trying to link the accounting variables to the market return variables and to the growing literature on the informational role of IFRS.

Åpen tilgang
(side 181-204)
av Barbro Fjørtoft, Siv Marina Flø Grimstad & Richard Glavee-Geo
SammendragEngelsk sammendrag

Bedrifters samfunnsansvar (BSA) har fått stor oppmerksomhet de siste årene, og der er generell enighet i samfunnet om at bedrifter har et ansvar utover profittmaksimering. Målet for dette bokkapittelet er å utforske den underliggende motivasjonen for bedrifters engasjement i BSA. Vi har benyttet både kvalitative og kvantitative metoder for å adressere problemstillingen, med den norske maritime klyngen som kontekst for studien. Etablert forskning viser at motivasjon er todelt og består av indre og ytre motivasjon. Forskning viser videre at ytre motivasjon kan fortrenge indre motivasjon. Dette vil i ytterste konsekvens redusere den totale motivasjonen. BSA er høyt oppe på den politiske agendaen, og målsettingen er å få flere bedrifter engasjert i BSA. Dette gjelder spesielt for små og mellomstore bedrifter (SMB) som utgjør majoriteten av bedrifter verden rundt. Svært lite forskning finnes på forholdet mellom BSA og motivasjon. Bedre innsikt i den underliggende motivasjon knyttet til BSA rettet mot ulike interessenter er avgjørende for at politikere og andre relevante aktører tar i bruk riktig virkemiddelapparat for å stimulere til økt BSA-aktivitet. I dette kapittelet presenterer vi en modell som kan veilede bedriftsledere i deres BSA-arbeid. Den fungerer som et verktøy som kan bistå bedrifter i arbeidet med å ta gode strategiske valg knyttet til BSA, både for dem selv og for samfunnet. Studien viser at indre motivasjon er sentral når det gjelder BSA rettet mot lokalsamfunnet, de ansatte og eierne. BSA rettet mot leverandører og miljø er imidlertid mer motivert av ytre motivasjon.

Corporate social responsibility (CSR) has received much attention in the past decades, and there is increasing awareness and agreement among the general public that companies have a wider responsibility beyond making a profit. This chapter aims to explore the underlying motivation for a firm’s engagement in CSR. We have applied both quantitative and qualitative methods to address the research questions, with the Norwegian maritime cluster as the empirical context for the study. Previous research indicates that motivation is twofold, and consists of intrinsic and extrinsic motivation. Research shows that extrinsic motivation can push out intrinsic motivation, which will consequently reduce the total motivation of the firm. CSR is a pressing matter on the political agenda, and there is an explicit focus to increase CSR commitment among firms. It is of particular importance that small and medium-sized enterprises are involved in CSR, as they comprise the majority of firms worldwide. A look at the literature shows that very little research has been conducted on the relationship between CSR and motivation. Better insight into the underlying motivation of a firm’s CSR commitment towards different stakeholders can be crucial for both politicians and other relevant actors so that they can implement the right incentives to stimulate CSR activity. In this chapter, we introduce a model that can guide managers in their CSR commitment. The model acts as a tool, which can help firms with making good strategic decisions concerning CSR, which will benefit both the firm and society. The study shows that intrinsic motivation is essential concerning CSR directed towards the local community, the employees and the owners. Extrinsic motivation, on the other hand, is more related to CSR directed towards the suppliers as well as the environment.

Åpen tilgang
(side 205-222)
av Arezoo Soltani
SammendragEngelsk sammendrag

REDD+ er et sett med tiltak for å redusere utslipp fra avskoging og skogforringelse. Et slikt tiltak kan være et system for betaling for miljøtjenester der lokalsamfunn i utviklingsland reduserer utslippene fra nærliggende skog mot at en REDD+ organisasjon betaler kompensasjon. Artikkelen vurderer kostnadene ved å bevare Miombo-skog i en typisk landsby i Tanzania ved å lage en bio-økonomisk modell der biologiske og økonomiske komponenter inkluderes. Vi tar for oss en beslutningstaker (f.eks. Norges internasjonale skog- og klimainitiativ) som er interessert i å redusere utslippene fra Miombo så effisient som mulig, og en landsby som har som mål å maksimere netto nåverdi av sin arealbruk. Beregningene inkluderte betaling for fangst og lagring av karbon i skog samt inventeringskostnader og andre transaksjonskostnader. Målet var dels å knytte CO2-prisen som hindrer avskoging og skogforringelse til avkastningen i jordbruket og til beslutningstakernes diskonteringsrente. Videre studerte vi hvordan biologiske og økonomiske faktorer påvirket prisen på CO2 og de samlede kostnadene med fangst og lagring av CO2. Vi fant at kostnadene for å unngå avskoging og skogforringelse i Miombo i Tanzania er ganske høye i forhold til hva man ellers må betale for REDD+ i utviklingsland.

