Forfatteren redegjør for lovvalgsregelen for pant i enkle pengekrav etter Høyesteretts avgjørelse i HR-2017-1297-A («Bergen Bunkers-saken»). Høyesterett slo fast at spørsmålene om pantets gyldighet og rettsvern skal avgjøres etter pantsetterens hjemstats rett. Hovedspørsmålet i denne artikkelen er om lovvalgsregelen som ble oppstilt i Bergen Bunkers-saken, også gjelder ved et norsk selskaps pantsettelse av en utenlandsk bankkonto. Forfatteren konkluderer med at lovvalgsregelen trolig gjelder for kontopant også, men at det er en rekke praktiske vanskeligheter med en slik forståelse, og at flere rettskilder trekker i retning av at kontoavtalens lovvalg også bør være det avgjørende for kontopantet. Avslutningsvis anbefales det derfor mulige tilnærminger for å håndtere denne usikkerheten, inntil vi får en endelig avklaring i norsk rett.

Nøkkelord: Bergen Bunkers, enkle pengekrav, internasjonal privatrett, kontopant, lex situs, lovvalg, pant, partsautonomi