Kan vi stole på at et vitne husker korrekt? Forskning og praktisk politierfaring sier nei, vi kan ikke uten videre stole på vitner. Men vitner som i retten uttrykker høy grad av sikkerhet om egne minner, blir gjerne vurdert som mer pålitelige enn vitner som er usikre. Forskere i vitnepsykologi har advart mot å legge vekt på et vitnes subjektive sikkerhet, siden forskning gjennom flere tiår tydet på at det var liten sammenheng mellom uttrykt sikkerhet og objektiv pålitelighet i vitneforklaringer. Nye analyser av tilgjengelig forskning har imidlertid nyansert dette bildet. Høy subjektiv sikkerhet uttrykt i første vitneavhør eller ved første vitnekonfrontasjon synes å være en rimelig sikker indikator på at vitnet husker korrekt, dersom tiden mellom den kritiske hendelsen og avhøret/vitnekonfrontasjonen er rimelig kort, og hukommelsen er testet med betryggende metoder. Dersom vitnets subjektive sikkerhet ikke er nedtegnet ved første avhør/vitnekonfrontasjon, har høy uttrykt sikkerhet i en rettssak tvilsom bevisverdi.

Nøkkelord: pålitelighet, subjektiv sikkerhet, vitneforklaringer