Reglene om anke til lagmannsretten ble revidert da tvisteloven ble vedtatt i 2005, men mye tyder på at revisjonen ikke har virket helt etter hensikten. Reglene har flere ganger senere blitt foreslått endret. I denne artikkelen blir det argumentert for at det bør gjøres mer grunnleggende endringer av ankereglene enn det som hittil har blitt vurdert. Forfatterne hevder at de norske ankereglene i for stor grad åpner for en full omprøving, i stedet for den mer begrensede overprøvingen som var intensjonen med tvisteloven. Ved å sammenligne med rettstilstanden i andre land, særlig Tyskland, Spania, Sverige og Finland, hevder forfatterne at det er mulig å finne inspirasjon til hvordan et system basert på begrenset overprøving kan oppnås, og hvilke hovedgrep som må gjøres i norsk rett for å få innført et slikt system.

Nøkkelord: anke i sivile saker, anke til lagmannsretten, ankesiling, omprøving, overprøving, preklusjon