Forfatteren tar utgangspunkt i den premiss at rettskildenes publikasjon bør være rettskildemessig nøytral, dvs. at valget av publikasjonsmåte ikke bør påvirke rettskildelærens innhold. Artikkelens hovedkasus til illustrasjon av de prinsipielle spørsmål er prejudikatlæren og betydningen i denne sammenheng av at underrettenes redegjørelse for sakens faktum blir publisert. Forfatteren viser at publikasjonsmåten for dommer i denne relasjon ikke har levet opp til den norm å tjene rettskildelæren. Drøftelsen leder opp til det prinsipielle spørsmål om publiseringen av rettskildene bør organiseres på en annen måte enn i dag, herunder om det overordnede ansvar bør være statlig og lovregulert.

Nøkkelord: ansvaret for rettskildepublisering, grunnlov, offentlig, privat, rettskildelære, rettskildemessig nøytralitet