Måten ESAs vedtak på finansmarkedsrettens område treffes og kontrolleres på, reiser spørsmål om hvordan effektiv rettsbeskyttelse kan ivaretas for private markedsaktører i Norge og de øvrige EØS/EFTA-statene. Artikkelen presenterer hvordan den såkalte utkastmodellen og fraværet av en klagenemnd byr på utfordringer, og skisserer løsninger innenfor rammene av den gjeldende tilknytningsmodellen. Analysene viser at minstekrav til effektiv rettsbeskyttelse kan ivaretas, men at beskyttelsesnivået likevel er og blir høyere i EU-pilaren enn i EFTA-pilaren. Analysene viser utfordringer ved ivaretakelse av effektiv rettsbeskyttelse, som også gjør seg gjeldende mer generelt for EØS-avtalens mulighet til å holde følge med fremveksten av spesialiserte EU-byråer.

Nøkkelord: effektiv rettsbeskyttelse, EØS-finanstilsyn, EØS-finansmarkedsrett, legalitetskontroll, tilknytningsmodell