Artikkelen gir en analyse av det EMK-rettslige gjenforeningsmålet som gjelder etter en omsorgsovertakelse, og drøfter om norsk rett i tilstrekkelig grad ivaretar dette målet. Flere barnevernssaker mot Norge er under behandling i EMD. Foreliggende praksis fra EMD gir likevel tilstrekkelig grunnlag til å konstatere at norske regler og prinsipper som ligger til grunn for gjennomføring av en omsorgsovertakelse, lett kan føre til at det EMK-rettslige gjenforeningsmålet ikke blir ivaretatt i konkrete saker.

Nøkkelord: barnets beste, barnevern, EMK, familieliv, forholdsmessighet, gjenforening