I 2017 fant EFTA-domstolen at en utenlandsk trygdeinstitusjon som har båret utgiftene ved nødvendig sykehusbehandling av skadelidte som følge av en skade oppstått i Norge, etter EØS-retten kan kreve regress fra skadevolder. I februar 2019 nektet Borgarting lagmannsrett likevel regress i samme sak under henvisning til at skadelidte ikke hadde noe krav mot skadevolder som trygdeinstitusjonen kunne tre inn i. I denne artikkelen argumenteres det for at lagmannsrettens rettsanvendelse er uriktig, da det verken etter EØS-retten eller norsk rett er en forutsetning for regress at skadelidte selv hadde et krav mot skadevolder.

Nøkkelord: EØS-rett, koordinering av trygdeordninger, lovvalg, personskade, trygdens regressrett