Artikkelen er den første i en serie av tre metodiske domskritikker. Gjennom en kritisk vurdering av HR-2016-1240-A Zachariasbryggen I, om fastsettelse av vederlag for bygninger ved avvikling av tomtefeste, tematiseres betydningen av refleksjon over ulike virkelighetsforståelser i rettslig argumentasjon.

Nøkkelord: bruksverdi, juridisk metode, rettskildelære, tomtefeste, vederlag, verdi, verdivurdering, virkelighetsforståelse