Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Gjesteleder
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 461-480)
av Hadi Strømmen Lile
Sammendrag

Formelt er samisk og norsk likeverdige språk, og staten har plikt til å sikre og fremme samisk språk. Det viktigste virkemiddelet er samiske barnehager. Ifølge barnehageloven er retten til samisk barnehage en rettighet bare innenfor «samiske distrikt». Rettigheten gjelder i utgangspunktet ikke utenfor samiske distrikt. Det kan i prinsippet være et ubegrenset antall barn med familier som ønsker samisk barnehageplass, utenfor samiske distrikt. Spørsmålet er om det eksisterer en rett til et samisk barnehagetilbud også utenfor samiske distrikt, selv om det ikke følger direkte av barnehageloven.

Skal miljøengasjement vera ein inhabilitetsgrunn?
Ein kritisk analyse av habilitetsavgjerda i klimasøksmålet
Vitenskapelig publikasjon
(side 481-501)
av Ola Johan Settem
Sammendrag

I HR-2020-2079-P vurderte Høgsterett i plenum habiliteten til fleire av høgsterettsdommarane i samband med det såkalla klimasøksmålet, som gjaldt om visse løyve til petroleumsutvinning var i strid med mellom anna Grunnlova § 112. Den eine av dommarane måtte vika sete på bakgrunn av engasjement i ein internasjonal organisasjon som arbeider med miljørettslege spørsmål. Denne habilitetsavgjerda vekte reaksjonar, og det er grunn til å spørja kva betyding den vil ha for habilitetsvurderinga i seinare saker kor ein dommar har utvist fagleg engasjement. I denne artikkelen set forfattaren habilitetsavgjerda i klimasøksmålsaka inn i ein større rettsleg samanheng. Avgjerda blir kritisert for å høva dårleg med tilnærminga i tidlegare rettspraksis og med dei omsyna som gjer seg gjeldande. Ifølgje forfattaren er det uheldig om miljøengasjement lett vil føra til inhabilitet i saker som reiser miljørettslege spørsmål.

Debatt
Straffeprosessen, Regjeringen og tvisteloven § 30-13
– noen tanker om avgjørelsen HR-2021-1107-U
(side 502-508)
av Ørnulf Øyen

8-2021, vol 60

www.idunn.no/lor

Ansvarlig redaktør

Halvard Haukeland Fredriksen, ph.d., professor, UiB

Redaksjonssekretær

Tomas Midttun Tobiassen

Redaksjonsråd

Karin M. Bruzelius, tidligere høyesterettsdommer

Hilde K. Ellingsen, ph.d., advokat, Advokatfirmaet Lund & Co

Marius Emberland, ph.d., advokat, Regjeringsadvokaten

Hilde Hauge, ph.d., professor, UiB

Ellen Lexerød Hovlid, ph.d., førsteamanuensis, HVO

Marte Eidsand Kjørven, ph.d., professor, UiO

Øyvind Ravna, dr. juris, professor, UiT

Kine E. Steinsvik, høyesterettsdommer

Arnulf Tverberg, Kst. lagdommer, Borgarting lagmanssrett

Ørnulf Øyen, ph.d., professor, UiB

Sats: Type-it AS, Trondheim

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon