Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 325-337)
av Thor Falkanger
Sammendrag

Pant i enkle pengekrav ble godtatt ved panteloven av 1980, men kan pantobjektet være egen forpliktelse? Dette ble med viktige begrensninger besvart bekreftende i 2010 gjennom nytt annet ledd i panteloven § 4‑4. Banken kan f.eks. få pant i næringskundens bankinnskudd. I artikkelen redegjøres det for denne ordning, herunder om situasjonen der bankkontoen fluktuerer.

Money for nothing … (II)
– Gavesalg og fastsettelse av vederlag for borett etter Rt. 2010 s. 1361
Vitenskapelig publikasjon
(side 338-348)
av Markus Jerkø
Sammendrag

Artikkelen er den andre i en serie av tre metodiske domskritikker. Gjennom en kritisk vurdering av Rt. 2010 s. 1361, om verdsettelse av borett for gjenlevende ved overdragelse av fast eiendom fra uskifte, tematiseres betydningen av kontrafaktiske resonnementer i rettslig argumentasjon.

Vitenskapelig publikasjon
(side 349-367)
av Christian Lund
Sammendrag

Artikkelen drøfter og vurderer lagmannsrettenes og Høyesteretts anvendelse av forsettsformen dolus eventualis (eventuelt forsett), og søker å påvise at forsettsformen gir betydelige utfordringer både når det gjelder bevisvurdering og rettsanvendelse. Videre problematiseres bruken av forsettsformen ved alvorlige voldshandlinger, der det argumenteres for at det normalt har formodningen mot seg at gjerningspersonen positivt har innvilget en særlig alvorlig skadefølge.

Likhet for loven?
– Isolasjonsfradrag for varetektsfengsling med eksempel fra 22. juli-saken
Vitenskapelig publikasjon
(side 368-388)
av Birgitte Langset Storvik & Berit Johnsen
Sammendrag

Etter straffeloven § 83 andre ledd andre punktum har siktede som i varetektstiden har sittet i fullstendig isolasjon i anledning av saken, rett til ekstra varetektsfradrag (isolasjonsfradrag). Lovforarbeidene presiserer at kravet er absolutt. I denne artikkelen ser vi nærmere på virkeområdet for bestemmelsen og stiller spørsmål om domstolene blir gjort kjent med og tar hensyn til alle omstendigheter som gir rett til isolasjonsfradrag, og om forsvarer følger dette tilstrekkelig opp. Vi tar spesielt for oss isolasjonsfradraget i 22. juli-saken og vurderer hvorvidt dette er korrekt fastsatt.

6-2020, vol 59

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Førsteamanuensis ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Specialist counsel dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Bøk Oslo AS

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon