Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 261-262)
av Jon Petter Rui
Vitenskapelig publikasjon
(side 263-276)
av Morten Emil Eriksrud Bergan
Sammendrag

Forfatteren redegjør for lovvalgsregelen for pant i enkle pengekrav etter Høyesteretts avgjørelse i HR-2017-1297-A («Bergen Bunkers-saken»). Høyesterett slo fast at spørsmålene om pantets gyldighet og rettsvern skal avgjøres etter pantsetterens hjemstats rett. Hovedspørsmålet i denne artikkelen er om lovvalgsregelen som ble oppstilt i Bergen Bunkers-saken, også gjelder ved et norsk selskaps pantsettelse av en utenlandsk bankkonto. Forfatteren konkluderer med at lovvalgsregelen trolig gjelder for kontopant også, men at det er en rekke praktiske vanskeligheter med en slik forståelse, og at flere rettskilder trekker i retning av at kontoavtalens lovvalg også bør være det avgjørende for kontopantet. Avslutningsvis anbefales det derfor mulige tilnærminger for å håndtere denne usikkerheten, inntil vi får en endelig avklaring i norsk rett.

Vitenskapelig publikasjon
(side 277-308)
av Knut Bergo
Sammendrag

Artikkelen handler om bankenes finansieringsmodell og sentrale rolle i økonomien, og de utfordringer dette skaper for finansiell stabilitet. Andre del, som kommer i neste nummer av Lov og Rett, handler om hvordan sikringsordningene for bankene fungerer som eksplisitte og implisitte statsgarantier som forstyrrer kapitalmarkedene og øker den finansielle ustabiliteten.

Vitenskapelig publikasjon
(side 309-324)
av Hermon Melles
Sammendrag

Artikkelen drøfter retten til spesifikk forklaring av automatiserte avgjørelser etter EUs personvernforordning («GDPR»). Med utgangspunkt i forordningens artikkel 13, 14, 15 og 22 analyseres innholdet i retten til spesifikk forklaring av automatiserte avgjørelser, og forholdet mellom denne retten og retten til forklaring av systemlogikk. I tillegg behandles rekkevidden til disse rettighetene.

5-2019, vol 58

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Førsteamanuensis ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Bøk Oslo AS

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon