Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 203-204)
av Ellen Lexerød Hovlid
Gjesteleder
(side 205-206)
av Eirin Eikefjord
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 207-224)
av Marte Dahl Reisæter
Sammendrag

Måten ESAs vedtak på finansmarkedsrettens område treffes og kontrolleres på, reiser spørsmål om hvordan effektiv rettsbeskyttelse kan ivaretas for private markedsaktører i Norge og de øvrige EØS/EFTA-statene. Artikkelen presenterer hvordan den såkalte utkastmodellen og fraværet av en klagenemnd byr på utfordringer, og skisserer løsninger innenfor rammene av den gjeldende tilknytningsmodellen. Analysene viser at minstekrav til effektiv rettsbeskyttelse kan ivaretas, men at beskyttelsesnivået likevel er og blir høyere i EU-pilaren enn i EFTA-pilaren. Analysene viser utfordringer ved ivaretakelse av effektiv rettsbeskyttelse, som også gjør seg gjeldende mer generelt for EØS-avtalens mulighet til å holde følge med fremveksten av spesialiserte EU-byråer.

Vitenskapelig publikasjon
(side 225-243)
av Gunnhild Storbekkrønning Solli
Sammendrag

Tema for artikkelen er krav til nasjonale domstoler ved behandling av miljøforvaltningssaker med regelverk som har opphav i EØS-avtalen. Det gis eksempler på hvilke konsekvenser forpliktelsene etter EØS-avtalen kan få for tilgang til domstolene, og rettsfølger ved brudd på EØS-retten. Artikkelen vurderer også kort ESAs og EFTA-domstolens rolle ved kontroll av EFTA/EØS-statenes etterlevelse av miljøforvaltningsrett med EØS-rettslig opphav.

Debatt
(side 244-258)
av Erik Magnus Boe & Erik Keiserud
Sammendrag

Sivilombudet har som oppgave å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger. I artikkelen drøftes hvilken begrensning dette setter for Sivilombudets kompetanse, og hvilke krav som må settes til saksbehandlingen når det er andre enn parten i forvaltningssaken som klager til Sivilombudet. Videre drøftes situasjonen hvor Sivilombudet avslutter saken med å opplyse om at ombudet ikke har merknader til et forvaltningsvedtak uten å ha vurdert vedtakets rettslige holdbarhet.

4-2021, vol 60

www.idunn.no/lor

Ansvarlig redaktør

Halvard Haukeland Fredriksen, ph.d., professor, UiB

Redaksjonssekretær

Tomas Midttun Tobiassen

Redaksjonsråd

Karin M. Bruzelius, tidligere høyesterettsdommer

Hilde K. Ellingsen, ph.d., advokat, Advokatfirmaet Lund & Co

Marius Emberland, ph.d., advokat, Regjeringsadvokaten; førsteamanuensis, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO

Hilde Hauge, ph.d., professor, UiB

Ellen Lexerød Hovlid, ph.d., førsteamanuensis, HVO

Marte Eidsand Kjørven, ph.d., professor, UiO

Øyvind Ravna, dr. juris, professor, UiT

Kine E. Steinsvik, høyesterettsdommer

Arnulf Tverberg, Kst. lagdommer, Borgarting lagmanssrett

Ørnulf Øyen, ph.d., professor, UiB

Sats: Type-it AS, Trondheim

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon