Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 197-215)
av Thor Henning Auestad
Sammendrag

I artikkelen redegjøres det for rettsmekling basert på forfatterens meklingserfaring over en 20-års periode. Innledningsvis behandles noen elementer av sentral betydning for utøvelse av meklerroller, der det legges særlig vekt på de mentale sider av meklingsprosessen. Deretter redegjøres det for forløpet i en vanlig en-dags mekling, og forklares hvorfor dette meklingsopplegget følges.

Vitenskapelig publikasjon
(side 231)
av Magnus A. Nordhus
Sammendrag

Vergemålsloven forbyr vergen å selge den hjelpetrengendes faste eiendom uten at vergemålsmyndigheten har samtykket til salget, men avklarer ikke hva som skal til for at vergemålsmyndigheten kan samtykke. Loven tar heller ikke stilling til hvilke krav som stilles til vergens beslutning om å selge, ut over vergemålsmyndighetens samtykke. I artikkelen fremheves skillet mellom den lovbundne og den ikke-lovbundne del av vergemålsmyndighetens samtykkevurdering. Det blir forsøkt vist at vergemålsmyndigheten ikke kan samtykke til avhending av den hjelpetrengendes faste eiendom, og at vergen ikke kan gjennomføre salget, uten at salget er dekket av den hjelpetrengendes samtykke til vergemålets omfang, slik dette avgis ved vergemålets opprettelse. Det blir også forsøkt vist at vergemålsmyndigheten og vergen ikke kan gjennomtvinge salget av den hjelpetrengendes eiendom dersom den hjelpetrengende har sin rettslige handleevne og samtykkekompetanse i behold, og protesterer mot avhendingen ved disposisjonstidspunktet. I tillegg blir det gitt et omriss av kravene som kan stilles til vergemålsmyndighetens og vergens skjønnsutøvelse, i tilfeller hvor vilkårene for avhending er oppfylt.

Vitenskapelig publikasjon
(side 232-254)
av Amund Utne
Sammendrag

Et sett med anbefalinger for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering er utarbeidet av FATF. Disse er gitt global anvendelse gjennom et sett av samarbeidsorganer. Det synes som om disse ikke-bindende anbefalingene kan ha vel så stor effekt som folkerettslige forpliktelser. Dette har bl. a. sammenheng med en sterk evalueringsmekanisme der landenes etterlevelse av anbefalingene blir kritisk vurdert og resultatene offentliggjort. EUs direktiver mot hvitvasking og terrorfinansiering bygger på FATFs anbefalinger. Norge kom dårlig ut av en eksaminasjon i 2014. Senere er det truffet en rekke tiltak for å rette opp situasjonen. Artikkelen gir også noen eksempler på avgjørelser på saksområdet i andre land.

4-2019, vol 58

www.idunn.no/lor

Redaktør

Professor dr. juris Giuditta Cordero-Moss

Redaksjonssekretær

Postdoktor ph.d. Markus Jerkø

Redaksjonskomité

Advokat dr. juris Knut Bergo

Høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius

Advokat ph.d. Marius Emberland

Sivilombudsmann dr. juris Aage Thor Falkanger

Høyesterettsadvokat Arne Fliflet

Advokat Gudmund Knudsen

Senioradvokat dr. juris Anne-Karin Nesdam

Professor ph.d. Jon Petter Rui

Advokat dr. juris Anders Ryssdal

Advokat Siri Teigum

Professor ph.d. Ørnulf Øyen

Sats: Bøk Oslo AS

ISSN online: 1504-3061

DOI: 10.18261/issn.1504-3061

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon