Denne artikkelen drøfter en problemstilling knyttet til Svalbardtraktatens geografiske bruksområde som knapt nok tidligere har vært viet oppmerksomhet: plasseringen av delelinjen mellom 200-milssonene og kontinentalsokkelen mellom Svalbard og Fastlands-Norge. Folkerettsreglene om maritim avgrensning kommer ikke direkte til anvendelse, men en analogi etter havretten er nærliggende. Basert på internasjonal rettspraksis synes en mindre justering av midtlinjen i retning Svalbard som en rett og rimelig avgrensningsløsning.

Nøkkelord: 200-milssoner, havrett, kontinentalsokkel, maritim avgrensning, Svalbard