I sak HR-2017-2352-A avgjorde Høyesterett hvorvidt kortvarig tap av prostitusjonsinntekter har erstatningsrettslig vern. Et flertall på tre dommere kom til at slike inntekter ikke er vernet. Artikkelen foretar en gjennomgang og kritisk vurdering av flertallets argumentasjon. Den brede samfunnsmessige avveining bak flertallets konklusjon samsvarer dårlig med de avveininger som kommer til uttrykk i lovverket og i sentrale lovforarbeider. Prejudikatsverdien til avgjørelsen er ytterligere svekket av at den ikke tar stilling til hvorvidt vederlag for allerede utførte seksuelle tjenester kan inndrives ved domstolene. Dersom det senere legges til grunn at slike vederlag kan inndrives, må standpunktet om at kortvarig inntektstap ikke har erstatningsrettslig vern, sannsynligvis fravikes.