Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 453-454)
av Anders Ryssdal
Vitenskapelig publikasjon
(side 455-473)
av Hermon Melles & Grete Eline Brunsvig
Sammendrag

Artikkelen redegjør for hvilke rettigheter og plikter arbeidsgiver har i varslingssaker etter EUs generelle personvernforordning («GDPR»). Med utgangspunkt i GDPR artikkel 5, 13, 14 og 15 analyseres også hvilken rett varsler og den som det varsles om på en arbeidsplass, har til informasjon og innsyn. I forlengelsen av denne analysen behandles arbeidsgivers adgang til å nekte informasjon eller innsyn etter personopplysningsloven.

Vitenskapelig publikasjon
(side 474-492)
av Øyvind Ravna
Sammendrag

Den samiske reindriften er basert på reinens naturlige vandringer mellom vinterens lavbeiter i innlandet og sommerens grøntbeiter ved kysten. Etter at landegrensen mellom Norge og Sverige ble fastlagt i 1751, har mange samer måttet krysse statsgrensen med sine dyr for å opprettholde sin næring. Etter unionsoppløsningen i 1905 har den grenseoverskridende reindriften vært gjenstand for forhandlinger, reguleringer og konflikter, noe som toppet seg i 2005 da arbeidet med en ny beitekonvensjon ble brutt, og senest da to beitetvister fant veien til domstolene. I denne artikkelen gjennomgås utviklingen fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag, hvoretter det gjøres betraktninger om rettstvistene og grunnlaget for dem.

Vitenskapelig publikasjon
(side 493-507)
av Christina Victoria Eckhoff Skeie
Sammendrag

Regelverket for offentlige anskaffelser skal i prinsippet ha sitt sluttpunkt ved kontraktsignering. Etter kontraktinngåelsen avløses regelverket om offentlige anskaffelser av privatrettslige regler og prinsipper, herunder prinsipper om avtalefrihet og at avtaler skal holdes. Det nye anskaffelsesregelverket, som trådte i kraft 1. januar 2017, har likevel flere bestemmelser som regulerer gjennomføringen av kontrakten. En av de mest inngripende bestemmelsene i regelverket innebærer en innskrenkning i adgangen til å foreta endringer i kontrakten. Formålet med denne artikkelen er å redegjøre for endringsadgangen etter det nye regelverket og å identifisere forskjeller og likheter mellom endringsregimene etter regelverket om offentlige anskaffelser og NS 8405 samt å synliggjøre eventuell motstrid.

Kommentar
(side 508-518)
av Ulf Stridbeck
Sammendrag

Gjenåpning av straffesaker er en ekstraordinær mulighet for å få rettet opp en uriktig dom. Spørsmålet som kan stilles fra et etterlatte- og fornærmede-perspektiv, er hvor ofte og hvor mange ganger en domfelt skal få begjære gjenåpning i samme sak. For noen etterlatte kan det oppleves som en sterk belastning at saken ikke får en slutt, slik at de kan legge denne bak seg og, for noen, få sorgen mer på avstand. Et betimelig spørsmål de etterlatte kan stille, er når er nok nok? Dette reiser spørsmål om hvor mange ganger en domfelt skal kunne begjære gjenåpning i samme sak. Med eksempler fra de nordiske landene peker forfatteren på mulige løsninger på det opplevde problemet.

8-2020, vol 59

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Førsteamanuensis ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Specialist counsel dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Bøk Oslo AS

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon