Artikkelen redegjør for reglene om skyldevne i straffeloven § 20 første til tredje ledd, slik disse vil lyde når lovendringene som ble vedtatt 21. juni 2019, trer i kraft. Det sentrale spørsmålet som drøftes, er om den nye bestemmelsen innebærer endringer i straffansvarets rekkevidde. Forfatteren argumenterer for at bestemmelsen ikke vil få noen betydning for straffansvaret til de sterkt bevissthetsforstyrrede, og kun beskjeden betydning for straffansvaret til de høygradig psykisk utviklingshemmede. For disse persongruppenes del er systematikken i den nye bestemmelsen uhensiktsmessig. Straffansvarets rekkevidde blir mer uklart for personer med en sterkt avvikende sinnstilstand, men forfatteren argumenterer for at lovendringens praktiske betydning bør bli begrenset.

Nøkkelord: høygradig psykisk utviklingshemming, sterk bevissthetsforstyrrelse, sterkt avvikende sinnstilstand, strafferett, tilregnelighet