Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Kravet som juridisk fiksjon
– Kommentarer til debatten om rettskraft og HR-2018-1130-A
Vitenskapelig publikasjon
(side 527-558)
av Markus Jerkø
Sammendrag

Med debatten om HR-2018-1130-A som bakteppe tar artikkelen opp sider av problemet om kravets identitet – spørsmålet om når to krav skal anses identiske etter rettskraftens avvisningsregel i tvisteloven § 19-15 (3). Forarbeidenes forståelse og rådende oppfatninger i teorien kritiseres. Kravbegrepets rolle i diskusjonen problematiseres. Et skille mellom ekstingverende, avledet, prekluderende og utvidet rettskraft, som kan bidra til en endelig løsning på problemet, introduseres.

Vitenskapelig publikasjon
(side 559-574)
av Hans Fredrik Marthinussen
Sammendrag

Det synes å være en relativt utbredt holdning i norsk offentlighet at sentralbankloven § 14 eller finansavtaleloven § 38 (3) gir nordmenn rett til å handle varer og tjenester mot kontant betaling. Artikkelen inneholder en nærmere analyse av disse bestemmelsene, og konkluderer med at en slik generell rett ikke eksisterer.

Mobil-saken i EFTA-domstolen og norske domstoler
– om utenlandske trygdeordningers regressadgang mot skadevolder for utgifter som følge av personskade inntruffet i Norge
Vitenskapelig publikasjon
(side 575-589)
av Jørgen Reinholdtsen
Sammendrag

I 2017 fant EFTA-domstolen at en utenlandsk trygdeinstitusjon som har båret utgiftene ved nødvendig sykehusbehandling av skadelidte som følge av en skade oppstått i Norge, etter EØS-retten kan kreve regress fra skadevolder. I februar 2019 nektet Borgarting lagmannsrett likevel regress i samme sak under henvisning til at skadelidte ikke hadde noe krav mot skadevolder som trygdeinstitusjonen kunne tre inn i. I denne artikkelen argumenteres det for at lagmannsrettens rettsanvendelse er uriktig, da det verken etter EØS-retten eller norsk rett er en forutsetning for regress at skadelidte selv hadde et krav mot skadevolder.

9-2019, vol 58

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Førsteamanuensis ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Bøk Oslo AS

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon