Høyesterett har i advokatveiledningen pålagt partene å utarbeide juridiske utdrag i digitalt format og i papirformat i saker som skal behandles muntlig for domstolen. Artikkelen drøfter veiledningens krav til innhold og form på juridiske utdrag i lys av prinsippet i tvisteloven § 11-3 om at domstolen selv kjenner retten, og diskuterer hvordan krav til digital presentasjon av rettskildematerialet nærmere kan bidra til å utvikle norsk metodelære.

Nøkkelord: advokatveiledningen, digitalisering, jura novit curia, juridisk metode, juridisk utdrag, rettskildelære