Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Gjesteleder
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 135-158)
av Inge Lorange Backer
Sammendrag

Artikkelen redegjør for og kommenterer Høyesteretts plenumsdom i klimasøksmålet (HR-2020-2472-P). Søksmålet dreide seg om utvinningstillatelser for petroleum i Barentshavet sør og sørøst var gyldige. Høyesterett befestet at Grunnloven § 112 om miljø har rettslig betydning på flere måter, men at det er en svært høy terskel for at domstolene kan håndheve bestemmelsen som en materiell skranke for vedtak som Stortinget har sluttet seg til. Saksøkerne fikk heller ikke medhold i at utvinningstillatelsene stred mot menneskerettslige bestemmelser i Grunnloven §§ 93 og 102 og EMK artikkel 2 og 8. Derimot skal domstolene ikke være like tilbakeholdende med å prøve saksbehandlingen i lys av Grunnloven § 112. Et mindretall (11–4) kom derfor til at tillatelsene var ugyldige fordi klimakonsekvensene var mangelfullt utredet, i strid med EØS-rettslige regler og petroleumslovgivningen i lys av § 112.

Vitenskapelig publikasjon
(side 159-178)
av Henrik Bjørnebye
Sammendrag

Artikkelen behandler Høyesteretts vurdering av saksbehandlingsfeil på grunn av mangelfull utredning av klimavirkninger i HR-2020-2472-P, klimadommen. Forfatteren vurderer om plandirektivet 2001/42/EF og petroleumsforskriften stiller krav til utredning av forbrenningsutslipp fra norsk petroleumsvirksomhet. Dernest ser han nærmere på forholdet mellom utvinningstillatelsen og godkjennelsen av plan for utbygging og drift (PUD) etter petroleumsloven, og diskuterer klimadommens betydning for fremtidig ressursforvaltning.

Vitenskapelig publikasjon
(side 179-198)
av Lise Schøyen & Hanne Hommedal
Sammendrag

Artikkelen handler om avvisning av leverandører som er rettskraftig dømt eller har vedtatt forelegg for visse straffbare forhold, eller som av andre grunner mangler den nødvendige integritet som kontraktspart. Artikkelen redegjør for hvilke forhold som kan eller skal føre til avvisning, reglene om identifikasjon og forholdet til underleverandører. Videre gjennomgås bestemmelsene om hvor lenge en leverandør kan utestenges, hva som gjelder for dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner, og reglene om hvilke tiltak en leverandør kan gjennomføre for å unngå avvisning (såkalt self-cleaning).

3-2021, vol 60

www.idunn.no/lor

Ansvarlig redaktør

Halvard Haukeland Fredriksen, ph.d., professor, UiB

Redaksjonssekretær

Tomas Midttun Tobiassen

Redaksjonsråd

Karin M. Bruzelius, tidligere høyesterettsdommer

Hilde K. Ellingsen, ph.d., advokat, Advokatfirmaet Lund & Co

Marius Emberland, ph.d., advokat, Regjeringsadvokaten; førsteamanuensis, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO

Hilde Hauge, ph.d., professor, UiB

Ellen Lexerød Hovlid, ph.d., førsteamanuensis, HVO

Marte Eidsand Kjørven, ph.d., professor, UiO

Øyvind Ravna, dr. juris, professor, UiT

Kine E. Steinsvik, høyesterettsdommer

Arnulf Tverberg, Kst. lagdommer, Borgarting lagmanssrett

Ørnulf Øyen, ph.d., professor, UiB

Sats: Type-it AS, Trondheim

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon