Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Vitenskapelig publikasjon
(side 593-616)
av Øystein Jensen
Sammendrag

Denne artikkelen drøfter en problemstilling knyttet til Svalbardtraktatens geografiske bruksområde som knapt nok tidligere har vært viet oppmerksomhet: plasseringen av delelinjen mellom 200-milssonene og kontinentalsokkelen mellom Svalbard og Fastlands-Norge. Folkerettsreglene om maritim avgrensning kommer ikke direkte til anvendelse, men en analogi etter havretten er nærliggende. Basert på internasjonal rettspraksis synes en mindre justering av midtlinjen i retning Svalbard som en rett og rimelig avgrensningsløsning.

Suverenitet, jurisdiksjon og beslag i informasjon på server i utlandet
– En kommentar til Høyesteretts kjennelse i Tidal-saken og Ruis kritikk
Vitenskapelig publikasjon
(side 617-639)
av Jørgen S. Skjold
Sammendrag

I Høyesteretts kjennelse av 28. mars 2019 ble det lagt til grunn at Økokrim kunne ta beslag i data tilhørende et norsk selskap selv om informasjonen var lagret på serverinstallasjoner i andre land. Spørsmålet i saken var om beslaget var i strid med folkeretten og derfor måtte avvises, jf. straffeprosessloven § 4. Kjennelsen har møtt kritikk i norsk litteratur, hvor det er reist tvil om Høyesteretts tolkning er i samsvar med folkeretten. Artikkelen argumenterer for at Høyesteretts tolkning i saken er i samsvar med folkeretten. Det gis også en kort gjennomgang av tilgrensende inngrep mot data som kjennelsen ikke danner presedens for.

Vitenskapelig publikasjon
(side 640-658)
av Ragna Aarli
Sammendrag

Høyesterett har i advokatveiledningen pålagt partene å utarbeide juridiske utdrag i digitalt format og i papirformat i saker som skal behandles muntlig for domstolen. Artikkelen drøfter veiledningens krav til innhold og form på juridiske utdrag i lys av prinsippet i tvisteloven § 11-3 om at domstolen selv kjenner retten, og diskuterer hvordan krav til digital presentasjon av rettskildematerialet nærmere kan bidra til å utvikle norsk metodelære.

10-2019, vol 58

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Førsteamanuensis ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Bøk Oslo AS

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon