Nav-saken har skapt stor rettslig debatt. Granskingsutvalget la frem sin delrapport om de juridiske spørsmålene i mars 2020. I likhet med Nav tar utvalget trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 som utgangspunkt for sin rettslige vurdering. Analysen er handlingsroms-orientert. Utvalget anvender læren om allmenne hensyn og antar at kontrollhensyn kan begrunne at eksport av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan underkastes søknadsplikt.

Artikkelen viser at en mer integrasjonsorientert tilnærming er et alternativ til handlingsroms-tilnærmingen. Grunnprinsippene om likebehandling i trygdeforordningen artikkel 4 og 5 og om rett til eksport av trygdeytelser i artikkel 7 (forordningens hovedregler) kan gjøre artikkel 21 overflødig. I forlengelsen er ikke spørsmålet hvordan læren om allmenne hensyn skal brukes – men om den i det hele tatt er anvendelig.

Nøkkelord: EØS-avtalen, likebehandlingsprinsippet, Nav-saken, sykepenger, trygdeeksport, trygdeforordningen