Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
… and your chicks for free?
– Tapte prostitusjonsinntekter i HR-2017-2352-A
Vitenskapelig publikasjon
(side 391-408)
av Markus Jerkø
Sammendrag

Artikkelen er den siste i en serie av tre metodiske domskritikker. Gjennom en kritisk vurdering av HR-2017-2352-A Prostitusjonsinntekter, om erstatningsrettslig vern for fremtidige prostitusjonsinntekter, tematiseres betydningen av prinsipielle og hypotetiske resonnementer i rettslig argumentasjon.

Vitenskapelig publikasjon
(side 409-430)
av Oskar Otterstrøm
Sammendrag

Artikkelen handler om ulovfestet tilbakesøkning av feilbetalinger. Temaet omtales ofte under henvisning til læren om condictio indebiti. Artikkelen tar for seg hvilke vilkår som må være oppfylt for at ulovfestet tilbakesøkning skal være aktuelt, og gir nye innspill til hvordan vurderingstemaet for helhetsvurderingen kan struktureres for å øke partenes mulighet til å forutberegne sin rettsstilling. Selv om temaet er en klassiker innen obligasjonsretten, har det ikke vært viet betydelig oppmerksomhet i norsk rett siden Arnholms avhandling om temaet fra 1939. Med stadig flere betalinger er temaet mer aktuelt enn noen gang. Rettsutviklingen i andre europeiske land, og særlig i vårt naboland Sverige, er egnet til inspirasjon for løsninger som kan bidra til økt forutberegnelighet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 431-446)
av Ørnulf Øyen
Sammendrag

Temaet for artikkelen er hva som utgjør «nødvendige» sakskostnader etter tvisteloven § 20-5 (1). Ulike sider av temaet drøftes. Hva «nødvendige» sakskostnader kan bety, drøftes ut fra et proporsjonalitetsperspektiv og et materielt perspektiv. Deretter gis det en oversikt over hva «nødvendige» sakskostnader betyr ut fra gjeldende rett. Til slutt drøftes det om rettstilstanden bør endres eller klargjøres. Justisdepartementets høringsnotat fra juli 2018 om endringer i tvisteloven trekkes inn i den rettspolitiske drøftingen.

Kommentar
(side 447-448)
av Erling Eide & Endre Stavang
(side 449-452)
av Per M. Ristvedt
Sammendrag

I Lov og Rett nr. 04/2020 argumenterer Ulf-Einar Staalesen for at rettsmekling bør bli en obligatorisk del av behandlingen av sivile saker, i hvert fall i tingretten. I denne kommentaren gis det uttrykk for at selv om rettsmekling kan anses som en ønsket alternativ tvisteløsningsmetode, bør det vises tilbakeholdenhet med å gjøre rettsmekling obligatorisk.

7-2020, vol 59

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Førsteamanuensis ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Specialist counsel dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Bøk Oslo AS

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon