Sivilombudet har som oppgave å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger. I artikkelen drøftes hvilken begrensning dette setter for Sivilombudets kompetanse, og hvilke krav som må settes til saksbehandlingen når det er andre enn parten i forvaltningssaken som klager til Sivilombudet. Videre drøftes situasjonen hvor Sivilombudet avslutter saken med å opplyse om at ombudet ikke har merknader til et forvaltningsvedtak uten å ha vurdert vedtakets rettslige holdbarhet.

Nøkkelord: bokstavtolking eller formålstolking, bortfall av byggetillatelse, kontradiksjon hos Sivilombudet, Sivilombudets virkeområde, utilstrekkelig lovutkast