Mange urfolk har over tid blitt fratatt betydelige deler av sine tradisjonelle landområder som følge av kolonisering, tvungen landavståelse, industrialisering og annen samfunnsutvikling. Retten til restitusjon eller gjenoppretting er i rettslig sammenheng det internasjonale rettssamfunnets regel for å reparere den urett folkegrupper er blitt utsatt for ved urettmessige beslag av landområder. I denne artikkelen drøftes rekkevidden av denne regelen i internasjonal rett, før det undersøkes i hvilken grad det er dekning for en slik regel i norsk rett.

Nøkkelord: gjenoppretting, ILO-konvensjon nr. 169, restitusjon, samerett, urfolksrett