Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 461-462)
av Knut Bergo
Forstår borgeren lovtekst?
– En studie av forbrukerens forståelse av §§ 15 og 16 i forbrukerkjøpsloven
(side 463-479)
av Maria M. Lisiecka
Sammendrag

Artikkelen tar for seg borgerens lovtekstforståelse. Gjennom empiri har forfatteren samlet data om borgerens forståelse av begrepet «mangel» i forbrukerkjøpsloven. Ved bruk av virkelighetsnære mangelsituasjoner, basert på avgjørelser fra det tidligere forbrukertvistutvalget, har forfatteren undersøkt om forbrukeren har samme forståelse av «mangel» som forbrukerkjøpsloven §§ 15 og 16 legger til grunn. Forbrukerkjøpsloven er en lov som er utformet i samsvar med de fleste klarspråkprinsippene, og det var derfor av interesse å undersøke om loven fører til en god lovtekstforståelse hos borgeren. Ulike borgergruppers lovforståelse kommenteres, herunder mulige grunner til at noen har bedre forutsetninger for å forstå lovtekst enn andre. Til slutt følger noen forbedringsforslag som kan kompensere for svakere tekstforståelse hos grupper med lav score.

(side 480-504)
av Tore Schei & Jan Fredrik Qvigstad
Sammendrag

Utøvelse av samfunnsmakt bør skje åpent og begrunnet. Høyesteretter og sentralbanker er eksempler på institusjoner som utøver slik samfunnsmakt. En analyse av dommer og sentralbankprotokoller fra en del land viser at det ikke finnes noen felles norm for hvordan begrunnelser skrives. Hver institusjon skriver i sin egen tradisjon. Det er naturlig, men vi mener at begrunnelser likevel bør oppfylle visse kriterier for å bli karakterisert som «gode». Vi foreslår fire slike kriterier. I denne artikkelen er drøftelsene konsentrert om kriteriene for gode begrunnelser av høyesterettsdommer. Enkelte dommer fra høyesterettene i Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia blir vurdert opp mot de foreslåtte kriteriene. Det blir også foretatt en empirisk analyse av om dommene er skrevet i klart språk. Vi mener at våre foreslåtte kriterier i atskillig grad vil kunne anvendes ved andre typer inngripende vedtak av offentlige myndigheter.

Vitenskapelig publikasjon
(side 505-523)
av Eirik Østerud
Sammendrag

Fullfunksjonsvilkåret i felleseuropeisk og norsk konkurranserett fremkommer av legaldefinisjonen av foretakssammenslutningsbegrepet. Det følger derav at også opprettelser av selvstendig fungerende (fullfunksjons) fellesforetak kvalifiserer som foretakssammenslutninger. I artikkelen systematiseres fullfunksjonsvilkårets implikasjoner for reglene om både foretakssammenslutninger og konkurranseskadelig atferd. På den bakgrunn drøftes vilkårets virkefelt og forhold til foretaksfusjoner og kontrollovertakelser av foretak. Tematikken har blitt aktualisert av tolkningsavgjørelse 7. september 2017 i saken Austria Asphalt vs. Bundeskartellanwalt. EU-domstolen uttalte her at en endring fra enekontroll til felleskontroll over et foretak kun utgjør en foretakssammenslutning såfremt fellesforetaket som oppstår, ivaretar en fullfungerende virksomhets funksjoner. I artikkelen underbygges at EU-domstolens formuleringer kan medføre at konkurranseskadelige foretaksstrukturendringer verken kan hindres av konkurranserettens foretakssammenslutningsregler eller atferdsregler. Det argumenteres videre for en restriktiv fortolkning av fullfunksjonsvilkårets virkeområde.

8-2019, vol 58

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Førsteamanuensis ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Bøk Oslo AS

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon