Fullfunksjonsvilkåret i felleseuropeisk og norsk konkurranserett fremkommer av legaldefinisjonen av foretakssammenslutningsbegrepet. Det følger derav at også opprettelser av selvstendig fungerende (fullfunksjons) fellesforetak kvalifiserer som foretakssammenslutninger. I artikkelen systematiseres fullfunksjonsvilkårets implikasjoner for reglene om både foretakssammenslutninger og konkurranseskadelig atferd. På den bakgrunn drøftes vilkårets virkefelt og forhold til foretaksfusjoner og kontrollovertakelser av foretak. Tematikken har blitt aktualisert av tolkningsavgjørelse 7. september 2017 i saken Austria Asphalt vs. Bundeskartellanwalt. EU-domstolen uttalte her at en endring fra enekontroll til felleskontroll over et foretak kun utgjør en foretakssammenslutning såfremt fellesforetaket som oppstår, ivaretar en fullfungerende virksomhets funksjoner. I artikkelen underbygges at EU-domstolens formuleringer kan medføre at konkurranseskadelige foretaksstrukturendringer verken kan hindres av konkurranserettens foretakssammenslutningsregler eller atferdsregler. Det argumenteres videre for en restriktiv fortolkning av fullfunksjonsvilkårets virkeområde.

Nøkkelord: fellesforetak, foretakssammenslutning, fullfunksjon, konkurranserett