I Høyesteretts kjennelse av 28. mars 2019 ble det lagt til grunn at Økokrim kunne ta beslag i data tilhørende et norsk selskap selv om informasjonen var lagret på serverinstallasjoner i andre land. Spørsmålet i saken var om beslaget var i strid med folkeretten og derfor måtte avvises, jf. straffeprosessloven § 4. Kjennelsen har møtt kritikk i norsk litteratur, hvor det er reist tvil om Høyesteretts tolkning er i samsvar med folkeretten. Artikkelen argumenterer for at Høyesteretts tolkning i saken er i samsvar med folkeretten. Det gis også en kort gjennomgang av tilgrensende inngrep mot data som kjennelsen ikke danner presedens for.

Nøkkelord: beslag, folkerett, håndhevelse, jurisdiksjon, straffeprosess, suverenitet, tvangsmidler