REDD+ is a set of activities aimed at reducing emissions from deforestation and forest degradation. One such activity is a system of payment for environmental services whereby village communities in developing countries reduce emissions from their adjacent forests and woodlands, if some REDD+ agent pays a compensation. The paper explores the cost of saving Miombo woodland in one typical Tanzanian village by using a bio-economic model combining both biological and economic components. We considered a principal (Norwegian state) interested in reducing emission of CO2 in Tanzanian Miombo woodland as efficiently as possible through REDD+ payments to a village agent who has maximum net present value of land use as its objective. We included payments for carbon sequestration, forest inventory, and other transaction costs to calculate the total cost of sequestration. The objective was partly to relate the CO2-price avoiding deforestation and forest degradation to agricultural rent and interest rates. Furthermore, we studied how biological and socio-economic factors influence the price of CO2 and total cost of sequestration. Our results revealed that REDD+ funds required to avoid deforestation and forest degradation are at the high end of the currently accepted range for REDD+ payments.

Åpen tilgang
(side 223-241)
av Carol A. Dralega, Gilda Seddighi, Hilde G. Corneliussen & Lin Prøitz
SammendragEngelsk sammendrag

Hvordan reguleres og forhandles det rundt ungdoms dataspilling i familier med ikke-vestlig bakgrunn i Norge? Dette er spørsmålet som utforskes i dette kapitlet, som utforsker kilder for konflikt og modeller for konfliktløsning knyttet til dataspill i et familieperspektiv. Et kvalitativt empirisk materiale blir analysert i lys av diskursteori. Funnene viser at de mest harmoniske modellene er de som baserer seg på dialog, tillit og gjensidig deltaking fra ungdom og foreldre.

How do immigrant youth with non-western backgrounds in Norway and their families approach and negotiate video game regulation? This is the central question this chapter explores with the aim to establish sources of conflict and models for conflict resolution from a family perspective. The data collected through qualitative methods and analyzed through “discourse theory”, indicate that the most harmonious models are those that engender dialogue, trust and the participation of both parties.

Åpen tilgang
(side 242-257)
av Gunnar Yttri
SammendragEngelsk sammendrag

SAMANDRAG

Omgrepa «sentrum» og «periferi» fekk ein sentral plass i norsk metodestrid i 1970-åra. Ordskiftet vart eit møte mellom to vitskaplege disiplinar: empirisk orientert historiefag og teori- og modellbyggjande samfunnsvitskap. Artikkelen påviser at nemnde omgrep prega norsk historieskriving i 100 år før striden. Etter 1970 vart dei formande for organisering og skriving av lokal og regional historie i Noreg. Metodiske problem ved dette vert løfta fram. Forfattaren set også eigne tekstar i fagkritisk perspektiv.

The concepts of “centre” and “periphery” came into focus in the Norwegian methodological discourse in the 1970s. The discourse was a meeting between two scientific disciplines: the empirically oriented discipline of history, and the theory- and model-building social sciences. This paper demonstrates that even with its empirical orientation, Norwegian historiography were characterized by the concepts of “centre” and “periphery” a hundred years prior to the debate. After 1970, the concepts became structuring for organizing and writing of local and regional history in Norway. The paper highlights inherent methodological problems. This motivates a critical reading of historical texts where the concepts of “centre” and “periphery” play a pronounced or tacit role.

Åpen tilgang
(side 258-277)
av Øyvind Glosvik
SammendragEngelsk sammendrag

SAMANDRAG

Abstrakte og generelle leiingsmodellar vil ikkje alltid treffe studentar som er opptekne av eigne, konkrete erfaringar eller leitar etter handlingar for eigen praksis. Denne teksten utviklar nokre resonnement om førstelinjeleiing som eit møte mellom kvardag og system, og ein ny modell vert utvikla i lys av eksisterande idear. Denne vert testa mot eit empirisk materiale. I avslutninga vert nokre implikasjonar drøfta i lys av behovet for etter- og vidareutdanning av leiarar.

General models of management do not always fit students who are in search of practical input to leadership practices. A new model of first line leadership is hence developed from the notions of «daily life leadership» and «system leadership» and discussed in the light of more traditional perspectives on public sector leadership. The model is tested on an existing data set and some implications are discussed as challenges related to educational initiatives in health, welfare and educational institutions.

Åpen tilgang
(side 278-296)
av Leif Longvanes & Magne Eikås
SammendragEngelsk sammendrag

SAMANDRAG

Denne studien drøftar korleis lokale NAV-leiarar vurderte sitt handlingsrom under iverksettinga av NAV-reforma, og om handlingsrommet endra seg i løpet av oppstarts- og etableringsfasen. Vi tek utgangspunkt i ein modell som Rosemary Stewart har utvikla om kva som gjev leiarar handlingsrom (Stewart, 1976, 1982, 1982). Studien er basert på intervju med ti NAV-leiarar på tre ulike tidspunkt over ein periode på om lag eitt år.

The paper discusses how local managers in the Norwegian Labour and Welfare Administration considers their space of action during the implementation of a reform. Rosemary Stewart’s model on choices for managers (Stewart, 1976, 1982, 1982) is the paper’s theoretical base. Ten managers were interviewed at three different times over one year as the reforms were implemented.

Åpen tilgang
(side 297-320)
av Kjersti Halvorsen & Kirsti Sarheim Anthun
SammendragEngelsk sammendrag

Organisasjonsteori forutsetter at organisasjoner har noe til felles som gjør at det kan lages modeller om hvordan de fungerer. Det er tidlige ansatser til en slik abstrakt tenkning om organisering, slik den uttrykkes av effektiviseringsmannen Frederick Winslow Taylor (1856–1915) og hans to nærmeste samarbeidspartnere, ekteparet Frank (1868–1924) og Lillian (1878–1972) Gilbreth, vi utforsker i dette kapitlet. Vi presenterer den klassiske taylorismen og ser etter spor av ny-taylorisme i dagens arbeidsliv, her representert ved en modell for arbeidsorganisering som brukes i en norsk software-bedrift. Bedriften organiserer arbeidet i tråd med Agile prosjektmetodikk, nærmere bestemt etter Scrum-modellen. Arbeidet er delt inn i korte, tidsestimerte sykluser, og ved prosjektsyklusens slutt skal alles produksjon integreres til «et funksjonelt hele». Planlegging og koordinering er skilt ut fra arbeidsoppgavene, og arbeidere og ledere retter et granskende blikk mot progresjonen i eget arbeid og i prosjektet som helhet, og utfører tidsstudier på seg selv. Vi undersøker hvordan Scientific management og Scrum er like, og hva som skiller disse effektiviseringsmodellene fra hverandre. Avslutningsvis diskuterer vi også kontekstuelle forhold i samfunn og arbeidsliv som kan bidra til å forklare de to innflytelsesrike modellenes likheter og ulikheter.

Organizational theory presupposes that organizations have something in common that renders it possible to create models about how they work. In this paper, we explore early attempts at thinking about organizing, as described by “the man of work efficiency” himself, Frederick Winslow Taylor (1856–1915), and his two closest co-workers, the married couple Frank (1868–924) and Lillian (1878–1972) Gilbreth. We present classic Taylorism and look for traces of neo-taylorism in today’s working life, here represented by a model for the organization of work from a Norwegian software company. The company organizes work in line with Agile project methodology, more specifically according to the Scrum model. Work is divided into time-estimated, short cycles and by the end of the project-cycle, everyone’s production is integrated into a “functional whole”. Planning and coordination is separated from the work tasks, and both software engineers and managers direct an investigative eye on how their work is progressing and how the project is being moved forward. By doing this, they are conducting time-studies on themselves. We investigate how Scientific Management and Scrum are similar, and what differentiates these two models of efficiency. Towards the end, we discuss contextual conditions in both society and work that can explain similarities and differences between these two influential models.

Åpen tilgang
(side 321-339)
av Leif Longvanes, Jon Gunnar Nesse & Torbjørn Årethun
SammendragEngelsk sammendrag

SAMANDRAG

Frå 1.1.2017 vart høgskulane i Bergen, Sogn og Fjordane og Stord/Haugesund slått saman til Høgskulen på Vestlandet (HVL), med i alt fem campusar. I slike fusjonar kan det vere ei utfordring å integrere ulike kulturar. Føremålet med dette kapittelet er å finne kva som karakteriserer organisasjonskulturen i ein fusjonerande høgskule som HVL og i kva grad denne kulturen, ifølgje dei tilsette, skil seg frå den optimale. Data vart samla inn gjennom ei nettbasert spørjeskjemaundersøking i februar 2018. Modellverktøyet som vart brukt for å måle kultur, er kalla OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument). Dette verktøyet er validert, men i liten grad nytta på akademiske institusjonar. Konklusjonen er at dei tilsette gjennomgåande meiner at dagens HVL-organisasjon har eit internt fokus, og at dei ønskjer seg ein organisasjonskultur prega av større fleksibilitet.

In 2017, the formerly independent university colleges in Bergen, Sogn og Fjordane and Stord/Haugesund were merged into the Western Norway University of Applied Sciences (HVL). In such mergers, it is a challenge to integrate different cultures. The purpose of this study is to analyze the main characteristics of the organizational culture in a merging university college such as HVL, and to investigate to what extent this culture is suboptimal, according to the staff. Data was collected through an online survey in February 2018. We used the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) to analyze the dataset. This tool has been used to analyze the culture in a variety of organizations, but to a lesser extent in academic institutions. The main conclusion is that, according to the staff, the present HVL-organization has an internal focus, whereas they prefer an organizational culture characterized by flexibility.

Åpen tilgang
(side 340-352)
av Atanu Nath
SammendragEngelsk sammendrag

Tidligere forskning når det gjelder innflytelse og makt i sosialpsykologisk litteratur har i stor grad anlagt et konfliktsentrisk perspektiv på organisasjoner. Andre studier har vist viktigheten av at ledelsen bekrefter gruppemedlemmers sosiale identitet, men for det meste innenfor en kontekst der ledelsen forventer formell ettergivenhet. Dette paperet legger fram et rammeverk for lederadferd som postuleres å ha en modererende effekt på individuelle så vel som sosiale identiteter innen organisasjoner, og som uformelt påvirker arbeidstagernes forventninger til å bli mer i samsvar med ledelsens forventninger.

Earlier research on influence and power in social psychology literature has mostly taken a conflict-centric view within organizations. Other studies have shown the importance of leadership’s affirmation of group member social identity but mostly in the context of formal compliance. This paper proposes a framework positing that managerial acknowledgment has a moderating effect on individual self as well as social identities within organizations, informally influencing employee expectations to be more conformant to managerial expectations.

Åpen tilgang
(side 353-374)
av Vegard Fusche Moe, Einar Ylvisåker & Joar Fossøy
SammendragEngelsk sammendrag

SAMANDRAG

I dette arbeidet studerer me modellar for spelar- og talentutvikling i fotball. Me utforskar Norges fotballforbund sin modell for spelarutvikling, Landslagsskolen, og diskuterer innhaldet i denne i forhold til tre lokale toppklubbar sine sportsplanar. Me avdekkar to gap mellom dei nasjonale og lokale planverka som gjeld verdiar og kunnskap. På basis av desse legg me fram tilrådingar for å forbetra samanhengane mellom modellane og spelarutviklingsarbeidet i fotball.

In this work we study models for player and talent development in football. We explore the Norwegian Football Association's model for player development, Landslagsskolen, and discuss the content of this in relation to the sport plans of three local elite football clubs. We reveal two gaps between the national and local models, one regarding values and the other knowledge. Based on these, we present proposals for improving the relationship between the models and the work on player development in football.

Åpen tilgang
(side 375-395)
av Hilde G. Corneliussen, Gilda Seddighi & Carol A. Dralega
SammendragEngelsk sammendrag

Hvor finner kvinner som jobber med IT, rollemodeller? Det er spørsmålet som stilles i dette kapitlet, som presenterer funn fra en studie av kvinner i IT-karrierer. Gjennom dybdeintervjuer og med forankring i feministisk teknologiforskning og forståelse av kjønn som sosiale praksiser, utforskes kvinnenes erfaringer med rollemodeller. Mangel på kvinnelige rollemodeller er sentralt i kvinnenes fortellinger, og vi utvikler en modell som illustrerer kvinnenes ulike måter å håndtere dette på.

Where do women working in IT find role models? This is the question we ask in this chapter, which presents a study of women in IT careers. Within a framework of feminist technology studies and gender seen as social practices, we explore the women's experiences with role models through qualitative interviews. A lack of female role models is central in the women’s narratives, and we develop a model illustrating the various responses to this lack.

Åpen tilgang
(side 396-418)
av Dorthea Sekkingstad & Ingrid Fossøy
SammendragEngelsk sammendrag

SAMANDRAG

Artikkelen rettar søkelyset mot bruken av omvendt undervisning som undervisningsmodell i høgare utdanning. Føremålet med artikkelen er å utvikle kunnskap om korleis omvendt undervisning kan bidra til å støtte opp om studentane si læring. For å utvikle ei djupare forståing for korleis studentar opplever omvendt undervisning som støtte for eiga læring har vi valt ei kvalitativ tilnærming. Artikkelen byggjer på eit utviklingsarbeid med ein undervisningsmodell bygd på videoførelesingar, studentars arbeid med oppgåver og klasseromsundervisning. Undervisningsmodellen har vore prøvd ut i tre ulike studentgrupper i faget juss. Empiri er henta inn gjennom tre fokusgruppeintervju med tre ulike studentgrupper. Fire kategoriar peikar seg ut som sentrale: fleksibilitet, struktur, relevans og samhandling. Hovudfunnet vårt er at undervisningsmodellen er individorientert, og at modellen i mindre grad utnyttar læringspotensiale som ligg i det å vere deltakande i eit læringsfellesskap. Som implikasjon av studien foreslår artikkelforfattarane at undervisarar som nyttar omvendt undervisning må gi meir merksemd til korleis ein legg til rette for læringsfremjande samhandling i studentgruppa.

The purpose of this article is to contribute to knowledge about how students in higher education experience and make use of flipped classroom to support learning. We have chosen a qualitative approach in order to gain deeper understanding of the students’ experiences with flipped classroom. Our starting-point is a teaching model linked to flipped classroom carried out with students at a university college in Norway. The teaching model contained video lectures, students’ work with sets of tasks, and class attendance. We investigated the students’ experiences with the teaching model through three focus group interviews, and identified four central categories: flexibility, structure, relevance and interaction. Our main finding indicates that the teaching model is individual-oriented. Less attention is paid to active and social learning opportunities. If digitalization in higher education is to promote learning, lecturers have to recognize interaction in order to support the students’ learning in flipped classrooms.

Åpen tilgang
(side 419-436)
av Helene Hoemsnes & Roar Stokken
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen undersøker historiefortelling som del av en videreutdanningsmodell. Historienes funksjon som brobygger mellom praksis og teori blir studert på basis av narrativers egenskaper. Analysen er gjort ved hjelp av Nonakas SECI-modell. Vi finner at narrativene skaper en felles kilde til kunnskap, som både er individuell og kollektiv. Tilrettelegging for historiefortelling og refleksjon gir studentene mulighet for læring både i studiet og i arbeidshverdagen.

The article examines storytelling as part of a further education model. The function of stories as bridges between theory and practice is studied on basis of the narrative’s features. The analysis is done by means of Nonaka’s SECI-model. The study shows that narratives constitute a common source of knowledge that is both individual and collective. Facilitation of storytelling and reflection thus provides a vehicle for learning both during the course and at work.

Åpen tilgang
(side 437-455)
av Dorthea Sekkingstad & Ingrid Syse
SammendragEngelsk sammendrag

SAMANDRAG

Yrkesfaglærarløftet er ei storstilt nasjonal satsing for å heve kompetansen til yrkesfaglærarar. Artikkelen byggjer på fokusgruppeintervju med studentar som har delteke på ei av vidareutdanningane i piloteringa av satsinga. Gjennom å systematisere kva studentar trekkjer fram som sentralt for å fremje kompetanseutvikling på eigen skule, set artikkelen søkjelys på føresetnader for at ei vidareutdanning for yrkesfaglærarar kan bidra til skuleutvikling. Med utgangspunkt i dette presenterer vi kjerneelement som bør vere til stades når modellar for vidareutdanning for yrkesfaglærarar skal utviklast.

The program for professional development in vocational education and training (VET) teachers is a major national program to increase vocational teachers’ competence. This article is based on focus group interviews with students who have participated in advanced training in the program’s pilot. By systematizing what students highlight as central factors for promoting competence development in their own schools, this article examines prerequisites for advanced training for vocational teachers to stimulate school development. With this as a foundation, we present core elements that should be implicated in the development of models for advanced training for vocational teachers.

Åpen tilgang
22. Kvalifiseringa for læraryrket
Internasjonale ideal i ein nasjonal og regional praksis
(side 456-475)
av Gerd Sylvi Steinnes & Peder Haug
SammendragEngelsk sammendrag

SAMANDRAG

Artikkelen stiller spørsmål om korleis tendensar i den internasjonale forskinga om lærarutdanning er reflektert i norske lærarutdannarar si oppleving av kvalitetar og særpreg ved utdanninga dei underviser i. Datagrunnlaget er intervju av lærarutdannarar i barnehagelærarutdanninga (BLU) og grunnskulelærarutdanninga (GLU) frå lærarutdanningsinstitusjonar i Noreg våren 2016. I artikkelen diskuterer vi materialet i lys av internasjonal forsking om kvalifisering til lærarprofesjonane.

The article deals with questions about how developments in international research on teacher education are received in Norway. We study how these developments are reflected in Norwegian teacher educators’ experiences of quality and the characteristics of the teacher education programmes within which they teach. Data are interviews with Norwegian teacher educators from spring 2016. The article discusses this data material in relation to international research about qualifications for the teaching profession.

Temaet for Fjordantologien 2019 er modeller, nærmere bestemt viten-
skapelige modeller. Antologien består av 22 kapitler der kapittel 1 tar for seg temaet for antologien. Vitenskapelige modeller skiller seg fra ikke-vitenskapelige modeller, spesielt med hensyn til logisk oppbygging. Vi har valgt å dele inn vitenskapelige modeller i sju kategorier: konseptuelle, ikoniske, analoge, symbolske, fenomenologiske, empiriske/statistiske og empiriske. Vitenskapelige modeller har flere formål som vanligvis inndeles i fire kategorier: beskrivende, forklarende, predikerende og veiledende. 

Bidragene belyser vitenskapelige fenomener fra ulike innfallsvinkler, fagområder, modelltyper og formål. 

Fjordantologien 2019 er et resultat av Fjordkonferansen 2018 som ble holdt i Ålesund med vel 100 deltakere, de fleste fra det akademiske
miljøet i «Fjordregionen».

Kjøp papirutgaven her (print on demand)
Øyvind Helgesen

ØYVIND HELGESEN er dr.oecon. og professor ved Institutt for Internasjonal Forretningsdrift (IIF), NTNU i Ålesund. Han er programansvarlig for mastergradsstudiet i internasjonal business og markedsføring som gir sidetittelen siviløkonom.

Richard Glavee-Geo

RICHARD GLAVEE-GEO er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU i Ålesund. Han har ph.d. i logistikk fra Høgskolen i Molde, og hans arbeidsområder er internasjonal markedsføring, markedsanalyse og supply chain management

Ghulam Mustafa

GHULAM MUSTAFA er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU i Ålesund. Han har ph.d. i strategi og ledelse fra Norges Handelshøykole (NHH) i Bergen, og hans hoved forskningsinteresser er «krysskulturell» ledelse.

Erik Nesset

ERIK NESSET er dr.polit. fra Universitetet i Bergen og professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, avdeling for internasjonal forretningsdrift. Han har publisert en rekke artikler innen næringsøkonomi og markedsanalyser i internasjonale tidsskrifter.

Paula Rice

PAULA RICE er førsteamanuensis ved Institutt for internasjonal forretningsdrift, NTNU i Ålesund. Hun har EdD (Doctorate in Education) fra universitetet i Exeter, England. Hennes arbeidsområder er «English for specific purposes» og kulturforståelse.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon