Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 127-128)
av Karin M. Bruzelius
Vitenskapelig publikasjon
(side 129-140)
av Erik Magnus Boe
Sammendrag

Klassisk forvaltningsrett har i store trekk dreid seg om hvor lovlig eller ulovlig et enkeltvedtak er, og om hvilken hjemmel et bestemt faktisk inngrep må ha. I denne artikkelen rettes søkelyset mot de bakenforliggende forholdene. Gjelder det et generelt, ulovfestet krav til hvordan forvaltningen må innrettes, driftes, finansieres, øves tilsyn med og kontrolleres for at systeminnretningen skal være forsvarlig?

Vitenskapelig publikasjon
(side 141-148)
av Svein Eng
Sammendrag

Forfatteren tar utgangspunkt i den premiss at rettskildenes publikasjon bør være rettskildemessig nøytral, dvs. at valget av publikasjonsmåte ikke bør påvirke rettskildelærens innhold. Artikkelens hovedkasus til illustrasjon av de prinsipielle spørsmål er prejudikatlæren og betydningen i denne sammenheng av at underrettenes redegjørelse for sakens faktum blir publisert. Forfatteren viser at publikasjonsmåten for dommer i denne relasjon ikke har levet opp til den norm å tjene rettskildelæren. Drøftelsen leder opp til det prinsipielle spørsmål om publiseringen av rettskildene bør organiseres på en annen måte enn i dag, herunder om det overordnede ansvar bør være statlig og lovregulert.

Den digitale dommer
– Om endring av arbeidsprosesser i domstolene
Vitenskapelig publikasjon
(side 149-166)
av Arne Krokan & Ragna Aarli
Sammendrag

Artikkelen utforsker status, muligheter og utfordringer knyttet til digital transformasjon av arbeidsprosesser i domstolene. Det blir pekt på at digitalisering først og fremst dreier seg om å finne løsninger for samspill mellom mennesker og teknologi, og at teknologi kan utnyttes på fire prinsipielt forskjellige måter i et slikt samspill: Teknologi kan støtte eksisterende arbeidsprosesser, bidra til nye arbeidsprosesser, overta dommerens oppgaver og kvalitetssikre dommerens beslutninger.

Vitenskapelig publikasjon
(side 167-184)
av Thomas Frøberg
Sammendrag

Artikkelen redegjør for reglene om skyldevne i straffeloven § 20 første til tredje ledd, slik disse vil lyde når lovendringene som ble vedtatt 21. juni 2019, trer i kraft. Det sentrale spørsmålet som drøftes, er om den nye bestemmelsen innebærer endringer i straffansvarets rekkevidde. Forfatteren argumenterer for at bestemmelsen ikke vil få noen betydning for straffansvaret til de sterkt bevissthetsforstyrrede, og kun beskjeden betydning for straffansvaret til de høygradig psykisk utviklingshemmede. For disse persongruppenes del er systematikken i den nye bestemmelsen uhensiktsmessig. Straffansvarets rekkevidde blir mer uklart for personer med en sterkt avvikende sinnstilstand, men forfatteren argumenterer for at lovendringens praktiske betydning bør bli begrenset.

Litteratur
(side 185-188)
av Gjermund Aasbrenn

3-2020, vol 59

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Førsteamanuensis ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Bøk Oslo AS

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon